Polemika Se Svědky Jehovovými I - Duch Svatý

20. březen 2009 | 18.39 |
› 

Já jsem Hospodin, Jahve, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepřenechám modlám. Izajáš 42, 8

Dlouho jsem zvažoval, jak zahájit polemiku s naukou církve Svědků Jehovových. Jestli Božím jménem, na které kladou velký důraz, anebo osobou Ježíše Krista, případně jinými záležitostmi.  Avšak nakonec jsem dal přednost Duchu Svatému, neboť Jeho asi zraňuje toto učení nejvíce, Svědkové totiž popírají Jeho Osobnost, Charakter, Jeho Samotnou existenci. Duchem svatým nazývají jenom nějakou neosobní sílu, všudypřítomnou Boží moc. Obstojí však toto učení ve Světle Božího Slova? 

Matouš ve 28 kapitole zaznamenává tuto Ježíšovu výzvu: Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha Svatého.

Všimněme si zde: Duch Svatý má své jméno. Avšak vysvětleme si, co si pod biblickým pojmem Jméno máme představit. Jméno, to pro židy nebylo pouhé slovo, či název. Jméno znamenalo charakteristiku. Osobnost. To, kdo ten či onen je, jaké má vlastnosti, jaký má charakter, to, co činí toho či ono tím či oním. Co dělá z Franty Frantu, co buduje Pepíka Pepíkem, Venouška Venouškem. Jestliže tedy Ježíš říká, křtěte učedníky ve jméno Ducha Svatého, říká tím také, že Duch Svatý je osobou, osobností. Osobností s konkrétními vlastnostmi, s konkrétním charakterem. Dále si všimněme, že jméno Ducha Svatého je zde na stejné rovině se jménem Jahvovým. Ba co více, jméno Jahve se zde neobejde bez jména Ducha Svatého. Jestliže tedy věříme v pravdivost Kristova výroku a zároveň nevěříme, že Duch Svatý je Boží Osobnost, pak tedy vyzdvihujeme neosobní sílu na roveň Boží, proviňujeme se rouháním a modlářstvím. A Bůh Jahve říká jasně: Svou Slávu nikomu nedám, ani své neosobní síle.

Další výroky najdeme v Matoušovém evangeliu 10, 20 a u Lukáše 12,12: Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Vašeho Otce, kdo mluví skrze Vás. Vždyť je to Duch Svatý, kdo Vás v tu hodinu naučí, co je třeba říci... Duch Svatý tedy mluví a učí. Není to automat, není to výukový program, je  živou Osobností, která kárá, ozřejmuje. Apoštol Jan nazývá Ducha Svatého Utěšitelem a Přímluvcem, který připomíná vše, co Kristus říká. Ve skutcích 1, 16 se hovoří o Duchu Svatém jako o Tom, kdo předpovídá. Ve skutcích 10 opět Duch mluví a v té samé knize, kapitola 15, zase usuzuje. Ve dvacáté kapitole dosvědčuje a o pár veršů dál zase ustanovuje.

Duch Svatý zde není popisován jako nemyslící síla, energie, ale jako Samostatná Bytost, Osobnost, které byli prvotní učedníci zcela oddáni.

Duch Svatý se i přimlouvá (Řím, 8.26). Řekněte sami, jaký by měla význam přímluva nějaké Elektřiny? Dále Pavel svědčí o tom, že Duch zkoumá,  vyučuje, dárce darů a projevů. Píše o něm, že se raduje, ale i rmoutí a napomíná křesťany, aby jej nezarmoucovali.

Ale největší svědectví o Duchu Svatém podává Ježíš Kristus. V Matoušovi 12, 31 říká, že všechny hříchy a každé rouhání může být odpuštěny, kromě jednoho jedinného: Kdo by řekl slovo proti Duchu Svatém, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím...To musí být sláva a svatost. Všimněme si: Ne rouhání vůči Synu, ne rouhání vůči Otci, dokonce nné rouhání vůči jménu Jahve. Všechna tato rouhání mohou být odpuštěna, ale rouhání proti Duchu Svatému nikoliv. Svatost Ducha Svatého, Jeho Chvála a Jeho Sláva je větší, než sláva Boha Otce. A co na to Bůh: "O svou slávu se s nikým nebudu dělit." tak co s tím, drazí přátelé, jsou tři možnosti: Bud výrok nepochází od Ježíše Krista a Duch Svatý takovou slávu a svatost nemá, pak ale musíme škrtnout Matoušovo a Lukášovo evangelium z Bible, anebo citát opravdu vyslovil Ježíš, a přesto mají pravdu Svědkové, pak by to znamenalo, že se Ježíš do Nebe rouhal, rouhal se způsobem zcela nemožným a vyloučeným u žida prvního století. Anebo se mýlí Svědkové Jehovovi a Duch Svatý je Osoba a co více, výrok z Izajáše platí i o Něm. Všimněme si, že Matouš v úvodu hovoří o jednom jméně, společném jak Otci, Synu, tak Duchu Svatému. Všichni tři tedy sdílejí Jedno Jméno, Jednu Slávu a Jednu Chválu.  Protože se nejedná o tři bohy, ale o Jednoho Boha ve Třech Osobách. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře