Otázka VI: Co mělí římané proti Ježíšovi?

12. duben 2009 | 17.10 |

6. Co měli římští vládcové proti Ježíšovi? Nijak neohrožoval jejich vládu. Ve skutečnosti vykonal pro jejich vedoucí osobnosti a domácnosti mnoho dobra. Naučil své následovníky považovat za císařovo to, co náleží císaři, a za Boží to, co patří Bohu. Byl to mírumilovný učitel a římské vládě velice pomohl udržovat v zemi klid a pořádek. Proč by se jej pak snažili ukřižovat a ztratit tak dobrého, zákonů poslušného občana a přívržence?

Probíráme otázky, které jsem našel na jednom islámském webu. Dnes se nás naši muslimští bližní ptají: Co měli římští vládcové proti Ježíšovi? Odpověď zní: Nic..

Římští vládcové ztělesnění Pilátem neměli vůbec nic proti Ježíšovi. Aspoň né primárně, byli tu určité sekundární věci, ale né primárně. Otázka zní jinak: Co měli proti Ježíšovi náboženští vůdcové židů?

V očích velerádců byl Ježíš v prvé řadě rouhač, který se stavěl na roveň Bohu. Který narušovával jejich představy o sobotě. Který narušoval tehdejší usedlý stav věcí. Muž, který jim viděl do srdce, který jim viděl do karet. Který nenaplňoval jejich představy o mesiášovi. A byl nebezpečný, právě tím, že vznášel svůj nárok na mesiášství spojený s jinou, novou představou. Představou mesiáše, který nepřišel Izrael osvobodit z fyzického podmanění Římem, ale z duchovního podmanění Satanem a Hříchem. A velerádcům nevadilo ani tak toto jejich duchovní podřízení satanu a hříchu, které jim naopak docela vyhovovalo a oni si v něm libovali, ale za to jim vadilo púodřízení se Římu, které omezovalo jejich moc a narušovalo jejich pýchu. Pýchu potomků Abrahamů, členů vyvoleného národa, že na fyzické úrovni vládnou neobřezanci, kterými pohrdali. A že na duchovní úrovni podléhali satanu, to jim bylo zcela jedno, či dokonce jim to bylo příjemné.  Nenávist velerádců vůči Ježíšovi šla nakonec tak daleko, že neváhali kvůli Ježíšovi zaplatit krvavé peníze zrádcovi, falešným svědkům, podplatit strážce, aby lhali o své hlídce před Ježíšovým hrobem, zaplatit i jejím nadřízeným, aby i oni mlčeli a zametli průšvih svých podřízených pod koberec...

Proč tedy Pilát vydal Ježíše na smrt, ačkoliv věděl, že je nevinný? Touto otázkou, shodou okolností, jsem se zabýval v předchozím článku o muzikálu Jesus Christ, Superstar. Židovští velerádci Piláta otevřeným způsobem vydírali. Říkali: Jestliže nám nevyhovíš, vzkážeme do Říma, že nejsi přítelem císařovým. Děj, o kterém mluvíme, se udál v roce 29 nebo nedlouho po něm. V té době v Římě padnul Seianus. O tomto muži se v Bibli sice nepíše, ale pro historický kontext událostí popsaných v Bibli je důležité se o něm zmínit.

Kdo to byl Seianus? Pravá ruka císaře Tiberia, který velmi obratně využíval slabostí svého vládce. Tiberius trpěl velice silnou paranojou. Ve svém strachu z Říma a ze senátu se stáhnul na své sídlo v Capuy, tuším na jednom italském ostrůvku, a moc v Římě svěřil právě Seianovi. Seianus měl v Říme prakticky volné ruce a neomezenou moc.

Svého postavení však zneužil a snažil se zorganizovat spiknutí proti Tiberiovi. Ale přecenil se a císaře podcenil. Císař spiknutí odkryl. A nastaly krušné časy, hlavně pro mocné a vlivné římany. Nastaly politické procesy rozměrem do té doby nevídané. Spiklenci vyslýcháni na mučidlech prozrazovali stále nová a nová jména a žádný říman, který měl vlivný post a velký majetek, si nemohl být jist životem. Řím se otřásal v základech. Mnoho předních Římanů raději spáchalo sebevraždu, aby předešli obvinění ze spiknutí a propadnutí majetku císaři. Řím se chvěl hrůzou.

A do této atmosféry říkají velerádci Pilátovi: Jestliže neukřižuješ Krista, bonzneme tě Tiberiovi, že nejsi jeho přítel! Tiberius v té době viděl spiknutí všude a i sebenevinější udání bylo jistým prostředkem k odstranění nepřítele. A Pilát ani nemusel mít čisté svědomí. Velerádci dokázali zfanatizovat davy, aby dosáhli svého cíle. A Pilát měl na výběr: Buď dá přednost strachu před Bohem, před Bohem řeckých filozofů, neosobním, vzdáleným, mlhavým a nechá odsoudit nevinného, anebo dá přednost strachu z konkrétního paranoidního císaře, o jehož šílenosti již měl v ruce dostatečný počet důkazů. A Pilát se rozhodl obětovat Ježíše. A byť si dramaticky umyl ruce nad Kristovou smrtí, přesto ze sebe vinu nesmyl.

Co tedy Římští vládcové měli proti Ježíšovi? Přímo nic. Nepřímo však silně ohrožoval pokoj v provincii. Ježíše následovaly davy, což samo o sobě bylo nebezpečné. Mnohé jeho slova se dali vyložit velmi problematicky, například: Nepřišel jsem přinést na zem pokoj, ale meč. A pak, násilným aktem vyhnal obchodníky z chrámu, přičemž přerušil oficiální řád a popřel autoritu tehdejších  duchovních vůdců. Vůdců, kteří sice navenek byli k Římu navenek loajálních, ale ve skrytu plánující vzpouru a spiknutí. Když pro své politické hrátky nedokázali zneužít Ježíše ani pod výhružkou smrti, tak se ho rozhodli zbavit. Ježíš ohrožoval pokoj v provincii nejenom svými nebezpečnými výroky, ale i svými mocnými nepřáteli, kteří měli moc zfanatizovat davy a v čase vhodném je postavit proti Římu. Nepřátele, kteří možná i měli konexe na velmi vysoké církevní kruhy ve pro krk vysokých úředníků  velmi nebezpezpečné době. Tak  co tedy měl osobně sám Pilát proti Ježíšovi? Nic, jenom strach z konkrétního Císaře, z konkrétního nebezpečí, které viděl před svým zrakem...

Co máme proti Ježíšovi my? Není to třeba jenom pilátovský strach z cézara, z tohoto světského světa, z toho, jak před ním jako Křesťané budeme vypadat, jak budeme vypadat před naší rodinou, přáteli, kolegy, šéfy? Není to třeba falešnou představou Boha jako někoho neosobního, vzdáleného, mlhavého, před kterým necítíme žádnou bázeň? Představou takového Boha, že se jím nemusíme vůbec zabývat a že raději vědomně zhřešíme vůči němu, než abychom si znepřátelili mocné tohoto světa? Vše se odvíjí od toho, jak si Boha představujeme. Co si o Bohu myslíme. Zda v něj vůbec věříme. Ptejme se tedy, jestli netrpíme pilátovským syndromem čistých umytých rukou. Amen...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře