Neznám vás!

3. listopad 2010 | 19.50 |

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci , pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. ... Když jsem spatřil Hospodinovu Slávu, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Řekl mi: "Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit." Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy.I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: "Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpurný. Promluvíš k nim má slova, ať poslechnou nebo ne; jsou to vzpurníci. Ty, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám." Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek. Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně; byly na něm napsány žalozpěvy, lkání a bědování. Řekl mi: "Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi: "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám." Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med.  Z knihy proroka Izajáše, první, druhé a třetí kapitoly.

Vážený čtenáři, tento biblický úsek, dá-li Pán a budete - li chtít, se stane hlavním námětem na články pro příští dny.Slovo Hospodinovo, které se stalo ke knězi Ezechielovi. V minulých článcích jsme si probrali kontext tohoto Božího Zjevení: Kontext místa a kontext doby a také jsme si popovídali o Boží touze po dúvěrném vztahu s člověkem. Dnes můžeme pokročit o krok dále...

V dnešním biblickém úseku mne šokovalo toto Boží Oslovení Izraelského lidu: "bouřící se pronárody." Takto se v Bibli označují pohané, barbaři, se kterými nemá Bůh žádný vztah, které vůbec nezná, ale ne Lid Smlouvy, Lid, který se stal Božím Dědictvím a Jeho Zvláštním Majetkem.

To slovo, v kontextu doby, zní naprosto drsně, tvrdě. Vlastně Bůh říká: Nikdy jsem vás neznal! Šokující. Musel jsem se ptát: Jak k tomu došlo?

I my, křesťané, jsme totiž Lid Boží Smlouvy. A vše, co je v Písmu řečeno, je napsáno právě i k našemu poučení. Jak k tomu došlo, že o Lidu Smlouvy Bůh zde promlouvá jako o pohanech?

V textu můžeme nalézt více tvrdých slov. Například věta "vzbouřili se proti mne" údajně obsahuje nejsilnější hebrejský termín pro porušení smlouvy. Jedná se o politickou vzpouru. Kdy vzbouřenci znají svého krále, vědí, že je král, ví, jaký je, jaká je jeho osobnost a právě kvůli tomu jej nechtějí mít za svého vladaře.

Připomeňme si, co o té době hovoří autor Knihy Pláč:Tvoji proroci pro Tebe viděli klam a nesmysly; neodhalili tvoji vinu, aby změnili Tvůj úděl. Viděli pro Tebe klamné a svůdné výnosy. Pláč 2,14.

Bůh posílal Izraelcům své proroky, kteří představovali lidu, kdo je On a jaký je On, ale Izraelci poslouchali proroky jiné. Proroky své.T.j. proroky nepatřící Hospodinu, ale patřící lidem. Pro ty proroky byl lid bohem. Před lidem měli bázeň, lid jej živil a šatil, na lidu byli závislí a tak lidu představovali boha, kterému patřili: právě Izraelský lid. A když si Izrael vybíral mezi Bohem Božích proroků a bohem proroků svých, pak jim byl bližší právě bůh proroků jejich, neboť tím bohem byli oni sami. Oni sami se stali vlastními bohem, který plně vyhovoval jejim nárokům a požadavkům na boha. Tu, jako například v otázce zotročení svých vlastních spolubratrů, přivřel oko, jindy v otázkách svých zálib, zájmů. Proroci takovéhoto boha lidem říkali to, co ten jejich bůh chtěl, aby jim říkali. A tak si lid skze "své proroky" sám říkal své klamné a svůdné výnosy, klamy a nesmysly, čímž neodhalovali svoji vinu, která by je přivedla k pokání a ke změně.

Když si vybírali mezi Božími proroky a Svými proroky, tak si zároveň vybírali mezi Bohem Hospodinem a svou svévolí, sebou samými. A ten Bůh, který se jim zjevoval skrze Boží proroky, ten Bůh, Jeho Vlastnosti, Požadavky, Žebříček Hodnot, ten Bůh se jim nelíbil. Poznávali jej a neboť poznali, jaký Je, tak jej odvrhli.

Pro "své tvrdé srdce." Slovo tvrdé zde se dá údajně přeložit jako: zatvrzelé, umíněné. Jeden překlad dokonce hovoří o srdci "krutém." Ve smyslu bezcitném. Je mu prostě jedno, jakou bolest svým jednáním působí: Svým bližním, vzdáleným, Bohu. Takovéto srdce umanutě trvá na svém hříchu. Stává se na svém hříchu závislý. Vzpomeňme opět na otázku zotročení svých vlastních spolubratrů. Vždyť tito otrokáři se bez práce svých židovských otroků neobešli. Jestliže by je doopravdy propustili na svobodu, tak kdo by dělal tu práci, kterou odváděli? Najatí dělníci? Ale to by se prodražilo. Nebo dokonce oni sami? Takovémuto srdci je zcela jedno, co říká Hospodin, vždyť ono má svého vlastního boha promlouvajícího skrze jejich proroky: Samy sebe.

Prorok Ezechiel je dnes Bohem vyzíván, aby se nestaral, jaký účinek budou mít jeho slova. To není jeho džob. To je Práce Boží. On má jít jako rozsévač rozsévat semena, nedívat se na levo či napravo, nedívat se, jestli jeho semeno padne na úrodnou půdu, anebo na půdu kamenitou, tvrdou, mezi bodláčí či trní anebo dokonce na cestu, kde jej sezobou ptáci. Ezechiel má jít a kázat Boží Slovo.

Ale Bůh mu neslibuje cestu růžovou zahradou, po obláčku, kdy všechno bude lehké a snadné. To občas na evangelizacích slibujeme my, křesťané: Obrať se k Bohu a všechny tvé problémy, těžkosti, nemoci, nenaplněné potřeby zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Ale když nezmizí, pak je to vždycky Tvoje chyba, ty špatně obrácený člověče, chyba Tvá a Tvé nedověry, protože kdybys věřil...

Bůh zde, na své soukromé evangelizaci s Ezechielem, hovoří zcela jinak. Ezechieli, budeš-li mi věřit, důvěřovat, budeš-li mi věrný, půjdeš-li mou cestou, tak pak věz a věz to dopředu, že se budeš cítit, jako bys seděl na trní, jako bys žil mezi štíry. A štíři, vážení přátele, jsou jedovatí. Působí bolest, horečky, nemoce. Na štíří uštknutí se i fyzicky umírá ve velkém utrpení. Tvrdá evangelizace. Co říkáte.Ezechieli, jestli půjdeš za mnou, bude to tvrdý život, ale ten život bude mít smysl. Bude mít svůj význam. U tvých nohou,jak říkají ekumeničtí překladatelé v předmluvě k této prorocké knize, u tvých nohou vyroste nové společenství, nový Izrael, pozůstatek, malé stádce, zárodek Nového, Znovuzrozeného Božího Lidu.

Ty však kaž, říká Bůh Ezechielovi, a nedívej se na výsledky. Jesti Slova ze tvých úst přináší či nepřináší spásu tvým blízkým. Spásu, či soud, to už nech, Ezechieli, na Hospodinu. Ať už poslechnou, nebo ne, poznají, že mezi nimi je Boží prorok. Prorok, hovořící Boží Slova, zobrazující Pravého, Jedinného Boha, v Celistvé Jeho Osobě. A oni si již sami vyberou svého boha.

Kdy Bůh Hospodin, Ježíš Kristus, hovoří Lidu Nové Smlouvy: Nikdy jsem Vás neznal?

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."  Matouš 7, 22-27

Bůh Vám požehnej (nejenom) dnešní večer!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře