Izajáš: Choďme v Hospodinově světle!

8. květen 2010 | 08.49 |

Slovo o Judsku a Jeruzalému,
jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův.

I stane se v posledních dnech,
že se hora Hospodinova domu
bude tyčit nad vrcholy hor,
bude povznesena nad pahorky
a budou k ní proudit všechny pronárody.

Mnohé národy půjdou a budou se pobízet:
"Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu,
do domu Boha Jákobova.
Bude nás učit svým cestám
a my po jeho stezkách budeme chodit."

Ze Sijónu vyjde zákon,
slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
On bude soudit pronárody,
On ztrestá národy mnohé.

I překují své meče na radlice,
svá kopí na vinařské nože.
Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu,
nebudou se již cvičit v boji.

Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!
Z knihy proroka Izajáše, 2. kapitolaPoznámky: Povznesení "Hospodinovi hory" znamená, že vzroste její význam, jeji sláva, že bude vidět, rozumějme duchovně, ze všech končin země. Nemusí (ale může) to znamenat, že předroste Mont Everest. Prostě "Horolezci" místo po osmitisícovek budou toužit po ní. Dům Hospodinův v novozákonní době je Kristova Církev  (Ef 2,21). Zákon ze Sijónu a Slovo Hospodinovo, domnívám se, je předzvěstí Krista, který je apoštolem Janem nazván Slovem (viz prolog k Jeho Evangeliu), a apoštolem Pavlem nazván "Mým Zákonem (1Kor 9,21)"  Soud a trest je úkolem mesiáše. Ježíš však své Kristovské úkoly rozdělil na dvě: Při prvním příchodu přinesl spasení, vykoupení a milost, při druhém přinese soud a zatrcení (Lk 4,21 srv s Iz 61,11n)  Překování meče na radlice se dá brát buď jako zaslíbení pro druhý příchod, anebo již pro soudobou Církev, která je králsotvím Božím zde na zemi. To by pak znamenalo, že Bůh si nepřeje, aby se Církev cvičila k fyzickému boji...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře