jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá

27. červen 2010 | 17.50 |
› 

... jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá...

Tak tento verš se ozývá v jedné písni skupiny Traband. Jeho autorem je tuším textař a muzikant Jarda Svoboda. Píseň si můžete přehrát zde:

Jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá.Tuhle pravdu jistě na vlastní "kůži" osvědčilo mnoho z horolezců, záchranářů, parašutistů. Když visíte nad propastí, x set metrů hluboké, pak lano je to jedinné, co vás drží na životě. A v těchto okamžicích se pozná veškerá pravda o tom provaze. Jestli nemá nějaké skryté vady, například. Jestli je uděláno pořádně, jestli třeba materiál nebyl nějak ošolíchán. A také se již několikrát stalo, že Vás v nebezpečné chvíli  odřízl Váš partner, aby se sám zachránil. Vlastně Vám tím řekl: Neznám tě.

Jsme silní jak silné je lano, co k nebi nás poutá. My, křesťané, říkáme, že tím lanem, to je víra. Víra v Pána Ježíše Krista. Ta víra nás, jako ten horolezecký provaz, drží nad propastí pekla, nad propastí věčného zahynutí. Víra. Věříme, že věříme. Ale jak silná je tato naše víra? Nemá v sobě skryté vady? Vydrží ten provaz, když se na něm zhoupneme plnou vahou?

I naše víra může mít "skryté vady." Hříchy, které skrýváme před Bohem. Svými omluvami, sebeospravedlňovaním. Svou pýchou a nalháváním si.I v našich životech mohou být skrytá místa, do kterých Boha nepouštíme. Klidně se necháme Bohem vést v tom, či v onom, ale do této místnosti, do této třinácté komnaty,  ať nám laskavě nešahá.  Ať nám do ní nemluví. Ať nás nechá na pokoji. A co materiál našeho křesťanského života. Opravdu používáme ten povolený, odklepnutý? Anebo tam ošolícháme to a jinde zase ono? Opravdu stavíme dobrý dům na dobrém Božím Slově? Anebo se nám zdá tento materiál příliš drahý, a tak používáme sem a tam nějaké náhražky? ... a na pevnost takovéhoto provazu pak vsadíme vlastní život.

 Aspoň jako křesťané máme jednu jistotu, že. Že Ježíš nám nikdy neřekne: Neznám Vás... Anebo ne?

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.

‘ Matouš, 7:23

Ale to se nás přece netýká, ne? My sami dokážeme přece poznat, co je nepravost a co ne... Dokážeme?

Ježíš se jak záchranář pro nás spustil do propasti, aby nás přivázal k lanu, co k nebi nás poutá, v víře. Avšak, jsme my přivázáni k tomu správnému lanu? Anebo jsme v naši duchovní slepotě šlápli vedle? Podle čeho poznáváme, že lano, kterého se držíme, je Lano Kristovo?

 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."  Matouš 7:24...

Jednou, kdysi dávno, jsem se Miloše zeptal, co to znamená věřit. Miloš tenkrát chodil s moji sestrou, byl to první Boží apoštol, který mi ukázoval Krista. Miloš se tehdy zamyslel a jeho odpověď si budu pamatovat, dá - li Pán, až do smrti. Řekl mi: Věřit znamená důvěřovat. Důvěřovat. Věřit v Ježíše znamená důvěřovat Ježíši Kristu. Hovoří - li apoštol PAvel o víře v Krista jako v Pána a Spasitele, znamená to důvěřovat Kristu jako Pánu a Spasiteli. Posléze jsem ještě poznal jednu věc: Že věřit znamená také věrnost. Být věrný. Jestliže důvěřujeme Kristu jako Pánu a Spasiteli, jestli důvěřujeme Jeho Slovům, púak jsme jím také věrni. Věřit v Krista neznamená "vědět" o Kristu. Vědět o Něm, že je Pán, že je Spasitel, že zemřel za naše hříchy, že třetího dne vstal z mrtvých. Věřit neznamená vyjádřit svůj souhlas: Ano, stalo se tak, já tomu věřím. Pane Pane...

Nestači ani pouze slyšet Boží Slova. Číst si v Bibli. Listovat v ní. Ježíš, to jest Ten Pán a Ten Spasitel, Ten říká: To je málo. Ten, kdo slyší Kristova Slova a neplní je, toho dům se zřítí, toho provaz se protrhne.

Oba ty výroky ze sedmé kapitoly Matoušova evangelia jdou za sebou. Tvoří jednu výpověď. Co to znamená: Nepravost? Nepravost není to, co nepravostí nazve člověk, nazve náš trestní zákoník, nazve soudce, vláda, morální autorita. Nepravost je to, co za nepravost označí Bůh. Ježíš Kristus. Víme, co o nepravosti říká Ježíš Kristus? Těmito dvěma výroky končí tzv. Učená, či kázání na hoře. Je to náhoda? Nějaký Matoušův svévolný záměr? Anebo inspirace Ducha Svatého?

 Apoštol Jan píše: Říkáme-li, že s Kristem máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. 1. Jan1,6.

Drsné Slovo. Lež. Chodíme do kostela? Lžeme! Modlíme se? Lžeme! Zpíváme chvály! Lžeme. Lžeme, jestliže nechodíme Tou Cestou, ale ve tmě. Chodit. Tak bible nazývá způsob života. Denoddenní život, denodenní skutky. Chodit ve tmě... Neříká zde Jan totéž, co Ježíš v Matoušovi? Tehdy Vám odpovím: Nikdy jsem Vás neznal, jděte ode mně, kdo činíte nepravosti, jejichž cesty se topí ve tmě.

Paul Washer říká:  Tma, Temnota znamená  Nepřítomnost světla.  Co je to Světlo? Bůh nám dává poznat, kdo On je.  Bůh k nám promlouvá, po čem touží.  Chodit ve světle znamená chodit podle toho, co nám Bůh řekl o sobě a o Své Vůli.  Protože Bůh ti ukazuje, kdo On je, On ti říká, co je Jeho vůle.  A ty nemůžeš utéct.  On není ukrývající se Bůh,  On není Bůh, kterého bys musel hledat s lucerničkou po temných ulicích temných měst.  On se učinil zřejmým, abys jej mohl poznat, kdo On je, a zajisté po čem On touží. Chozením v temnotě pak můžeme nazvat chození po cestách odporující tomu, co Nás o Bohu a o Jeho Vůli učí Bible.  Chodit v temnotě je žít život charakterizovaný odbojem proti tomu všemu, co víme o Bohu. Žít životním stylem odbojníka proti všemu, co Bůh řekl, že touží, aby se uskutečňovalo v našich životech.  To je rozdíl mezi chozením ve tmě a chozením v životě.  Hovoříme zde o životním stylu, o způsobu našeho života.  (Naše vyznání víry v Krista nemá cenu, když..)

Jsme silní jak silné je lano co k nebi nás poutá... Dříve, než se horolezecké lano použije, vystaví se testováním, tlakům, zkouškám, jestli je opravdu tak pevné, jak výrobce udává. My také visíme na laně. Na laně, které se nazývá "víra." Na tomto laně závisí náš život, drží nás nad peklem. Bůh nás zve: Otestuj si ten svůj provaz, ujisti se, že svůj život svěřuješ Pravdě a né sebelži...

Sami sebe zkoušejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe otestujte. Jestliže nerozeznáte, že Ježíš Kristus je ve Vás, pak jste v testu neobstáli! 2. Kor 13,5

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře