Wshr Naše vyznání víry v Krista nemá cenu, když..

3. červen 2010 | 20.06 |

Paul Washer: O jistotě spasení, 4. díl 1. přednášky...

...A takhle vypadá svět těch doktorů, falešných proroků z nejrůznějších knih. Jestliže Bůh je ten esoterický bůh, pak nikdy nepoznáš pravdu o Jeho vůli, On však ví všechno o tobě. Avšak co říká apoštol Jan? Bůh je světlo!  Co tím chce vyjádřit? Tohle: On ti ukazuje, kdo On je, On ti říká, co je Jeho vůle. A ty nemůžeš utéct. On není ukrývající se Bůh,  On není Bůh, kterého bys musel hledat s lucerničkou po temných ulicích temných měst, On nepatří do takového druhu pseudobohů! On se učinil zřejmým, abys jej mohl poznat, kdo On je, a zajisté po čem On touží. O tomto Jan píše a to je velmi velmi důležité.

Teď, když pomalu budeme končit, si společně ukážeme, v čem spočívá První Test. Neobávejte se, je jich deset. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. IJan1,6n.

Chytněme se této části Bible.  Jestliže říkáme, že s Ním máme společenství... Co to znamená, mít společenství? Moji drazí přátelé, v této moderní době se tato kniha vykládá velmi odlišně než za starověku.  Mnoho lidí, kteří prozkoumávají tento verš, říkají, že Jan zde popisuje rozdíl mezi dvěma typy křesťanů:  Křesťanů, kteří chodí ve společenství s Bohem a křesťanů, kteří v tomto společenství nechodí. Ne. O tomto Jan zde nemluví. Tuto teologii nezastávají ani mnozí teologové dneška. A také mnozí velcí bibličtí učitelé starověku by mi dali za pravdu.

Jan zde hovoří o společenství s Bohem, o "koinonii", o Jednotě s Ním, o celistvém vztahu s Ním.  To neznamená, že existují dva typy křesťané, jedni s tímto společenstvím, a druzí bez něho. Ne, Jan zde popisuje rozdíl mezi člověkem spaseným a bloudícím. Musíme tomu porozumět přesně.  Musíme Jej poznat, abychom získali spásu. Zachráněný člověk žije ve společenství s Ním. Zachráněný člověk Jej zná. Lidé, kteří jim byli vykoupeni, jsou ti, co Jej znají.

A ti, co vykoupeni nebyli, jsou ti bloudící, co jej ještě nepoznali.

Tenhle test neříká, jestli jste dobří nebo špatní křesťané. Ten test určuje, jestli vůbec jste křesťané.  Takže Jan praví: Říkáme-li, že s ním máme společenství, že jsme křesťané, znovuzrození,že jdeme do nebe,  ale při tom chodíme v temnotě... Co to znamená, chodit v temnotě?

Prvně se podívejme na slovo "chodit," na řecké slovo "peripateó." "Peri" znamená něco jako "chodit okolo", nebo divit se, žasnout, anebo jít na místo, přesněji "chodit všude po tom místě". Takže Jan nám ukazuje,  že jestliže tvrdíme, že máme společenství s Bohem, že jsme spaseni, a při tom chodíme "okolo" tmy. Všimněte si, že to slovo vyjadřuje probíhající akci. Jestliže vyznáváme, že jsme křesťané, a náš životní styl spočívá v "chození okolo tmy  a ve tmě", pak lžeme, když se nazýváme křesťané.

Tak. A co znamená "Tma, Temnota." Definujme si ji. Jako Nepřítomnost světla. Aha, řekneme si, je třeba chodit ve svatosti, ano, ale rád bych tuto věc vysvětlil hlouběji. Co je to Světlo? Bůh nám dává poznat, kdo On je. Bůh k nám promlouvá, po čem touží. Chodit ve světle znamená chodit podle toho, co nám Bůh řekl o sobě a o Své Vůli. Chozením v temnotě pak můžeme nazvat chození po cestách odporující tomu, co Nás o Bohu a o Jeho Vůli učí Bible.  Rozumíte tomu?

Chodit v temnotě je žít život charakterizovaný odbojem proti tomu všemu, co víme o Bohu. Žít životním stylem odbojníka proti všemu, co Bůh řekl, že touží, aby se uskutečňovalo v našich životech. To je rozdíl mezi chozením ve tmě a chozením v životě. Hovoříme zde o životním stylu, o způsobu našeho života.

To důležité slovo, které často používal i Doag MacArthur, je:  Obvyklý, navyklý, smíření se.  Navyklý postup. Navyklý postup, způsob řešení situací v životě, smíření se s životním stylem. Řekněme, že  mně budete stopovat s fotoaparátem, zvlášť na mé farmě, po celý čas, jak chcete. Když pracuji ve stodole, ve chlévě, když odpočívám, když jsem slabý, když nabývám síly. Když se kladívkem klepnu do prstu anebo doma, když se pohádám s ženou. Můžete na fotkách zaznamenat a odhalit spoustu chvil, kdy jdu po cestách, odporující všemu, co víme o Bohu a o Jeho vůli. Na základě těchto fotek byste mně mohli odsoudit do pekla.

Ale, když mně budete sledovat s video kamerou, 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, a natočíte celou stopu mého života, koho uvidíte? Někoho dokonalého? Ne. Někoho, kdo se denně  podřizuje Kristu a Jeho požadavkům na život? Ne.  Tak koho poznáte? Neuvidíte nikoho, kdo by si navykl chodit ve tmě. Ale Někoho, ke komu přichází Světlo a on jde cestou, ze které mizí temnota. Uvidíte styl života člověka, který v rukavicích boxera bojuje s hříchem, který si nenavyknul na hřích, nesmířil se s hříchem. Jistě, pořád občas zhřeší, kvůli stylu života, který není dokonalý. Avšak tento muž chodí po cestách, které se podřizují tomu, co Bůh řekl o Své Osobnosti . Po cestách, které se podřizují tomu, co Bůh zjevil o své vůli.

Životní styl. Jan říká:  Jestliže říkáme...  Víte, jakou má naše vyznání víry v Krista cenu? Absolutně žádnou. Protože Jan zde dává do protikladu "jestliže říkáme" a "ještě."  Jestliže říkáme, že známe Boha, že žijeme ve společenství s Ním, máme biblickou víru v Krista, jsme znovuzrozeni, či jakkoliv jinak v naší křesťanské terminologii, a ještě se náš styl života nepřizpůsobuje Osobní Vůli Našeho Boha,  pak lžeme. Prozkoumejme to.

Tak tohle tvrdí "apoštol lásky." Tak bývá Jan často nazýván.  Všimněme si té tvrdé terminologie, kterou Jan používá. Tam není prostor k debatám. Když zkusíme něco namítat, pak Jan říká: "ty jsi lhář." On se nedívá do srdce. On si nepočítá, jak často deklarujeme to své "Haleluja!" Je mu jedno, jestli sloužíme ve sboru, jestli chválíme Boha zpěvem. Na to vše odpovídá: "Ne, ty lžeš, když to o sobě tvrdíš." Co můžeme namítnout? Jedině: "Máš pravdu, já si Boha přetvářel ke svému obrazu." Jestliže tvrdíš, že znáš Boha a při tom tvůj životní styl protiřečí Vlastnostem Jeho Svatosti, tomu, co On zjevil jako Svou Vůli pro tvůj život, pro celý tvůj život, pak lžeš.

Jestliže tu dneska sedíš na této židli a říkáš: "A co já? Víš, vyznávám, že ho znám, ale můj životní styl hrubě porušuje všechno, co Bible učí o Bohu a o Jeho vůli."   Co na to odpovím? To nejmenší, drahý příteli, že jsi dnes přišel na toto místo, že sis přečetl tyhle články, v tom viz takový ten červený praporek, výstražné znamení, od Otce. Já potřebuji, aby Bůh nade mnou nezlomil hůl, potřebuji Boží Vedení, potřebuji, aby mne někdo pravdivě vyučoval o Bibli, já potřebuji něčí pomoc.  A to je to, proč jsme dnes tady. Pro pomoc.

Poslechněte mě, opět.  Tohle není o nějakém vnějším náboženském obřadu. To je o tobě. O tvém spasení, o tvém zdraví, o tvém ospravedlnění.   Doufejme, že v následujících týdnech budeme mít možnost v připravených místnostech spolu mluvit, modlit se, probírat nejrůznější věci o cestě do pekla či do nebe, o všem, co je potřeba udělat. Protože bych tu rád s Vámi zůstával několik minut a modlil se s Vámi a vidět Vás přemýšlet o těchto věcech. My to potřebujeme pro bezpečí nás samotných a pro bezpečí našich dětí. Pro bezpečí darované Bohem. Nejsem prorokem a nechci prorokovat, ale věřím, že mnoho z Vás, co sedíte v této místnosti, vy víte pravdu o svých srdcí, vy víte, proč přicházíte do sboru, jak potom vycházíte těmito dveřmi, jestli z této modlitebny neodcházíte po cestách, které odporují všemu tomu, co Bůh řekl o Sobě a o Své Vůli.

Mí drazí přátelé. Nechtějte po těch cestách stále chodit. Neříkejte si,  co to kázání mělo znamenat, ale přijďte. Promluvíme si, povstaneme společně, spolu se pomodlíme, společně zvítězíme, to je důvod, proč jsme zde společně. Někteří z Vás si řeknou, proč se modlit opět, modlil jsem se tisíckrát a nic se nestalo. Dobře. Tak pojďme se o těchto věcech promluvit hlouběji. Můžeme to vyřešit. Někteří z Vás můžou být moc šťastní, že vše, co Bible popisuje, svědčí o jejich víře, jiní by zase mohli být zarmoucení, že všechno, co jsem řekl, indikuje varovný praporek do jejich života. Budeme pokračovat příště...


Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad,přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře