O trojím lidu - O duchovních

7. leden 2010 | 05.49 |

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k dvanáctému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

 Jsou li páni a kněží připodobněni k hlavě a obecný lid jako potupnější nohy, jak je realita vzdálena. Vždyť podle Pavla ty údy, kteří jsou nejméně urozené, tím větší čest jim mají vzdát údy, které je chrání! Takže je li v pravdě ten trojí lid tělo Kristovo, tehdy sedláky, pastýře a tuláky mají mít největší čest, vždyť oni jsou v obci nejmenší. ale skutečnost je zcela jiná. Protože pro ten hlavatý lid prostí a neurození jsou jako psi před očima, protože už neví, jak více je ještě potupit

Také neodpovídá skutečnosti, když čteme, že aby nebylo rozdělení v těle, pečují se vzájemně jeden úd o druhého.Jak daleko je péče duchovní od starostlivosti apoštola Pavla o všechny své bratry ve víře: "Kdo je nemocný a já nejsem? Kdo propadá pokušením a já se tím netrápím?" Nikdo takový dnes na zemi není.  A obecný lid má sklony k obojímu: jak jsou již ztýrány pány a knězi, tím, co vše musí odvádět a co všechno musí poslouchat, to vše s mrzutostí a reptáním. Jak je to všechno vzdálené od společné rovnosti!

A toto vše se pokládá za tělo Kristovo. Jak jej však můžeme poznat z těch všech nerovností, jak jej vůbec tak můžeme nazvat? Tělo popisované Pavlem toto rozhodně nemůže být, tam přece není žádné nejednoty, ale rovnost bez panování jedněch nad druhých. Vždyť tu máme přikázání Kristovo těm, kteří jsou údy Jeho těla. Když mezi nimi vypukl spor o tom, kdo z nich je největší, tehdy jim Ježíš odpověděl: "Králové pohanští panují nad svými prostřednictvím svých úředníků, ale ne tak u vás: Kdo z vás je největší, buďiž sluha ostatním." A tím jasně a  zřetelně ukázal Syn Boží, co se hodí pro pohany a na tento svět, který Boha nezná a z pýchy touží vládnout jeden nad druhým, ale svým říká: "Vy nebuďte jako pohané, kteří se vyvyšují jeden nad druhého, ale v rovnosti a skrze pokoru jeden druhému služte a ponižte se, jak vám to ukazují údy hmotného těla, mezi kterými žádné vyvyšování není. A samozřejmě mezi ty, které Duch Pravdy vede jako duchovní údy těla Kristova, mezi nimi nemá místa ctižádost a moci chtivost tohoto světa.A proto tedy sv. Pavel při svém popisu duchovního těla Kristova protiřečí učení o Trojím lidu. Protože jeho popis je především duchovní, může se postavit pouze na svatých lidech, kteří mají dary Ducha Svatého a kteří láskou mohou tvořit pravou jednotu. Aby každý z vlastního přesvědčení a svědomí sám od sebe měl péči o druhého, v jeho nouzi se s ním trápil, před sebou jemu dával přednost a s radostí byl připraven kdykoliv jemu posloužit.A když takových lidí bude více s rozličnými dary Ducha Svatého, pak vznikne i tělo Kristovo. A jistě je správné, jestliže někdo ovládá řemeslo anebo jiné užitečné dílo, aby neváhal a také hmotně druhým posloužil. Ale ustanovovat nad sebou krále, jehož meč by osekával kolem dokola mrtvé údy a jiné do bezvýchodnosti tísnil, oné do vězení sázel popravoval, a všelijak poroboval, tímto by se velice vzdálili od představám apoštola Pavla podobně, jak je vzdálen trůn Luciferův od Kristova. Všechno toto jsou vůle a přání ženštiny, jenž na šelmě sedí, která se spojila s králi zemskými a nazvala sebe samou tělem Kristovým. Sedí se jí měkce, vozí se na lidu hovadném, který nazývá svými nohami a smilní s králi zemskými, s hlavou a rukami, jako nejpoctivějšími údy těla. A tak pouze doufáme v Boha, že to krvavé tělo odhalí a nebude vonět jako tělo Kristovo, ale bude smradem zapáchat jako tělo té veliké nevěstky, která si celý svět přivlastnila, sála tučné věci skrze krvavý bok Kristův a uspokojena svým smilstvím jeho bolestné rány rozšířila. Odpočinek a spánek věčný v pekle připravila světu křížem Kristovým v Jeho Jménu, které otrávila jedem svým.. Neprodlévej déle, Bože, pro dobu, která se posmívám těm, co nesou tvůj kříž a co miluji své břicho a chrám tvůj učinili kuchyní!

O duchovních nevím, co bych tobě s pokorou psal, neboť sám již dávno vydáváš svědectví o kněžích, že i u vás jejich skutky nejsou hodny jejich poslání. Jak zmatení jsou Písmem, doktory, i vámi.  Báně plná Božího hněvu se převrátila jim na hlavu. Snad nenakazí jejich kořen také vás. Nenechte mezi sebou růst prokleté syny Kanánu a ne Judy. Zahubili v sobě dědictví Boží, nechť zahyne jejich kořen!  Avšak toto pravím: Když spolu s nimi budete volat, nebude to mít žádný prospěch, neboť rozum vašich hlasů zanikne v tom společném hluku. A tak v  přílišném hloubání kněží o nesmyslných drobností se sud pravdy ztratí, že nebudete schopni si utvořit žádný názor..

Proto vždy vyznávám, že Kristus, Syn Boží, je pravý a nejvyšší kněz Nového Zákona, jeho kněžství je podle zákona věčné. Pro něho také navěky můžeme dojít spásy, on, biskup budoucího dobrého, stojí před Tváří Boží, vždy živ k orodování za nás. Ten zde, byv v těle, posvětil dvanáct a sedmdesát dva duchovních a svěřil jim své stádo, které dobyl krví svou a poslal je kázat do celého světa Písma Svého. Tito naplnili svým kázáním zemský okrsek, vydaly ovoce své práce v chození, v hlady, vězení, nahotě, v postech, modlitbách, v lidské nepřízni, v žalářích, v ranách, v mnohém utrpení. Kázali, lidé chudí a pěší, bez moci světské, žádného zastání od světa nečekajíc, ale v samém Bohu svou naději složili. Když je pronásledovali králové a knížata, místo všech štítů a pušek se modlili k Bohu, až se místo pohnulo s nimi. A naplnění Duchem Svatým kázali o naděje Slova Božího. A knížata kněžská i s pohany nemohli s nimi nic udělat, neboť oni položili svou náděj přímo v samém Bohu, věrně u něho stáli, vedli stádo Jeho a jako dobří pastýři ovce kristových položili za ně své životy. Ty já mám za pravé kněze Kristovi a potom všechny, kdo v jejich stopách stáli, stojí a stát budou. Takoví prospívají jak církvi, tak věčnému životu.

Avšak kněžstvo,které ona nevěstka, co sedí na římské stolici, porodila volně a bez bolesti, sedíc na poduškách palácových a v měkkosti života je postavila na svět,  toť jsou synové prokletí.  Beze cti stojí před Bohem, před jeho nepřáteli a před očima všech se Bohu postavili a smáli se mu, rouhali se Jeho Jménu Svatému pro mnohá falešná učení. Tito vylili všechny jedy své matky.  Dnes prospívají, v horších bludů bloudí a s mnohými v tom závodí. Nepečují o stádo Boží, špatní nájemci utekli v času zkoušky  od něho, zavřeli se na hradech a ve městech, do boje se odívají a z lidu krev cedí.  Synové nešlechetní a vší nespravedlností tak naplnění, že činí všechno jako pravé děti děvky, beze studu a beze cti. Nezůstanou na věky v domu Božím a nezískají v kořist stádo Boží, které dali na roztrhání veškeré zvěři zemské.

Ale ty sám to všechno, jak jsem se přesvědčil, dobře znáš. A můj názor již jsi také v těchto několika slovech uslyšel. A k čemu jej potřebuješ znát, k tomu jsi jej již dostatečně poznal. Jinak už nemám ke tvé otázce co napsat, než, co jsem již napsal, v tom jsem ti vysvětlil svůj pohled. A tento z víry za pravý mám, o knězech dobrých i o zlých.

Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře