Muži Boží, jak poznáš Boží hlas?

24. červen 2010 | 05.00 |

V našem seriálu na chvíli opustíme krále Jarobeáma a budeme sledovat osudy muže Božího. Ten se totiž ocitne na křižovatce:

Muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bét-elu přišel. V Bét-elu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vyprávěli mu o všech činech, které toho dne vykonal muž Boží v Bét-elu. Vyprávěli svému otci i o tom, co promluvil ke králi. Nato se jich otec zeptal: "Kterou cestou odešel?" Jeho synové viděli, kudy muž Boží, který přišel z Judska, odešel. Poručil tedy synům: "Osedlejte mi osla!" Osedlali mu osla, on na něj nasedl a jel za mužem Božím. Našel jej, jak sedí pod posvátným stromem. Řekl mu: "Ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska?" Odpověděl: "Jsem." Nato mu řekl: "Pojď se mnou do domu a pojez chléb." Muž Boží pravil: "Nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem: ‚Nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu ani se nevrátíš cestou, po níž jsi šel.‘" On mu však řekl: "I já jsem prorok jako ty. Na Hospodinův pokyn ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho s sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody.‘" Tak ho obelhal. 1 Královská 13, 10n.

Muž Boží se nechal odvést od své cesty. Stačilo tak málo: Aby za ním přišel prorok a prohlásil: Mám pro tebe pokyn od Hospodina. A muž Boží nepoznal lež. Jak se vyvarovat jeho omylu?

Zde bych byl nerad, kdybychom za "starým prorokem! viděli pouze člověka. Protože podobným prorokem se v našim životě nemusí stát pouze člověk. Ale také duchovní bytost. Anděl. Démon. Ale i mé vlastní já. Mé vlastní myšlenky, pocity, názory. A nejenom já. Ale dokonce i hlas, který třeba některý křesťan slýchává a považuje jej za hlas Boží. I ten může být imitován, naším nepřítelem.

I v naší společnosti známe imitátory. Dovedou napodobit hlas mnoha známých lidí. Bavič Petr Novotný jednou vyprávěl takovou  svou historku. Snažil se pozvat do svého pořadu tehdejšího premiéra, pana Václava Klause, ale nějak se nedostal přes všechny ty sekretářky a tajemníky. Avšak jaké bylo jeho překvapení, když uprostřed noci zazvonil telefon a tam známý hlas svým nenapodobitelným způsobem prohlásil: "Vážený pane Novotný, myslím, že by ten čtvrtek šel." Jenomže co se nestalo. Rozespalý pan Novotný má jednoho kamaráda, známého imitátora, pana Václava Faltuse. A neboť tento pan Faltus umí napodobit spoustu hlasů a věděl o peripetiích pana Novotného v této věci, tak pan Novotný docela přirozeně předpokládal, že si z něho tento imitátor chce vystřelit.

A tak se panu Klausovi dostala do sluchátka následující odpověd: "Víš co, Vašku, jdi do ..."

Nejsme schopni poznat po hlase ani člověka, kterého dobře známe. A předpokládáme, že satanovi dělá nějaký problém napodobit hlas Pána Boha? Apoštol Pavel nás varuje: ...Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky! 2 Kor 11, 14n...

Satan se převlýká za anděla světla, neboli, za posla "poznání, moudrosti, osvícení, za posla Boží Vůle." Satana od hlasu Boží často nedovede rozlišit ani profík. Podívejme se na tento biblický příběh: Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl: "Rychle přiveď Míkajáše, syna Jimlova." Král izraelský i Jóšafat, král judský, seděli každý na svém trůnu, slavnostně oblečeni, na humně u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali.Sidkijáš, syn Kenaanův, si udělal železné rohy a říkal: "Toto praví Hospodin: ‚Jimi budeš trkat Arama, dokud neskoná.‘" Tak prorokovali všichni proroci: "Vytáhni proti Rámotu v Gileádu. Budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá králi do rukou!" Posel, který šel zavolat Míkajáše, mu domlouval: "Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich; mluv o dobrých věcech." Míkajáš odpověděl: "Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin." Když přišel ke králi, král mu řekl: "Míkajáši, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo máme od toho upustit?" On mu odpověděl: "Vytáhni, budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá králi do rukou." Král ho okřikl: "Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu?" Míkajáš odpověděl: "Viděl jsem všechen izraelský lid rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl: ‚Zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů.‘" Izraelský král řekl Jóšafatovi: "Neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo?" Ale Míkajáš pokračoval: "Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina, sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl: ‚Kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu?‘ Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl: ‚Já ho zlákám.‘ Hospodin mu pravil: ‚Čím?‘ On odvětil: ‚Vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Hospodin řekl: ‚Ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učiň to!‘ 

Překvapení? Sám Bůh posílá zrádného ducha, aby pobloudil krále Achaba. Proč? Aby se ukázalo, že ve skutečnosti král Ahcab nestojí o Boží Slovo do svého života, ale jen a pouze o potvrzení cesty, na kterou se sám rozhodl vydat. Aby se ukázalo, že nemiluje Boží Slovo, ale pouze své žádosti a své touhy. Podívejme se, před čím nás ještě varuje Bible: ...ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.  1Tes 2,10...

Bůh vydává do mocného působení klamu ty lidi, ktseří nepřijali a nezamilovali si Pravdu Boží, která by je zachránila, ale na místo toho nalezli zalíbení v nepravosti.

Jak se tedy vyvarovat omylu Božího Proroka? Milovat Boha, Jeho Slovo, Pravdu, nade všechno! Dejme opět slovo Bibli: Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Gal 1,8n

Těžká slova, nemyslíte. I kdybych já sám nebo dokonce sám anděl hlásal jiné evangelium než to, co nám předal apoštol Pavel, ten je proklet. Jaké evangelium nám zvěstoval apoštol Pavel? Evangelium inspirované Duchem Svatým. Jedná s eo naši Biblickou zvěst. Bible nám byla dána právě proto, abychom dovedli rozeznat hlas Boží od hlasu nečistých a zlých duchů.

Co ještě říká Písmo? Všecko zkoumejte, dobrého se držte... 1.Tes 5, 21

Jak zkoumat? Jedině Slovem Božím! Nehledat jenom verše, které odpovídají mé teologii, ale i verše, které mé teologii odporují. Není špatné ptát se na názor třeba staršího, zkušenějšího křesťana. Naopak, je dobré naslouchat mu, je dobré naslouchat kázání, číst dobré křesťanské knihy. Ale toto všechno musíme opět a opět dokola zkoumat. Nezapomeňme, že starý prorok, který svedl muže Božího, býval v Božích službách! Byl-li někdo mocný v Božích službách včera, neznamená to, že je v Božích službách i dnes, že ještě slouží Bohu i dnes. Dnes může být ve službě své únavě, svévoli, sobectví, nelásky, ve službě satanových.  Pomnějme na starého proroka! Ten také bývl ve službách Božích, zatímco dnes ho nalézáme na cestách lži, svévole a sobectví. Všechno zkoumejme, dobrého se držme.

Dobrého se držte. Jestliže jsme jednou po důkladném zkoumání něco přijali za dobré, pak se toho držme i druhý, třetí den. Když jsme například přijali na základě důkladného biblického zkoumání, v modlitbách, v rozhovorech, přijali slečnu AB za naší manželku od Pána, pak se tohoto přesvědčení musíme držet i nadále. Bůh si neprotiřečí. Všimněme si, onen muž Boží přijal jako zvěst od Boha pro svůj život: Tam či onde nic nejez ani nepij, ale tohoto se nedržel i druhý den. Vzdal se toho, když přišel k němu svévolný prorok a říkal mu opak toho, co přijal od Boha. A opět, tento starý prorok rozhodně nemusí být jenom člověk, ale i duchovní bytost. A třeba i naše vlastní Já, naše vlastní ego...

Zopakujme si:

1) Milujme Boha a Jeho Slovo, hledejme Jeho Vůli

2) Vše zkoumejme Písmem. Nehledejme pouze místa, které odpovídají naším přáním, ale i biblická místa, které našim přáním odporují

3) Když jsme jednou něco po důkladném zkoumání v Písmu a modlitbách přijali jako Boží Slovo pro nás, pak se tohoto poznání držme i nadále....

 Příště napřečtenou!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře