Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 4

4. leden 2010 | 07.56 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Dále se pak společně podívejme na falešné učení o očištění v očistci. Toto očištění hledají ti, kteří v to pravdivé, které jsme si ukázali výše, nevěří, a ani se v něm očistit nechtějí. Nemají v něm svou naději. A tak se pilně rozhlíží po něčem jiném, neboť nechtějí jít přímo do pekla. A tak vytrhávají některá slova svatého Pavla, které ani nepochopili dobře.   Takový očistec v pekle po smrti by jim stejně neprospěl. Pavel tedy píše: "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale skrze oheň. 1Kor 3,11-15

Tato slova, i když ukazuje některým oheň pomsty v den Páně, však nedává za pravdu všem těm doktorům, mistrům, či kněžím, kteří učí očistec v třetím pekle. Pavel se zde o ničem takovém nezmiňuje. Tento citát svatého Pavla se chápou dvojím způsobem, což je zdrojem sváru a rozdělením. Jeden o tom káže to, jiný ono. Hlavně se neshodnou na této větě  svatého Pavla:  Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.  

A tak mistři pokládají den páně za den smrti. Pak prý smrt ukáže pravdu o dílu každého člověka. Je - li špatné, půjde ten daný člověk do očistce. A když v tom pekle zkončí, budou se mistři a kněží rádi za něj postit, modlit, sloužit mše, dával almužny. A tím jej vyprosí a hříšník pak půjde rovnou k Bohu. Takto káží k uším prostým lidem, aby jim od pravdy odvrátili sluch ke svým pohádkám. Ale ač to takto káží mistři a kněží, můžeme je zpatřit, jak chabě se postí za ty duše, když si uchovávají břicho jako nůši plnou sladkostí a své krky si krmí vepřovým masem. A tváří se při tom jako neviňátka.

A neboť bývají syti po obědě, málo almužen dávají pro mrtvé v očistci, ale naopak, mnoho na nich vydělávají, když své modlitby prodávají.  Bůh však takovéto hříšníky neslyší a jejich modlitby proklíná. Proto žádným duším nikdy nepomohou! Běda té duši, která v očistci na jejich pomoc čeká, na ně se spoléhá!

Ale o tomto přece Pavel v citovaném úseku nemluví. Ani netvrdí, že den Páně znamená den smrti. A dokonce neoznačuje onen oheň za oheň pekelný. Proto takovéto řeči druhý názor odmítá. Tento názor trvá na tom, že den Páně je dnem posledním, den Božího Soudu. A ten den přijde v Ohni. Jak praví svatý Petr: Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 2. Petrův 3, 10nn.    

O těchto věcech vypravuje apoštol Petr, o věcech, které přijdou v den soudu Pána Ježíše Krista. Ten se zjeví v hrozném ohni a zničí všechny tváře světa, země i nebes. A ten oheň má také prozkoumat dílo každého člověka, které bylo zde vykonáno, zda - li stojí na základu Ježíše Krista. Takto zde učí apoštol Pavel, že ten, kdo stojí na tomto základu, koná dílo výborné a chvályhodné. A že někdo další činí dílo ne tak kvalitní.   Ta díla jsou výborná, která jsou vyrobena ze zlata, stříbra či drahého kamení. Zatímco ty méně kvalitní se staví z dřeva, sena a z trávy.  Ty první skutky dokazují dokonalost a plnost spravedlnosti, která je vytvořila. Ale ty druhé skutky prokazují vady. Těmi druhými rozumějme skutky dřeva, sena a trávy. Mistři dávní i současní soudí, že se tím myslí příměsy nedostatků k dobrému. Těmi nedostatky mají být hříchy lehké či všední, to jsou údajně ta sena a ty trávy, a pak tu jsou hříchy těžší symbolizované dřevem.  Ale nemyslí tím hříchy smrtelné, neboť nikdo, kdo činí smrtelné hříchy, nemůže zůstávat na základu Krista a ani nemůže být spasen. 

 ==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře