Izajáš: O tučné hostině...

20. červenec 2010 | 05.00 |

Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat,
vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.


Obrátil jsi město v hromadu sutin,
opevněné město v rozvaliny.
Palác cizáků (=okupantů utlačující domáci lid)
z města zmizel,
nebude vystavěn navěky.

Proto tě bude ctít lid mocný,
bude se tě bát město ukrutných pronárodů.


Byl jsi záštitou slabého,
v soužení záštitou ubožáka,
útočištěm před přívalem i stínem v horku.

Dech ukrutníků je jak příval na zeď,
jako horko ve vyprahlém kraji.
Hřmotící cizáky pokoříš
jak horko stínem oblaku,
prozpěvující ukrutníci budou poníženi.

Hospodin zástupů připraví na této hoře
(= oběť Pána Ježíše Krista)
všem národům hostinu tučnou,
hostinu s vyzrálým vínem,
jídla tučná s morkem,
víno vyzrálé a přečištěné.

Na této hoře odstraní závoj,
(= dědičný hřích, dlužní úpis)
který zahaluje všechny národy,
přikrývku, která přikrývá všechny pronárody.

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt
(= Druhý Příchod Pána Ježíše Krista)
a setře slzu z každé tváře,
sejme potupu svého lidu z celé země;
tak promluvil Hospodin.

V onen den se bude říkat:
"Hle, to je náš Bůh.
V něho jsme skládali naději
a on nás spasil.

Je to Hospodin,
v něhož jsme skládali naději,
budeme jásat a radovat se, že nás spasil."

Z knihy proroka Izajáše, 25. kapitoly...Poznámka: Jak jsme se již dříve dozvěděli, Izajáš nerozlišuje mezi prvním a druhým příchodem Páně, tyto dva příchody vidí jako jednu událost. Nelze to vidět jako "prorokův" omyl, ale jako slovo, jehož část již byla Ježíšem Kristem naplněna a jehož část naplněna ještě nebyla. Blíže si to vysvětlíme, až si budeme (dá - li Pán) pročítat 61. kapitolu...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře