Slovníček: Beránek, bible, bláznivá zvěst...

21. prosinec 2010 | 19.00 |

Malý slovníček křesťanských pojmů: Be - Bliž

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dnes se například podíváme na Beránka, řekneme si něco málo o Bibli a uslyšíme Bláznivou zvěst.

Písmeno: A, B...

Běda: Opak blahoslavenectví. Povzdech Bible nad člověkem jdoucí po cestách svévole.

Benediktíni: Je nejstarší mnišský řád založen Benediktem z Nursie. Tento Benedikt odmítal osamocený (mnišský) život, který nepřináší užitek Bohu a lidem. Proto hlavní heslo tohoto řádu je: Modli se a pracuj ("Ora et labora"). Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benediktini

Beránek: Oběť Bohu za hřích.  Za hřích je mzdou smrt. Bůh umožnil, aby tuto smrt sňalo z člověka nevinné zvíře: Beránek.Už Adamovo přestoupení, Adamův jřích, přikryl Bůh kožešinou ze zabitého zvířete: Smrt Adamovu převzalo obětované zvíře. Mělo to být nejlepší beran z celého stáda, bez vady, který nikdy neměl zlomenou jedinnou kost. Zvíře, na které byl majitel nejvíce hrdý, kterému věnoval nejvíce lásky a nejvíce péče. (podrobněji: (http://bohu-a.svetu.cz/2873-o-pokani.html)  Beránek zemřel i za Izáka: Když Bůh přikázal Abrahamovi obětovat Izáka na hoře Mori, Abraham poslušně vykonal Boží příkaz, vyvedl svého syna na určenou horu, tam ho svázal, položil na oltář a chystal se ho obětovat.

Bůh jej však zastavil a místo za Izáka nechal obětovat beránka, který se tam zamotal v nějakém křovisku. Byla to oběť, kterou si vyhlédnul a přivedl sám Bůh a nechal ho položit na oltář namísto Izáka, t.j. zaslíbeného syna, vyvoleného národa. 

Beránek velkonoční: Speciální oběť beránka. V předvečer odchodu Izraele z Egyptské země faraon stále nechtěl tento lid propustit z otroctví. Bůh proto rozhodl poslat anděla do Egypta, aby zabil všechno prvorozené: Zvířata i prvorozené syny. Přeskočit měl pouze to obydlí, jejíž veřeje dveří byly pomazány krví obětovaného beránka.

Beránek novozákonní: je Ježíš Kristus. Naplněním všech těchto obětí spočívá v oběti Ježíše Krista. Kristovo tělo přikrývá náš hřích, Kristova krev nás označuje a chrání před Božím hněvem. Na Ježíše Krista jako na beránka je uložen náš hřích, naše smrt a On ji dobrovolně,, z lásky k Nám, vynesl na golgotu a tam za ní zaplatil, když položil svůj život na oltář na místě synů zaslíbení a vyvoleného národa: T.J. Křesťanská církev jako znovuzrozený Izrael. 

bezbožnost: Akt, čin, skutek, vyplívající z nepřítomnosti Bázně před Hospodinem (heslo viz: http://bohu-a.svetu.cz/21424-slovnicek-krestanskych-pojmu-ar-baz.html). Bezbožnost tedy nespočívá v nevíry v Boží neexistenci, ale z toho, že v té či oné dané chvíli Bůh není naším Pánem a Králem, a tedy ani Spasitelem. 

Bhagavad gíta: Hrdinský hindusistický epos. Bůh Krišna zde přemlouva hrdinu Arjunu, aby šel bojovat do bitvy na Kuruksétře. Tento epos tvoři střed hinduistické filozofie a teologie.

Bible: Soubor knih považované křesťany za Inspirované Boží Slovo, Boží dopis člověku, předávaný skrze proroky a apoštoly. Dá se přirovnat k symphonii: Hraje ji spouts anástrojů, každý ten nástroj má svůj part, svůj úkol v celku, ale samotná synfonie není dílem těch nástrojů, ale hudebního skladatele, který ji zkomponoval. Anebo použivám přirovnání k tvorbě mýdla: Mydlo je výsledkem určitých chemických reakcí určitých chemických sloučenin. Ale autorem mýdla nejsou ty chemické sloučeniny, ale chemika, který je v tom správném pořadí a v tom správném promíchá. Chemika, který zná reakci těch svých chemických sloučenin, dopředu s nimi počítá a právě pro jejich reakce v těch daných určitých situací je používá. Ústava Církve bratrské vyznává víru v  Bohem inspirované Boží slovo, které je složeno ze stránky lidské a z bezchybné stránky Boží, přičemž slovem "bezchybné" neuvozuje pouze Boží stránku, ale bibli jako celek. Dále vlastně bibli dělíme do dvou knihoven: Starý zákon, starou smlou a Nový zákon, novou smlouvu.

Bílé hoře, bitva na: Bitva, respektivě šarvátka, ve které vojsko císaře Ferdinanda II porazilo demoralizované a rozložené vojsko nekatolických stavů. Bitva otevřela dveře k násilné rekatolizaci naších zemí. Ferdinand II získal moc zrušit Rudolfův majestát (který při volbě v roce 1617 - tj před stavovskou vzpourou - slíbil respektovat) a vydal Obnovené zřízení zemské proklamující České království jako součást nedílnou dědičných habsburských zemí a katolicismus jako jedinné povolené náboženství. Začala  tzv "doba temna," doba útlaku náboženského, sociálního i národního.

Biskup: Původně starší sboru jakožto člen staršostva, kolegia duchovních pastýřů místní církve. Postupně se však poapoštolské církvi začal prosazovat monarchistický episkopální model zřízení: Jeden duchovní v podstatě doživotně plně zodpovědný za církev v jeho obvodu. Pojem biskup pak získal tento zúžený význam.

Biskup římský: Papež, biskup zodpovědný nejenom za římskou diecézi, ale za celou římsko - katolickou církev

Biskupská berle: Insigne předávaná při investituře symbolizující jednak pastýřskou péči biskupa, jednak i převzetí majetku propujčeném patronem, t.j. většinou panovníkem. Panovník si tedy uzurpoval právo udělovat investituru jako léno, uvádět biskupa do jeho služby. Tato uzurpace se stala důvodem boje o investituru.

Biskupská konference: Orgán římsko - katolické církve v jednom státě. Zasedají v ní všichni sídelní i světící (t.j. pomocní) biskupové v tom daném státě půspbící. V současné době české biskupské konferenci předsedá pražský arcibiskup Dominik Duka, v předsednictví se střídají arcibiskupové pražští a olomoučtí. V České biskupské konferenci zasedá i duchovní vedoucí řecko - katolické církve, exarcha Mons. Ladislav Hučko.

Biskupství: Obvod působnosti biskupa

Blahoslavenství: Požehnání, vyjadření, že ten či onen člověk je štěstný, požehnaný v Božích Očích. V užším slova smyslu vyjadřuje tento pojem část Kristova "kázání na hoře", ve kterém Ježíš žehná určitým skupinám obyvatelstva. Na blogu se tím zabývám v seriálu článků v rubrice "Učení na hoře: http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/032009/"

Blahoslavený: Nebo také "šťastný." Člověk požehnán, blahoslaven Bohem. Viz seriál článků: http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/032009/

Blahoslavený: Titul udílený posmrtně církvemi katolicko - pravoslavného směru. Jakýsi předstupeň k uznání za svatého.

Bláznivá zvěst: Evangélium. Bláznivou zvěsti, nebo-li zvěsti pro blázny či pro hlupáky nazval evangelium apoštol Pavel v první kapitole listu do Korintu. Toto tvrzení založil na sciálním složení korintského sboru.: Mezi věřícími nebylo mnoho bohatých, moudrých, vážených podle světa, ale převažovali naopak opovrhovaní, chudí, lidé bez vzdělání i budoucnosti. Tyto lidi si totiž vyvolil Bůh, aby zahanbil ty silné, moudré, vzdělané. My, křesťané, se někdy více chlubíme tím, kolik známých a slavných osob uvěřilo, kolik vysokoškoláků, lidí s titulem, chodí na bohoslužbu. Bláznivou zvěst jsme stále v pokušení zlogičtit a zvědečtit. Nehlásáme zvěst bláznivou, pro blázny a hlupáky, ale zvěst logickou a vědeckou, pro vzdělance, inteligentní lidi. Spolu s naší pýchou (já, křesťan, přece nejsem žádný hlupák a pitomec, či blázen, ale "mám to v hlavě pořádku") však evangelium ztrácí, věřím tomu, na své moci. Podrobněji: http://bohu-a.svetu.cz/21385-o-blaznive-zvesti.html

Bližní: Ten, kdo je blízko, kdo se pohybuje v mí blízkosti. Ve starozákonní době člen vyvoleného národa. Takového měl věřici povinnost podle Zákona milovat. Ježíš však pojem bližní znatelně rozšířil. Již né pouze člen stejného národa, stejné rasy či stejné třídy, ale i ten opovrhovaný, nejopovrhovanější. Ba dokonce i můj nepřítel. Každý, koho nám Bůh staví před očima, kdo potřebuje právě tu naši pomoc.

Revize: 1.1.2011 v 13:22

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře