LIV: Hle, váš kníže!

6. únor 2010 | 20.30 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Hle, váš kníže!"

Václav se v duchu ušklíbne. Za levici jej drží vladyka Hněvsa, za pravici zase Tichan. Kněžicův nápad. Ano, přiznává si, porušuje tradici. Nového knížete vždy představuje jeden člověk, muž přesahující své druhy významem, zkušenostmi, autoritou. Ale dnes, kdy hrozí zemi rozpad, prosadil si mladý panovník, aby jej přes nastolovací obřad provedli vůdci z obou táborů. Poselství, výzva k jednotě a budování mostů, se nedá přehlédnout.

I když, ti dva by se snad nejraději snědli, hledí na sebe jako kočka a pes, myslí si kníže. Hlavně Tichan se mračí, jako by jej na nože brali.

Václavovi družiníci začínají mezi dav svobodných Čechů mající pradávné a nezpochybnitelné právo volit knížete rozhazovat podle starého zvyku stříbrné mince. Tyto mince pocházejí z pokladu krále Jindřicha. Ptáčník, ač nepřítomen, jeho stříbrná moc a bohatství září v dnešním svátečním dnu. Paradox: Až pojede Hněvsa do války proti Sasovi, mnozí z jeho vojáků budou mít v kapse denáry zdobené jménem a podobiznou právě tohoto nepřítele.

"Krleš! Krleš! Krleš!"

Nadšené hlasy všech Čechů se vznášejí do nebe. Jako mocný chorál. K němuž se, strženi sílou okamžiku, přidávají i pohané. V tomto nadšeném křiku je Václav posazuje na magický kámen uprostřed pahorku Žiži. Nový panovník, kníže Václav, se právě ujímá vlády.

Volání po desítkách minut utichá. Z hrdel přítomných křesťanů se oslavný křik mění do písně:

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

Píseň končí v naprostém tichu. Václav vstane z kamenného trůnu, přistoupí k davu a zvolá:

"Přátelé, bratři, dnes jste si mne jednohlasně a jednomyslně zvolili za svého knížete a povolali jste mne na tento starodávný magický kamenný stolec. Přísáhám vám, že vaši důvěru nezklamu. Avšak pokorně přiznávám, jsa mladý a nezkušený, nemohu ještě vésti vás, kteří jste věrně sloužili mému strýci a otci. Jak bych mohl já, stár necelých čtrnáct let, panovati nad vámi, kteří svou silu, moudrostí a zkušeností tolik nade mnou čníte? Ještě mnoho chlebů musím pojísti, rozvážnost a odvahu prokázati, učenost získati, do mohutnosti posíliti, než se mohu postaviti do vašeho čela. Poznejte tedy mou vůli: Nechť předstoupí Drahomíra, má matka!"

Drahomíra vstupuje na scénu, oblečená v černý vdovský šat. Jde pomalu, majestátně. V mnoha přítomným pánum se zastavuje dech. Drahomíra umí chodit tak, aby si ji muži všimli. A nepotřebuje k tomu ani upnuté dráždivé oblečení. Když kráčí Drahomíra, kráčí vznešený, nedosažitelný majestát.

"Dovolte mi," volá Václav to ztichlého davu, "ač ji mnozí znáte, představit vám kněžnu Drahomíru, do jejichž rukou svěřují těžký úděl. Ale ač je žena, vyzývám přítomné muže: Buďte ji věrni, jako by jste byli věrni mne..."

Drahomíra chytne Václava za levici, vyzdvihne ji k nebi a zvolá:

"Slává vašemu knížeti!"

"Krleš! Krleš! Krleš!" Odpovídá dav.

"Sláva paní Drahomíře!" Vrací Václav Drahomíře její poklonu a ovace Čechů.

"Krleš! Krleš! Krleš!" Odpovídá dav.

Drahomíra pokyne a Čechové se utiší. Kněžna před ně předstoupí a promlouvá:

"Vážení vladykové, staršinové, druhové mého chotě Vratislava, milci mého syna Václava. Slyšte slabou ženu. Nepřítel všech slovanů, proradný Jindřich Saský, opět zvedá vojnu proti Bohu milému, Arnulfovi, vévodovi Bavorů. Ústy poslům jsme již nabídli vévodovi naši pomoc. Náši věrní přátelé, knížata Radslav s Hořiborem, shromážďují vojsko, ke kterému se přidávají i Srbové, Lemuzové, Lutici, Doudlebané, Holasici, dokonce maďarský chán posílá stovky svých mužů. I můj otec, kníže Dravoj, starosta Havolanů, vypovídá nepřátelství, zbavuje se ponižující příměří a přivede své bojovníky na pomoc. Pod vedením vladyky Hněvsy se i my, Čechové, připojíme ke slavnému tažení. Sto bojovníku prvního řádu a tři sta řádu druhého, z vašeho středu, posílí vojsko, do jehož čela se staví Hořibor Libický, zeť Arnulfův. Buďte stateční a odvážní, mi milí...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře