PCh: O rozeznávání duchů skrze vyznání Pána Ježíše

29. listopad 2010 | 04.00 |

 A proto duch ďábelský, který však odporuje Kristu, který je Kristu odporný, obleče se do mnohých písem, do moudrých názorů, řečí sladkých. Krášlí se posvátnými symboly. Tím vším ihned opije tělesného člověka a ten jej začne chválit a říkat o něm, že to je Kristův apoštol, jsa sveden falešnými řečmi.A copak čert neumí stejně dobře číst a psát než ten lhář, který se přikrývá písmy a posvátnými symboly. čímž zakrývá své kacířstva a svůj život líný, smilný, lakomý, rozkošnický?  Slepí testují čertův hlas na svém jazyku a říkají: "Ó, jak krásně káže!" Avšak jiní namítají: "Vždyť je to lakomec, který v úkrytech tajně smilní!" A protože se ďábel vydává za anděla Světla, není divu,  že i jeho sluhové se převlékají a vydávají se za sluhy spravedlnosti. Ať už pomýlenou svatostí nebo výmluvností z písem. Ne podle toho poznáme anděly, ne podle toho poznáme sluhy boží, jak se sami zdají zářit, vždyť ani vlk se nestane ovcí, když na sebe oblékne ovčí roucho.

 Tak jsem se mnoho rozepsal o tom, že svatý Jan se chtěl ubezpečit a ochránit své nejmilejší před oklámáním tím, že jim přikazuje otestovat duchy. A jestliže se nesmí otestovat duchy, jak se potom ubránit před oklamáním?

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 3.

Potom říká svatý Jan: Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha... 1Jan 4,2. Takto Jan zanechal měřítko, znamení, podle kterého poznat s naprosou jistotou, jedná li se o ducha pocházejícího z Boha. A zde vidíme Úzkou bránu, když pro vyznání Ježíše Krista jako přišlého tělesně se má s jistotou poznat, zda ten daný duch pochází z Boha.  Takže nyní, když si uchováváme odstup od židů i pohanů, nevážeme se na žádného z nich.,protože oni nemohou jinak než zapírat Ježíše Krista, který přišel tělesně. Avšak existují  veliká shromáždění a vojska bojující proti sobě, která při tom slavnostně vyznávají Ježíše Krista přišlého v těle, všichni tu společnou Boží víru, a s velikou chválou světí den Jeho narození. A tvrdím, že sbor antikristův velebněji slaví slavnost Jeho narození než sbor apoštolů, protože onen sbor neměl tolik vysokých a tak nádherně ozdobený krásnými postavci; světel z mnohých svíček, zvony veliké, hlasité, varhany s troubením, až všechen chrám hřmí od slávy a velebnosti. Takovýmto způsobem nemohl oslavovat narození Páně třeba takový apoštol Petr, který chodil chudý světem, sem a tam, a pouze svým životem vyvyšoval vtělení Kristovo. Avšak před takovým chudákem by se dnes věřící velice záhy obrátili zády a utekli od něho. A má-li každý takový duch být z Boha, pak všechny duchové jsou z Boha.

Takto to vyplívá z prvního přečtení zmíněného verše z listu svatého Jana. Jakoby nechal stranou všechny skryté nevěry a rozpory proti Kristu, které se  pokrytecky objevovaly nejenom tehdy, ale i teď, že zde popsal pouze zjevný rozpor a vzpouru proti Kristu. Jakoby zde Jan hovořil pouze o těch lidech, kteří zjevně zapírají, že by Ježíš Kristus byl Pravým Synem Božím, který v lidství přebýval na světě. A takovýto duch byl falešný.  A zase dal vědět, že ten duch, který bez jakéhokoliv zlého úmyslu prostě a klidně vyznává Ježíše Krista, Syna Božího, že právě on přišel v těle, aby nás spasil, tehdy praví, že takovýto duch je z Boha. Protože takovéto vyznání Věčného Života nemohlo povstat ani z ďábla, ani ze zlých lidí, jedině skrze zjevení Ducha Svatého.  

Těžko však vysvětlovat zaslepeným lidem, že existují ďábelští duchové, kteří jednají v rozporu s Boží vůli k potupě Ježíše Krista. A i když slavnostně vyznávají, že Kristus přišel v těle, neznamená to, že by pro toto vyznání Krista měli být z Boha. A tak se stávají pastí pro bezduché lidi. Když velící Boží nepřátelé oslavují Krista navenek v teatrálních gestech a v posvátných znameních a chválí Krista tím, že  o Něm svědčí veliké věci. Takto chtějí oslnit celý svět bleskem Slávy Ježíše Krista, která však pochází od Jeho úhlavních nepřátel. A tak musíme správně rozumět Kristovým Slovům i svědectví Jeho apoštolů. Protože toto řekl Pán Jeříš Kristus, že mnozí přijdou v Jeho Jménu jako falešní Kristové a falešní proroci a svedou mnohé (Marek 13,22). Zde to na oko vypadá, že je jich velmi mnoho, že veliké, nádherné a lákavé věci hovoří o Kristu, a tak se zdá, jakoby byli Kristovi učedníci. A tak ho velmi chválí, že nechtějí, aby kdokoliv nad nimi panoval: Zamítají papeže, doktory, všechny zákony a práva, uznávají jenom samotného Boha a Jeho apoštoly. A tak Jej milují, že kvůli Němu by chtěli polovinu světa pro Jeho Pravdu pozabíjet a vyloupit, tak horlivě horlí pro Krista, tak vyznávají, že i s Krví přišel v Těle. Avšak přesto je usvědčuje to, že takhle špatným způsobem horlí pro Pána Ježíše a tak svedli mnoho lidí pro Jeho Jméno od Pravé Víry v těžké hříchy a bludy. A proto takoví, byť by sladce andělskými jazyky vyznávali Krista přišlého v Těle, nejsou z Boha.

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 185.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře