Proč nejsem muslimem I...

7. březen 2009 | 09.38 |
› 

Na těchto stránkách se objevila pozvánka na nový islámský web. Neboť islám považuji za nebezpečný, rozumějte ani ne tak na fyzické rovině tohoto hmotného světa, jako spíše na rovině duchovní, rozhodl jsem se podělit se s Váma ohledně svého subjektivního náhledu na  tento náboženský systém, proč jej považuji za nesprávný.

Muslimové, obdobně jako křesťané, mají svou posvátnou knihu. Jmenuje se Korán. Ale jeden velký rozdíl tu přeci jenom je. V Písmu jedna knížka staví na knížce druhé. Nebourá je. Naopak, odvolává se na ně a spolu s nimi staví jeden dům, pěkně podlaží na podlaží, patro na patro. Korán však turo stavbu boří. Stojí totiž na předpokladu, že všechny předchozí knihy nejsou pravým Božím Slovem, ale jsou zfalšované lidmi, jak křesťany, tak židy.

Jinak řečeno, Bohu se to vymklo z ruky. Nedovedl říci to, co říci chtěl. Nedokázal zajistit, aby jeho pravé poselství se dostalo do rukou Jeho Lidu. Až nakonec povolal Mohameda a jen jemu se to povedlo. Znamená to představu Boha, kterému se věci nějak vymkly z rukou. Buď proto, že nemá dostatek moci, ale neměl-li dostatek moci u Abrahama, Mojžíše, Davida, Krista, proč by měl mít dostatek moci u Mohameda? Anebo se mu to vymklo z rukou proto, protože to tak chtěl. Pak by ale celé generace svých upřímných následovníků nechal ve lži. Muslimové argumentují, že lidé mají svobodnou vůli a tak si svobodně tyto knihy zfalšovali. Ale. Nechat lidu, aby zfalšoval Boží Slovo, není znakem respektu k jeho svobodě, naopak, znamenalo by to mu tuto svobodu vzít. Ke svobodě totiž člověk potřebuje informace a jestliže tu není věrohodný zdroj informací, na jejímž základě by si lid mohl vybrat mezi pravdou a lží, pak tu je odsouzení tohoto člověka jenom k přijetí lži.

Bible však nepřímo říká, že v každá generace měla věrohodné Boží Slovo. V Bibli je indicie, že již Adam nechal, jistě na Boží pokyn, zpracovat písemnou zprávu o vyhnání z ráje. Tato indicie spočívá v hebrejském slovu Toledót, které se běžné překládá jako rodopis, ale ve skutečnosti může znamenat i písemnou zprávu. Věta: "Toto je rodopis Adamův" se tedy dá přeložit i větou typu: Toto je psaná zpráva od Adama.

Vezměme si konkrétní příklad. Ukřižování Ježíše Krista. Korán tvrdí, že Ježíš Kristus nebyl ukřižován, ale že se to světu, ale i učedníkům jenom zdálo. Všimněme si: Islámský Alláh je nucen staletí po té události vysvětlovat, co se vlastně stalo a co ne. Naproti tomu je mi věrohodnější zpráva o Bohu, který o tom, co vykoná, říká dopředu. Islámu je proti srsti princip Smrti Nevinného za Vinné, pokládají to za nespravedlivé. Ale. Tento princip je v Bibli předpovězen. Dejme Slovo proroku Izajášovi:

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země.

Neměl vzhled, ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřeknul. Muž plný bolesti zkoušený nemocemi. Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl, pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedeny na porážku, jak ovce před střihači. Byl zadržen a vzat na soud, kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost našeho lidu. Bul mu dán hrob se svévolníky, s Boháčem na smrt našel. Ačkoliv se nedopustil násilí, a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovu vůlí bylo, zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a  zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zkusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohých, jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist. Za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.  

Muslimové tvrdí, že prorok zde popisuje Izrael. Ale. Ono je docela možné, že Bůh proroka inspiroval osudem Izraele. Anebo mu třeba ukázal nějakého trpícího nemocného ubožáka. Ale v podstatě není důležité to, co chtěl říci Izajáš, jako to, co chce říci Bůh skrze něho. A Bůh zde vyhlašuje princip smrti Nevinného jako oběť vykoupení za vinného. Dopředu. Nenechává nikoho ve lži. Oni totiž proroci ve svých proroctvích nesli mnohovrstnaté zprávy. Jedna vrstva směřovala k jejich současnosti, pravdivě oznamovala věci, které Bůh chtěl říci zorvna jim. Ale pak a současně nesli i dlouhodobé zprávy, které Bůh adresoval pozdějším pokolením.

V Písmu máme svědectví (minimálně) dvanácti lidí, současníků a učedníků Pána Ježíše, kteří svým slovem svědčili o ukřižování, kteří se setkávali se zmrtvýchvstalým Kristem a rozmlouvali s ním a na základě toho, co sami zažili, čeho se sami dotýkali, na základě toho byli ochotni zemřít mučednickou smrtí. Stětí mečem, ukamenování, ukřižování hlavou dolů, rozřezáni pilou, zbavením kůže.  Naproti tomu tu máme zprávu jediného člověka žijícího šest set let později, který říká, byl to omyl, zdálo se jím to. Podle mne je pravděpodobnější, že se spletl jeden člověk žijíci staletí po té, než minimálně dvanáct lidí, kteří měli s Kristem velmi intimní vztah...

Co byste dělali vy, kdybyste byli na místě Satanově? Kdyby jste na Golgotě utrpěli drtivou porážku a na sepisování Bible, která svědčí o Vaší porážce, by jste neměli žádný podíl? Věřím tomu, že bychom všichni se snažili zametat stopy a utajit tuto porážku. Stejně jako satan. Že bychom se snažili znevěrohodnit Svědectví Písma, říkali bychom, že to je Lež, že se jim to jenom zdálo...

Bůh Vám žehnej... 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.8 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Proč nejsem muslimem I... nin 03. 06. 2010 - 23:02
RE: Proč nejsem muslimem I... bohu-a 04. 06. 2010 - 08:58