Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 5

13. leden 2010 | 16.56 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

O těchto věcech vypravuje apoštol Petr, o věcech, které přijdou v den soudu Pána Ježíše Krista. Ten se zjeví v hrozném ohni a zničí všechny tváře světa, země i nebes. A ten oheň má také prozkoumat dílo každého člověka, které bylo zde vykonáno, zda - li stojí na základu Ježíše Krista. Takto zde učí apoštol Pavel, že ten, kdo stojí na tomto základu, koná dílo výborné a chvályhodné. A že někdo další činí dílo ne tak kvalitní.   Ta díla jsou výborná, která jsou vyrobena ze zlata, stříbra či drahého kamení. Zatímco ty méně kvalitní se staví z dřeva, sena a z trávy.  Ty první skutky dokazují dokonalost a plnost spravedlnosti, která je vytvořila. Ale ty druhé skutky prokazují vady. Těmi druhými rozumějme skutky dřeva, sena a trávy. Mistři dávní i současní soudí, že se tím myslí příměsy nedostatků k dobrému. Těmi nedostatky mají být hříchy lehké či všední, to jsou údajně ta sena a ty trávy, a pak tu jsou hříchy těžší symbolizované dřevem.  Ale nemyslí tím hříchy smrtelné, neboť nikdo, kdo činí smrtelné hříchy, nemůže zůstávat na základu Krista a ani nemůže být spasen. 

Rozumím tomu tak, že ti, kteří na základ Kristův staví ze dřeva, sena a roští, nejsou tak špatní, aby nemohli být v Kristu. Vždyť v Něm nikdo není takový, který be se mohl nazývat dokonalým. Každý postavil něco ze zlata, stříbra, drahých kamenů a něco zase ze dřeva, sena či roští, neboli s příměsí nedostatků. Když se ty zlé věci přimíchají k těm dobrým, tak se i to dobré znečistí. Proto dávní mistři tvrdí, že ten oheň, jenž přijde v den Páně, má zpálit seno, roští a dřevo. Jenom to jediné utrpí ti, v jejichž základu bude nalezen Kristus, že na Něm stojí pravou a živou vírou plnou Milosti. Ti, kteří jsou v každé chvíli připraveni ztratit všechno, co mají, včetně svého života. To vše oni ztratí raději, než by měli přijít o Krista a Jeho Milost. Na druhé straně zase ti, kteří se přidrží toho svého sena, roští, či dřeva, budou spolu s těmito nedostatky páleni ohněm Dne Páně. Z toho všeho plyne, že ani zde apoštol Pavelnepíše o nějakém pekelném očistci, nezmiňuje se o něm, žádné své slovo nemíří do tohoto terče. Jen popisuje poslední soud Dne Páně, ve kterém Oheň zničí seno a strniště, a vše, co bylo z tohoto materiálu postaveno.

Proti tomuto názoru  postavím oponenturu jiných doktorů. Nejprve se zmíníme o svatém Augustinovi. Ten vykládá citát o Dni Páně takto: "Význam toho citátu spočívá v tom, že kdo buduje na tomto základu, t.j. na Kristu, zlato (bohabojný život vede), stříbro (miluje bližního svého), drahokamy (dobré skutky činí), to jsou ti, kteří pouze na věci Boží myslí. Jejich skutky tedy nebudou zničeny ohněm, buď vůbec, nebo jenom malinko. Ale kdo budují ze dřeva, sena nebo roští, to jsou ti, kdo pouze  věcmi tohoto věku zaobírají, věcmi bezbraností lidskou nezajištěné. Nepočítají s žádnou Milostí. Ulpívají na tom, co nabízí tento svět, a nemohou být od těchto lákadel oddělení bezboletsně. Proto den Páně, den soudný, přijde jako Oheň, který prozkouší všechny skutky a vyjeví, co je co zač."     

A pak dodává: A tak o dvou ohních čteme. O jednom věčném, jimiž budou věčně mučeni zlí, a o druhém, který předejde onen věčný, tímto plamenem budou zpáleni obličeje tohoto světa. Tento oheň očistí ty, kteří staví senem, roštím či dřevem. Takto tedy hovoří Augustin. Otevřeně zde praví, že v ohni zachvacující svět bude spáleno v den Páně seno a jiné příměsy, které se protiví líbezné Dobrotě Boží, pokud se tyto věci v tomto životě pokáním neočistí.

Dále pak svatý Jeroným, když vykládal proroka Nauma, nepsal: Když svět bude činit pokání, nezahyne. Ale jestliže se rozmnoží nepravosti, kterými se uhasí láska, tehdy horlivý Pán přijde s pomstou, né jako nepřítel, ale aby zpálil dřevo, roští a seno a přijal čisté zlato. Jestliže by nalezl cokoliv, co je mu odporné či so se mu nelíbí, sejme to, aby to navrátil do prvotního stavu nevinnosti. I tento citát potvrzuje, že seno a jiné přimíchané věci zapálí Pán, když přijde k soudu. 

Další mistr, kterého zde ocitujeme, se jmenuje Remigius. Ten rozumí apoštolu Pavlovi následovně: Stejně jako se zlato, stříbro a drahé kamení zkouší ohněm, aniž by se zničily, obdobné se v soudný den prozkouší ohněm ten, kdo bude vlastnit dobré skutky, aniž by cítil bolest anebo utrpěl jinou škodu. Ale kdo se bude držet lehkých hříchů, ten skrze oheň pročistěn bude, zbaven všeho sena, roští a dřeva, vystoupí k Bohu.   

Tito všichni mluví jedněmi ústy a já jim dávám za pravdu. Protože jejich názor stojí na apoštolu Pavlovi. Oni ví, o čem mluví. Mluví o tom, co Pavel jmenuje, o čem Pavel píše.  Ale nic se z jejich výkladů nedovíme o pekelných očistcích. To musíme sami poznat, když budeme pozorovat, jak jdou k cíli, který si sami vytyčili. I oni chápou den Páně jako den konečné Smrti, která ukáže skutky každého. Smrt každého usvědčí z jeho skutků. Den Páně se zjeví každému, kdo by, kdo je a i kdo se ještě narodí, co udělali dobrého či špatného. Jak píše svatý Augustin: V jakém stavu člověka najde jeho smrti, v takovém stavu předstoupí v Soudný Den. Jak i Pavel dosvědčuje: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.  2 Kor. 5, 10. Tak bude dílo každého ukázáno všem. Ale kdyby se toho každý zbavil smrtí nebo v pekelném očistci, pak by se neměl s čím ukázat před stolicí Pánovu...

 ==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře