Spása je ze Židů...

1. březen 2009 | 19.06 |

Samařská žena říká Ježíšovi: Jaktože ty, ač jsi Žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít... Jan 4,9.

...protože záchrana je ze Židů... Jan 4,22c

Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraelského...  Mat 15,24

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky... Mat 28, 19

Dnes trošku odstoupíme od příběhu se samařskou ženou a řekneme si "něco teoretického." Snad Vás to nebude nudit.

Už několikrát jsme si řekli, že vztahy mezi Židy a Samařany v té době nebyly valné. Dají se připodobnit třeba ke vztahu většinové populaci k romskému etniku. Židé se nad Samařany vyvyšovali, s hrdostí na své kořeny a dívali se nedůvěřivě na obyvatelstvo bývalého severního králoství, které sice přijímalo Mojžíše a jeho zákon, ale rodově i kulturně tvořili různorodou směs.

Také v životě Ježíšově je popisovaný příběh zcela vyjímečnou událostí. A ač Ježíš často bořil zeď společenských předsudků, nestávalo se často, že by se dal do řeči s cizozemcem či samařanem, či dokonce se samařskou ženou. Sám o sobě tvrdil: Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu židovského. Můžeme v tom vidět náznak rasismu? Židovského antisemitismu naruby? Nemyslím si to. Vždyť On sám po svém vzkříšení posílá učedníky do všech koutů světa. Ale přesto zdůrazňuje, že spása je ze židů. Proč?

Neboť Židé byli Bohem dlouhá staletí a tisíciletí připravování na příchod mesiáše. Touto přípravou si neprošel žádný jiný národ. Bůh žárlivě střežil, aby to, co do židovského národa vkládá, nebylo "infikováno" kulturou okolního světa. Z Bible známe mnoho příběhů a víme, jak kultura nejenom zmíněných okolních národů, ale i původních kenaanských obyvatel byla pro židovský lid velkým svůdným pokušením. A to snad až do babylonského zajetí, ve kterém si židovstvo opět uvědomilo svou identitu, hrozbu její ztráty. Oč tato hrozba byla větší, o to pevněji se Izraelité chopili Božího Slova a své jedinečnosti. Až to možná zase na druhou stranu přeháněli, spory Ježíše Krista s farizey a zákoníky, mluví jasnou řečí.

Ježíš Kristus přišel do tohoto prostředí. Příšel do kontextu judaismu. O sobě praví, že je poslán jen k ovcím izraelským, učedníky si vybíral jenom mezi samými židy. Proč? Aby nedošlo právě ke smíšení kultur. Z filozofie známe pojem "předvědění." Jde o to, že žádný člověk se k ničemu nestaví jako nepopsaný list, ale všechno zkoumá již očima svých zkušeností. A zde je právě ona velká hrozba: Pouze židé byli připravováni na příchod mesiáše. Jestliže bychom některé judaistické pojmy vykládaly ve světle jiného kutlurné - náboženského systému, mohli bychom dojít ke špatným závěrům.

Typický příklad je dvousloví: Já jsem. Budhisté tuto větu mohou vnímat jinak než rodilí židé. Ježíšovu větu: "Nikdo nemůže přijít k Otci, nežli skrze Mne" mohou budhisté chápat jako výzvu k ponoření se do vlastního "Já", do meditací, do sebezpytování. Sousloví Já jsem je pro Budhisty označení nejvniternější podstaty člověka, ke kterému se dá dojít odříkáním, meditací, izolací. Ale pro Judaisty to znamená něco zcela jiného. Sousloví "Já Jsem" v judaistickém kontextu znamená Boží Jméno, Jahve, Jsem který Jsem. Když Kristus pravil: "Dříve než Abraham, Já Jsem", tak farizeové trhali svá roucha. Stejně tak i před veleknězem, když Ježíš odpoví na jeho otázku: Já jsem, velekněz se zhrozí. 

Budhista tyto věci může pochopit jinak a kdyby si Kristus mezi nimi vybral své učedníky, mohlo by se toto nepochopení stát součástí křesťanství. Když se však řeč Boží k židovskému národu uzavřela Golgotou a ZmrtvýchVstáním, když se uzavřela křesťanská zvěst o spáse světa, tehdy Kristus přichází ke svým učedníkům a říká jim: Běžte do celého světa. Neboť Boží Slovo již bylo zapečetěno, v celistvém kontextu a připraveno pro to, aby se Světlo Boží přineslo požehnání i pohanům.

Bůh poslal Ježíše jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského, Ježíš však posílá své učedníky do celého světa.

Spása, záchrana, je ze Židů.

Pokoj Vám.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře