Revize: Abner i Karel Boromejský...

11. leden 2011 | 20.04 |

Jak tak postupuji ve  Rejstříku osob, kteří ovlivnili křesťanství, ať už pozitivně,či negativně, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. Rejstřík se také stává místem poděkování Bohu za Jeho služebníky. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Tentokrát však budeme revidovat pouze Rejstřík. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize rejstříku:        

Abner: Syn Nérův. Velitel Saulova vojska, jeho hlavní opora, bratranec. Sám král David o něm řekl, že mezi Izraelskými muži mu nebylo rovného. S tímto mužem jsme se již na tomto blogu setkali, v článcích Jak střežíme Hospodinova pomazaného a Saulovo kopí a nádoba na vodu, jsme ho zastihli spícího ve chvíli, kdy měl střežit bezpečí svého krále - Hospodinova pomazaného - Saula. Vztahy mezi Abnerem a Davidem asi nebyly dobré, Abner viděl v Davidovi ohrožení svého postavení. Sdílel tedy nepřátelství svého pána, Saula. Ani po Saulově smrti nezměnil k Davidovi postoj, za Izraelského krále prosazoval Saulova syna Iš-Bóšeta a v podstatě dosáhl toho, že Iš-Bošeta za Izraelského krále uznalo jedenáct kmenů, při Davidovi zůstal jedinný. Avšak pak došlo k roztržce. Saul totiž udržoval intimní poměr se Saulovou ženinou, v čemž Iš-Bošet spattřoval ohrožení svého postavení. Srovnejme s osudem Adonijášovým. Abner z tohoto důvodu odpadl od Iš-Bošeta a přešel na stranu Davidovu. Avšak Davidův vojevůdce Abnerovi nevěřil a zavraždil jej...

Amyraut, Moses (1596-1664): Protestantský teolog, původem francouz. Jeho otec pracoval jako právník. Byl zastánce náboženské svobody, ostře protestoval proti porušování Nántského ediktu. V roce 1633 získal doktorát z Teologie na univerzitě v Saumuru. Stal se zakladatelem Amyrautismu, modifikovaného Kalvínismu. V roce 1634 vydal "Traité de la predestination" (Traktat o predestynacji), který polemizoval s kalvínskou doktrínou o "dvojím předurčením. Moses nesouhlasil s tím, že někteří lidé jsou předurčení ke spáse a jiní k zahynutí. Učil, že Bůh všechny lidi pozval ke spáse, ale pod podmínkou, že budou mít víru. Tím vyprovokoval bouřlivé diskuze a vysloužil si i obvinění z heréze, musel se očišťovat před synodami v Alençoně roku 1637, v Charentoně v roce 1644 a  v Londýně roku 1659.

Jeho nauka zaujala i kardinála Richelieho, několikrát spolu diskutovali. Amyraut usiloval o ekuménu, o sblížení jednotlivých křesťanských směrů. Ale bylo ještě moc brzo, narazil na ortodoxní věřící jak mezi katoliky, tak mezi protestanty. Wiki (v polštině: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse_Amyraut)

Armín, Jakub (Armenszoon): (1560 - 1609). Zakladatel armínismu. Sloužil reformované církvi v Amsterdamu, vyučoval na univerzitě v Leidenu. Studoval například v Ženevě u v té době protestanty uznávaného Theodora Bázy, současníka Jana Kalvína. V roce 1603 získal teologii na univerzitě v Leidenu. V roce 1608 vydal spis: Vyhlášení stanovisek. Armín tvrdil, že Bůh rozhodl (citace z wikipedie):

1. o určení Ježíše Krista jako prostředníka, který měl člověku přinést spasení.
2.  přijmout a spasit všechny, kdo budou činit pokání a uvěří v Ježíše Krista, ale odmítnout nekající nevěřící.
3. rozhodl poskytnout prostředky nutné k tomu, aby člověk mohl činit pokání a uvěřit.
4. rozhodl o spasení určitých konkrétních jednotlivců – protože předem věděl o tom, že uvěří a vytrvají až do konce.

Armínovi následovníci a žáci pak zformulovali následujících pět vět o spáse (opět citace z wikipedie):

1. Lidé nemohou sami ze sebe udělat nic dobrého.
2. Před založením světa se Bůh rozhodl zachránit každého, kdo se svobodně rozhodne uvěřit v Ježíše Krista.
3. Ježíš zemřel za každého, ale Jeho smrt zachrání jen věřící.
4. Lidé mohou odmítnout Boží úmysl je zachránit.
5. Písmo jasně neříká, zda může křesťan spasení ztratit.

Osobně mi to trošku nesedí. Jestliže lidé nemohou sami od sebe udělat nic dobrého, pak nemohou ani neodmítnout Boží nabídku, protože kdyby ji mohli neodmítnout, pak by mohli udělat něco dobrého - vždyť neodmítnout Boží nabídku je dobré. A oni jsou lidé, kteří tuto nabídku neodmítli a v tomto neodmítnutí žili, ba i zemřeli, často mučednicky. Tak buď jsou někteří lidé, kteří se jakoby nerodí až tak moc špatní, anebo lidé nemohou odmítnout Boží úmysl je zahcránit a už samo to neodmítnutí pak je Božím darem a Milostí k člověku...

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Arminius

Bolzano, Bernardo: (1781 - 1848) - Matematik, kněz a filozof, původem Ital, od roku 1805 profesorem na Univerzitě Karlově a univerzitním kazatelem v kostele Nejsvětějšího Salvátora, kde významně ovlivňoval českou rodící se inteligenci Národního obrození. V roce 1819 mu císař František I. zakázal učit, posléze byl suspendován. Byla mu vyměřena doživotní renta ve výši přibližně třetiny jeho předchozíhp výdělku. Bernardo se tedy ztáhnul do ústraní. Byl nemocný, trpěl tuberkulózou. Do roku 1825 jej církevní komise vyšetřovala pro jeho názory, které našly živnou půdu mezi univerzitními žáky. Mezi léty 1841 až 1848 pracoval pro Královskou českou společnost nauk, předchůdkyní Akademii věd.   Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano

Boromejský, Karel: (1538 - 1584). Italský biskup a kardinál, obětavý služebník potřebných  na straně jedné, teolog Tridentského koncilu na straně druhě. Příbuzný papeže Pia IV. Syn aristokratické rodiny, od 11. let opatem v Boromeji, přičemž výnosy z tohoto úřadu dával chudým. Do studii práv v Pávii se ponořil celou svou silou, mnohdy mu hrozilo celkové vyčerpání. Jeho strýc, Pius IV, jej jmenoval svým sekretářem, kardinálem. V roce 1563 přijal kněžské svěcení a v roce 1565 se stal arcibiskupem v Miláně. Zde zakládal semináře pro mladé kněze. V době morové rány oddaně sloužil nemocným, obstarával léky, ošacení, potraviny. Účastnil se Tridentského koncilu, kde působil v podstatě jako smiřovatel nejrůznějších proudů. Zemřel na celkové vyčerpání, vysokou horečku a na svůj asketický, avšak velice nezdravý životní styl (podceňoval význam spánku i dostatku jídla). Katolická církev jej posmrtně uznala za svatého.

Brána: Brána se jmenuje celocírkevní časopis Církve bratrské (link: http://www.i-brana.cz/), anebo také časopis sboru Církve bratrské v Havířově (link: http://www.cb.cz/havirov/casopis)

Brontë, Patrik: (1777-1861) Anglický venovský kněz a spisovatel, otec slavných sester Bronteových. (Charlotte, Emily a Anna) Původním jménem Brunty. Pocházel z chudé, rolnické, irské rodiny. Vystudoval teologii v Cmabridgi. Působil v Thorntonu u Bradfordu nebo Haworthu. Jeho maželka zemřela velice mladá: V osmi letech porodila šest dětí a to její tělo nezvládlo. Děti pak vychovávala teta, sestra Patrikovy ženy Marie. Teta sice byla hluboce věřící, ale k dětem si vztah nenašla. Patrick se pak snažil svým dětem dát vzdělání, poslal je na internátní školu pro chudé děti pastorů sídlící v Yorkshiru. V této škole, za velmi tvrdých podmínek, zemřely dvě z pěti Patrikových dcer na tuberkulózu. Charlotta zážitky z této školy popsala v kníze "Jana Eyrová" Postupně pak Patrick pochoval všechny své děti. Wiki v angličtině: http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Bront%C3%AB

Celestýn I.:  Papež v letech 422 až 432, blízký přítel Aurelia Augustina, po Augustinově smrti zakázal útoky na jeho památku. V době svého pontifikátu se utkával s pelagianismem (popírající dědičný hřích a pád do hříšnosti a tím i vykoupení skrze Ježíše Krista) i s nestoriánstvím, které tvrdilo, že v Ježíši Kristu existuje jak osoba  Boha,  tak osobnost člověka. Ale to hlavní, v čem Celestýn ovlivnil křesťanstvím, bylo vyslání svatého Patricka na misii do Irska.  

Čujkov, Vasilij (1900-1982): Sovětský generál a maršál, velitel úspěšné obrany Stalingradu, která tvořila základ pozdějšího protiútoku, zničení amrády generála Pauluse, což znamenalo obrat ve vývoji druhé světové války. Jeho čestným úkolem pak na konci války, dne 2.5., bylo převzetí kapitulace německých vojsk bránicích Berlín. Linky: Zde a zde.
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře