Pokušení na poušti...

11. březen 2010 | 08.42 |

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘" Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!" Ježíš mu pravil: "Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘" Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘"  Evangelium Matoušovo, 8. kapitola...

O pokušení na poušti již bylo napsáno a také se dá napsat mnoho věcí. Dnes osobně nemám moc v úmyslu zabývat se jím do hloubky. Rád bych jen vypíchnul několik jednoduchých bodů...

 Jsi - li Syn Boží. Příběh začíná tím, že se Otcova Ruka dotkla Pána Ježíše a Pán Ježíš uslyšel ujištění: Ty jsi můj milovaný Syn. Ne že by to již nevěděl. Ježíš měl toto povědomí již od narození. Domnívám se, že si sebou přinesl i vzpomínky na nebesa. Na čas, který strávil jako Logos se svým Otcem, dříve, než se v lůně Panny Marie stal tělem.

Ale teď přichází sám Satan, aby Ježíšovu víru, jistotu, nahlodal. Opravdu to, co si nosíš uvnitř ve své duši, opravdu to je pravda? Realita? Nezdá se ti to? Neklame tě vlastní fantazie? Jsou vzpomínky, které si neseš na dobu před narozením, pravé, anebo hrátkou tvé mysli? Ověř si to, vyzívá Satan Pána Ježíše, ověř si to. Jako první si ověř, jestli se dá Božímu slovu vůbec věřit. Jsi - li tím, za koho se považuješ, jsi - li Svatý Boží, Syn Otcův, tak udělej zázrak. Jsi - li Bůh, pak máš stvořitelskou moc. Ověř si to tedy. Jsi vyhladovělý, nemáš žádné jídlo, kolem sebe jedině kamení. Tak poruč, řekni Stvořitelské Slovo, a z kamenů se stanou chleby.

Ne, odpovídá Ježíš, Božímu Slovu, Božímu Zaslíbení, lze důvěřovat, lze věřit, lze na něm postavit svůj život.

Lze z něj žít. A to není nějaká moje domněnka, fantazie, myšlenka, ne, je to zapsané Boží Slovo. Jednou zapsané a uchované. Bůh je věrný a pravdivý a co řekne, to platí!

Jsi - li Syn Boží. Jestliže se tedy dá se věřit Božím Slibům. Existuje vůbec Bůh? A je to Slovo, které si slyšel, od Boha? A je vůbec o Tobě? Satan přichází k Ježíši a říká: Ověř si to. Dokaž si to. Dokaž si existenci Boha. Vždyť tu je zaslíbení, Boží Slib, že když s evrhneš dolů, Bůh tě zachytí, poručí svým Andělům, aby tě vzali do náruče, je psáno, že ani malíček u nohy si o kámen nporaníš. Jsi - li Syn Boží, důvěřuješ - li Božímu Slovu, jeho zaslíbením, existuje - li Bůh, dokaž si to, sobě i nám, ověř si to...

Ne. Odmítá Ježíš. Protože je psáno: Nebudeš pokoušet Boha. Nebudeš  ho zkoušet jako žáčka před maturitou, je li tím, za koho se prohlašuje. Neuzavřeš jej do vědecké laboratoře, nebudeš mámit z něj naplnění svých zaslíbení kvůli svým pochybnostem násilně.Ne. Odmítám to, protože je to psáno.

Také za mnou nebo za tebou může přijít satan nebo nějaký jeho sluha. A začít tě pokoušet. Jsi opravdu křesťan? Opravdu věříš těm zaslíbením? Dokaž si to, dokaž to sobě a dokaž to druhým. Ověř si to, mluvíš jazyky? Ne? Činíš mocné zázračné skutky? Ne? Uzdravuješ? Ne? Jsi bohatý, zdravý, máš na nájem, na inkaso, na chleba? Ne? Copak není psáno to či ono? Že když vypiješ něco otraveného, že ti to neublíží? Že jako křesťan budeš činit mocnější skutky než samotný Ježíš? Ře nikdy nebylo shledáno, aby věrný žebral o chléb? Ne? Tak ověř si, že jsi křesťan, vrhni se z chrámu dolů, učiň z kámen chleby...

Nebudeš pokoušet Boha, Hospodina svého!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře