Rejstřík jmen: Dobrý pastýř,Drahomíra,Duka,Dvořák

28. únor 2011 | 11.20 |

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D - potřetí"

Vážený čtenáři, po kratší přestávce Vás zvu opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky... Dnes si představíme Dobrého pastýře, povíme si něco o kněžně Drahomíře, poděkujeme za kazatele Dana Drápala, Josefa Dvořáka, Jana Dymáčka a seznámíme se také se současným pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

Písmeno: A, B ,C, Č, D

Dobrý Pastýř: Novozákonní jméno Ježíše Krista vyjadřující lásku Pána ke svému lidu, Jeho neutuchající Péči. Odkazuje tím k žalmu 23: Hospodin je můj Pastýř, Ježíš Kristus jej vzal na Sebe. Sebe prohlásil za Hospodina Pastýře, On je Ten, který se takto stará o Svůj Lid. Jméno Dobrý Pastýř vyjadřuje i ochotu Krista položit Svůj Život za Své Ovečky. Ježíš Kristus není "cizí pastýř," který utíká v čase nebezpečí, protože "ovce nejsou jeho," a mu na nich nezáleží. Naopak. Jeho Láska k Ovečkám  jde tak daleko, že sám sebe předhazuje vlkům a umírá na jejich místě.

Související biblické texty:

Žalm 23:
Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek.Dopřává mi odpočívat
na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti
mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl
před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství
provázet mě budou
všemi dny mého žití.

Do Hospodinova domu
se budu vracet
do nejdelších časů.

Jan, 10. kapitola:
Já jsem dobrý pastýř.
Dobrý pastýř položí
svůj život za ovce.

Ten, kdo není pastýř,
kdo pracuje jen za mzdu
a ovce nejsou jeho vlastní,

opouští je a utíká,
když vidí, že se blíží vlk.
A vlk ovce trhá a rozhání.

Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.

Já jsem dobrý pastýř;
znám své ovce a ony znají mne,
tak jako mě zná Otec
a já znám Otce.

A svůj život dávám za ovce.

Mám i jiné ovce,
které nejsou z tohoto ovčince.
I ty musím přivést.
Uslyší můj hlas
a bude jedno stádo, jeden pastýř.

Proto mě Otec miluje,
že dávám svůj život,
abych jej opět přijal.

Nikdo mi ho nebere,
ale já jej dávám sám od sebe.
Mám moc svůj život dát
a mám moc jej opět přijmout.

Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.


Dolanský (Švihovský) z Riesenburka, Břeněk: Erbovní pán zchudlého předního a starého rodu, hejtman radikálních husitů. V roce 1419 patřil společně s Žižkou a Želivským mezi hlavní vůdce povstání pražského lidu, později po zklamání z jednání Čeňka z Vartemberka a pražských měšťanů odešel společně s Žižkou a části husitské chudiny na pozvání Václava Korandy po Plzně, kde chtěli založit radikální husitskou obec. Po neshodách plzeňských patriciů s Václavem Korandou opustili husité Plzeň (ta se pak stala hlavní katolickou pevností v zemi) a namířili si to do nově založeného chiliastického Tábora. Cestou se však husité střetli s vojskem západočeských pánů Petra ze Štemberka a Jindřicha z Hradce v bitvě u Sudoměře, kde pan Břeněk padl.

Dominik: Domingo de Guzmán (1170 – 1221) - kastilský kazatel, zakladatel kazatelského řádu dominikánů. Inspirovala ho heretická sekta katarů, jejichž propracovaná organizovanost a vysoká vzdělanost umožňovala a usnadňovala rozšíření jejich učení. Uvědomil si důležitost Kázání Slova. Kazatel podle něho měl žít mezi těmi, kterými káže,  ve stejné chudobě, v jaké žijí oni. Důraz kladl na kvalitní hluboké celoživotní teologické vzdělávání. Řád dominikánů založil v roce 1215 jako řád žebravý: Mniši měli kázat, zpovídat a žít z almužen. Později po smrti Dominika byla dominikánům svěřena i inkvizice, Dominik sám však odmítal násilné metody pro zvěstování evangelia nevěřícím, odpůrcům, ba i kacířům. Podrobněji na wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Dominik

Domitianus: Titus Flavius Domitianus (51 – 96) - římský císař v letech 81 až 96.  Mladší syn císaře Vespasiána, který se prosadil ve zmatcích po smrti císař Neona. Domitianus negativně proslul jako krutý tyran. V roce 96 byl zavražděn spiknutím vedené jeho vlastní manželkou Domitií. Tento císař také tvrdě pronásledoval křesťanství. Starého apoštola Jana (v té době minimálně 80tiletého)  nechal uvěznit do pracovního tábora na ostrově Patmos, kde měl být utýrán, upracován, k smrti. Apoštol zde však přijal velká Boží vidění, které se staly základem pro knihu Apokalypsy: Zjevení Janovo. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Domitianus

Dorkas, Tabita: Žena - učednice známá svou vírou a diakonní činností, kterou z mrtvých vzkřísil apoštol Petr. Příběh popsán ve knize Skutcích apoštolů, v deváté kapitole.

Doubravka: Dcera knížete Boleslava I., sestra Boleslava II. a Mlady, neteř svatého Václava, vnučka Drahomíry a Vratislava, pravnučka Ludmily a Bořivoje. Legitimní  manželka  nově-pokřtěného polského knížete Měška I. (pravděpodobně to byl její druhý manžel, kdo byl tím prvním nevíme, možná míšeňský markrabě?), matka knížete Boleslava Chrabrého. Doubravka má velký podíl na pronikání křesťanství do sousedního Polska. Zemřela přibližně v roce 977. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Doubravka_%28kn%C4%9B%C5%BEna%29

Drahomíra, kněžna: Manželka českého knížete Vratislava, snacha Ludmily a Bořivoje, matka svatého Václava a jeho bratra - vraha Boleslava I., babička Boleslava II., Doubravky a Mlady. Původem z panovnického rodu mocného kmene  pohanských Slovanů - Stodoranů sídlicích na území dnešních Branibor. Tento sňatek dosvědčuje, že přemyslovská knížata udržovala styky a spojenectví se Slovanskými pohany i po přijetí křesťanství. Narodila se kolem roku 890. Před sňatkem musela Drahomíra přijmout křest, avšak je otázkou, na kolik se tímto aktem stala křesťankou a na kolik byl tento akt čistě formálním vylití vody.  Po smrti svého manžela se zapletla do bojů o moc, iniciovala vraždu své tchyně, kněžny Ludmily. Po této vraždě ji od moci odstavil Václav, musela na čas utéct z Čech. Avšak po té se s ní Václav smířil a pozval ji zpět do vlasti. Vztah matky a syna se pravděpodobně urovnal. V době sporu Václava a Boleslava totiž stála - překvapivě - na straně svého staršího křesťanštějšího syna, někteří z atentátníků chtěli zavraždit i ji. Její osudy po Václavově vraždě nejsou známé.  Kněžna Drahomíra vystupuje v legendě na pokračovaní vycházející na tomto blogu.

Drápal, Daniel: (*1949) Evangelikální kazatel s darem uzdravování, údajný apoštol, novinář, překladatel, politik. Na přelomu 80 a 90 let kázal ve sboru KS v Praze na Maninách - v té době tento sbor prožíval velké probuzení. Po té pracoval hlavně jako překladatel - spolupracuje s nakladatelstvím Návrat domů, spolupodílel se i na Českém studijním překladu Bible. Známé jsou jeho úvahy nad Žalmy. Daniel Drápal  krátce působil v politice - Napřed v KDU-ČSL, v posledních parlamentních volbách kandidoval v Olomouckém kraji za Konzervativní stranu. V současné době vede redakci Konzervatitvních lstů. Link: http://dan.drapal.org/index.php?id=2

Dreyfus, Alfréd: (9.10.1859 – 12.7.1935) Francouzský důstojník židovského původu křivě obviněný a nespravedlivě odsouzený za velezradu - špionáž ve prospěch Německa. Za jeho osvobození se zasasovali mnohé známé osobnosti v čele s Emile Zolou. Dreyfus se stal jedním z prvních symbolů moderního symbol antisemitismu. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dreyfus

Dřízal, Karel: Farář Českobratrské církve evangelické, dlouholetý profesor na Evangelikálním teologickém semináři, jeden z překladatelů Českého studijného překladu, podílel se na překaldu Staré smlouvy.

Duka, Dominik (Jaroslav): (*1943) Dominikánský duchovní, současný arcibiskup pražský (v pořadí 36.), bývalý provinciál dominikánů a biskup královéhradský. V diecézi Litoměřice také léta zastupoval zdejšího nemocného biskupa Pavla Posada. Za krátkou dobu svého působení v pražském arcibiskupství už osvědčil diplomatický cit, dokáže ustoupit ve věcech, kde se ustoupit dá. Dotáhnul do konce letitý spor se státem o Svatovítskou katedrálu. Ještě jako královéhradecký biskup patřil mezi iniciátory a podporovately prací na Jeruzalémském překladu Bible. Na druhé straně však údajně patří mezi obdivovatele krvavých diktátorů Franca a Pinocheta (zdroj: http://domaci.ihned.cz/c1-42379310-muz-se-kterym-mluvi-havel-i-klaus) Dominik Duka je tuším přítelem mj. prezidetna Václava Klause.

Duše a hvězdy: Internetový magazín katolického zaměřeni.  Hlavní stránka zde: http://cirkev.wordpress.com/. Projekt vede (tuším) pan Ignác Pospíšil.

Dvořák, Josef: (12. 3. 1889-6. 5. 1973) - Výrazný kazatel dnešní Bratrské jednoty babtistů. Ovlivnil mnoho lidí, například kazatele Rudolfa Petra. Narodil se v chudé katolické rodině, tvrdě musel pracovat od nejútlejšího dětství. Pokřtěn byl 9.4.1911 kazatelem Norbertem F. Čapkem. Již v roce 1912 předsedal brněnskému sboru, v roce 1915 narukoval na frontu, dostal se do italského zajetí a stal se vojákem československých legií. V roce 1919 se vrátil do vlasti, stal se pomocným kazatelem a začal studovat teologický seminář. V roce 1920 se oženil, Bůh mu požehnal třemi dětmi. Od roce 1921 se věnoval misii ve vesnici Lipová, kde o pouhých čtyř let později vzniká samostatný sbor o skoro osmdesáti členech. Od roku 1925 kázal v Ostravě, kde se setkal i s mladým Rudolfem Petrem. Pak krátce působil v Kroměříži a nakonec ve VSetíně, Do důchodu odešel v roce 1958. Avšak stále aktivně sloužil, jak ve svém "domovském"  sboru v Ostravě, tak i po celé republice. Jeho životopis lze nalézt podrobněji zde: http://kazatel-josef-dvorak.blogspot.com/p/o-me.html. Nedávno založil kazatel Nick Lica blog věnovaný jeho osobě a kázání: http://kazatel-josef-dvorak.blogspot.com/

Dymáček, Jan: Výrazný požehnaný kazatel Církve adventistů sedmého dne, dlouholetý  předseda Moravskoslezského sdružení této církve. Bůh žehnej (nejen) tomuto svému služebníku...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře