Odpovědi na otázky muslimů III

22. březen 2009 | 16.29 |

Probíráme společně otázky ohledně ukřižování, které jsem našel na jednom islámském webu. Dnes dáme prostor otázce třetí:

3. Neodporuje Boží moudrosti a milosrdenství víra, že Ježíš byl pokořen a zavražděn způsobem, jak se o něm tvrdí?

Právě naopak, tento způsob sjednocuje Boží Spravedlnost (prinicp Oko za oko) s Boží Láskou(Ježíšova Oběť) Je tedy spravedlivý a zároveň milosrdný. Bůh je spravedlivý k Adamovi, ke všem lidem, milosrdný k těm, kdo přijmou Jeho Lásku. Boží spravedlností jsme všichni odsouzeni, Boží Láskou můžeme být spaseni.

Tato otázka nebere v úvahu to, kdo podle křesťanství Kristus je. V osobě Krista byl tedy pokořen a zavražděn sám Bůh. Sám Bůh z lásky k nám převzal na svá bedra svůj hněv. Učinil tak dobrovolně, kdo taky může Boha k něčemu nutit, že.  Ježíš říká, že nikdo mu Jeho Život nebere, On Sám jej dává. Otázka tedy v sobě neobsahuje jak dobrovolnost Kristova činu, tak ani to, kdo Kristus je.  Tedy skutečnost, za koho Krista pokládáme, hraje hlavní roli v tom, jak tento způsob hodnotíme. Pokládame - li Krista za člověka, který touto cestou nešel dobrovolně, pak události líčené v tomto světle se nám jeví být v protikladu s Boží Milosrdenství a Láskou. Jestliže však připustíme Plné Božství Ježíše Krista a dobrovolnost Jeho Činu, pak Boží Láska k člověku, Moudrost se vyjeví v celé Svaté Kráse...

Článeček bych rád ukončil touto citací z Písma:

"Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu dveřník otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."

Ježíš tedy opět řekl: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezdník utíká, protože je námezdník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako Otec zná mne a já znám Otce. A svou duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mne Otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mne nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji položit, a mám moc ji opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého Otce."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře