Petr Chelčický: Co je knězi do moci světské?

20. listopad 2009 | 07.35 |

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu k pátému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Pro tento naprostý rozpor světského práva skrze moc a práva Kristova skrze milost, musíme jasně a otevřeně říci, že toto dvojí právo nemůže spolu koexistovat ve jménu jedné víry Kristovi.Nemůže koexistovat právo Kristovo a právo světa. Vždyť něco jiného je konání člověka, který mocí přinucen nemá jinou alternativu a konání člověka, který láskou činí skutky dobré vůle stojící na slovech Boží Pravdy.  Z toho zřetelně vyplívá, že stejně jako je daleko moc světská od Pravdy Kristově zaznamenané v Písmě Jeho, tak daleko je víra Kristova od potřeb moci světské. Moc vírou nejedná a víra moci nepotřebuje. Víra svou plností a zachováním nezávisí od moci. Ale jako je motivací mocí hromadit zboží, početnost družin vojáků, hradů a pevných měst, tak motivace a prospěch víry spočívá v Moudrosti Boží a Síly Ducha Svatého. A tak bez moci, která vzbuzuje strach a odstrašuje člověka tak, že ztrácí svobodu jednání, víra pevně stojí, opírajíc se o moc Ducha. Vždyť jak apoštol píše: "Nepřijalí jste ducha bázlivosti, ale Ducha Synů Božích, v kterém voláme Abba, Otče." tito bratři a sestry, kteří pod tuto správu náleží, já osobně považuji za tělo Kristovo Duchovní.

Můžeš namítnout: "Dobře by bylo, kdyby všichni byli takoví, ale neboť nejsou, je potřeba světské moci, aby zlé přivedla ke spravedlnosti." Ano, z tohoto pohledu sluší knížatům roucho spravedlnosti. Ale tvrdím: Co je tomu knězi do moci světské, vždyť ho Kristus poslal se Čtením kázat, aby pod Jeho Správu uvedl lidi, které jsou Písmem povolání a ty přijmout jako věrné Kristovi? A naopak, kdo se Písmu nepodvolí, má na něj přivolat světskou moc? Vždyť kdo není povolán skrze poučení Písem, nepřijme Krista za svého Pána ani násilím, vždyť ani němčině neporozumí člověk, který se vyučil pouze jazyku českému! Nehodnověrné je kázání kněze Kristova, který neschopen skrze Čtení přivést mnohé ke Spravedlivosti Kristově volá na pomoc světskou moc. Který v kostele ohlašuje hříchy cizoložných, opilců a jiných a nutí moc, aby toto potrestala. A třeba se dokonce domnívá, že touto akcí kázání prospívá.

Naopak, s pohanem jej lze srovnat, vždyť knížata pohanská mnohem snaživěji trestají cizoložství, vraždy, krádeže a všechny nepokoje. A k tomu nepotřebují žádná kázání knězova, ale činí tak, aby pokoj měli v lidu a tím neutrpěli škodu. Tito kněží si myslí, jak je světská moc prospěšná křesťanské víře a ona při tom může klopýtat na obě nohy ve srovnaní se spravedlností mocí pohanské.Vždyť pohané sami od sebe nejsou líní zlých věcí trestat, a tento údajný sluha víry Kristovi úplně stejně hříšníka v kládu vsadí. Když u pohanů nalezneme dokonalejší spravedlnost, tehdy je to všechno daleko od Krista. A co tedy kněz, který neuspěje u opilce s Písmem a skrze světskou moc ho připraví svým kázáním do klády?

A chceš li hlouběji porozumět, co moc dělá s vírou Kristovou nebo co udělat může, analyzuj názory těchto kněží, ač oni je pokládají za pravé. Jak mnozí od víry Kristovi chválí a oslavují světskou moc, jako by ona byla smyslem a naplněním učení Kristova. Však nikdo z nich nemůže ukázat jakýkoliv větší užitek světské moci víře Kristově. Jiní kněží obhajují světskou moc, jejich války a soudy, zákonem židovským, nebo svou svévoli. A když ji ospravedlňují při trestání hříšníků, tehdy je chválí jako nejpilnější učedníky Kristovi. Ale když u vší té píle nepřinese jejich snaha víře Kristově žádný prospěch, tak tam žádný prospěch prostě není. 

A tak říkám: Kdybyste světskou moc nemíchali k víře, pevněji by víra stála, protože ovoce plnosti víry nezávisí na moci světské, ale naopak, uzpůsobuje člověka dokonale přes svědomí v celém jeho životě. A tak je nic, co zmůže moc, ve srovnání s tím, co zmůže víra.  Ano, vím, že apoštolové a po nich i další svatí lidé obraceli ke Kristu také mocné světa, aby je vyučili v cestě Kristově, ale nikde v Písmu, ani v kázání kohokoliv, jsem neslyšel, že by si lid křesťanský ustanovil  krále ve jménu víry Kristovi. A to až do doby, kdy Silvestr obrátil na víru  římského císaře, který si ponechal vše, co v moci pohanské držel. A tak moc římského císařství se postavila pod víru, podobně také v dalších zemích. Ale také je nám známo, že skrze tu světskou moc pronikl do církve Kristové antikrist a ta veliká nevěstka, co sedí na římském stolci, všechny své jedy mohla volně rozšířit. Neboť tato moc byla do církve přijata i s poctami, zbožími a práv, jak je dříve u pohanství požívala. A ta sama moc pak obdarovala kněze lény; sama falešně víru přijala a teď úplatky kněze o víru připravila.

Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře