Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 9

15. duben 2010 | 10.25 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Tyto Boží slova utěšují, naplňují vírou, dodávají pravdivou, celistvou naději, a umožňují plně doufat všem hříšníkům, těm, kteří žijí v pravdivém a věrném pokání. Proto svatý Pavel takovýmto lidem povzbuzuje víru a pevnou naději s plnou smělostí. Oznamuje jim moc a milost Velikého Kněze: Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Žd 4, 14n. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. Proto přináší spasení na věky těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. (Žd 7.24n, ČEP upravený podle překladu používaném PCh). Toto je ten pravý základ, mimo který nikdo nemůže stavět. Na něm proto mají stát doktoři, mistři a kněží, ti mají hlásat tuto pravdivou víru a pravdivou naději s plnou smělostí k jejich jediné možné spáse.Ta spočívá v tom, uvěřit v ten Úhelný (t.j. zakládní - pozn. VM) Kámen  živou vírou. Vyslyšet Jeho Hlas, že to všechno, co  potřebují ke spasení, mohou přijmout z Jeho Ruky.

Ale bohužel, můžeme pozorovat, že tito stavitelé, kteří přišli po apoštolech, kteří byli zplození Konstantinem, (od Silvestra až do těchto dob), bezmála všichni již dříve tento Úhelný (základní) Kámen odmítli, odvrhli,  Kámen, na kterém Jediném Krostovo učení buduje Boží Chrám, (t.j. pravá Církev - pozn VM).A když odvrhli tento kámen jako malomocný a jejich bříchu nehodný, nastavěli mnoho jiných základů na písku,na kterém nelze vybudovat Boží Chrám. Na těchto pískách neroste nic, co by bylo podobné Božímu Chrámu.Ale vyhlašuje se na nich ďáblovy lži a jedy veliké nevěstky (ze Zjevení Janova 17. kap. - pozn. VM), která se líčí (maluje, mejkapuje...) do krásné tváře falešné dobroty.Tím se zvěstuje zdánlivá naděje hříšníkům tohoto světa, Bohům nemilým. Ty, co nežijí v pravdivém pokáním, ale kají se podle tohoto nepravého zvěstování, čeká zklamání a věčné zatracení.

A hle, první jed: Když kněží káží, že naše největší naděje je Panna Maria, která, plná milosti, soucitu a slitování, oroduje, přimlouvá se,  společně se všemi svatými, za nás hříšné i tehdy, když Ježíš za nás neprosí, ale naopak, chce nás zatratit pro naše hříchy. Protože ona je plna milosti, soucitu a slitování, jako nádoba vody až po okraj naplněná.

Nádoba, kterou kdyby kdoliv na jakoukoliv stranu nahnul, by se vylila.A tak je Panna Maria plná milosti, že kdokoliv ji bude sloužit a bude ji o milost prosit, k tomu se ona hned svou milostí nakloní, a bude se za něj,  plná milosti, soucitu a slitování, přimlouvat ke Svému Synu, který ji vždycky vyslyší. Proto služte ji rádi, kážou falešníci, ji i všem svatým, a proste ji, i všechny svaté, aby ráčili se stát orodovníky za nás, plní milosti, soucitu a slitování.

Na tom zakládají svoji naději všichni pekelníci, kteří v Boha žádnou naději nemají. Proto slouží Matce Boží, jí se modlí, za ní se v sobotu postí, přičemž v pátek i v nedělí smilní a i jiná zla konají. Tato víra se jim však zboří a oni budou muset jít do pekla, protože tuto víru odmítá sama Panna Marie, která vždy ukazuje na Svého Syna, když říká: Milosrdenství Jeho plyne od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. (Lk 1,50)  A modliteb a jiných služeb nepřijímá ani ona, ani žádný svatý. Protože Bůh příkázal, abychom se jenom Pánu Bohu modlili a Jemu Samotnému sloužili (srvn Mt 4, 10). Neboť toto praví Pán Bůh: Já jsem ten, kdo odpouští hříchy, pro Mně Samotného. A jinde praví Pán Ježíš: Mám klíče od smrti i hrobu.(Zj 1,18) Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. (Zj 3,18)

Proto ten, kdo zakládá svou naději na přímluvě Panny Marie a všech svatých, neposlouchá Pána Ježíše, ani Jeho Matky a Jeho Svatých, ale hřeší tím. Ten staví svou naději na písku.  Protože umře pro svůj smrtelný hřích, nebude - li činit pravé, pravdivé a opravdové pokání. Bude zatracen a Panna Maria se všemi svatými ho navěky nevyprosí, i kdyby za něj krvavými slzami plakala. Ale ona nebude!

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře