Zaslíbení nebo varování?

30. březen 2010 | 07.17 |
› 

Ježíš jim odpověděl: "Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11, 24.

Krásné zaslíbení. Cokoliv v modlitbách prosíte. Stačí jenom věřit. A nepochybovat, že to, oč prosíme, je nám dáno a budeme to mít. Vše. Mnohé církve na tomto místě postavily svou teologii. Chceš mít milión na účtě, krásnou vilu, pevné zdraví? Pak věř a ono to funguje! Ano, ono to funguje. Ale, čím více čtu bibli a čím déle jsem křesťanem, tím větší bázeň se mně z těchto slov zmocňuje. Možná i pro svou minulost, pro cestu, jakou jsem ke Kristu přišel.

Vše, oč v modlitbách prosíme. No jo, ale je to, za co v modlitbách prosím, pro mne dobré? Nekazí to Boží plán? Jak já, ze svého omezeného pohledu, mohu vědět, co je pro mne dobré? Za co mám vlastně prosit?

Vše, oč v modlitbách prosíte. Kdo řekne této hoře. Je to opravdu zaslíbení? Není to naopak varování? Vše. Když prosíte o tělesnost, tělesnost budete mít. Když prosíte svévolně, svévole je vám dána. Vážení bratři a sestry, hrozím se toho. Hrozím se modliteb vyslyšených na základě mé tělesnosti. Máme v Písmu příklady takovýchto modliteb? A jejda, že jich tam je...

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!" A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne aby se to někdo dověděl!" Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině. Z Matoušove evangelia, 9. kapitoly...

Tento příběh zní až neuvěřitelně. Vypráví o dvou mužích, které Kristus zázračně uzdravil, svěřil jim poslání, jejich úkol a oni... Oni svůj úkol pět minut po té porušili. a zradili Kde se ztratila jejich víra v Ježíše? Jejich důvěra Kristu jako Svému Pánu? Byla tam vůbec od počátku? Důvěřovali oni slepci Ježíši Kristu jako Svému Pánu? Anebo jenom věřili v to, že Kristus má moc je uzdravit?

Podle Vaší víry se Vám staň, řekl Ježíš slepcům. Krásně zaslíbení. Ale jaká byla jejich víra? Nebyla to víra sobectví? Tělesnosti? Opravdu to byla víra služebníků? Toužili tito dva po důvěrném vztahu s Kristem? Sloužit mu? Znali jej vůbec? Anebo o Něm pouze slyšeli? Jestliže jej znali, jaktože hned, pět minut po té, porušili jeho jasný příkaz? Kde je Bázeň před Kristovým Slovem, které jim vrátilo zrak? Není ono zaslíbení, které Bůh řekl slepcům, nakonec varováním? Podle Vaší víry (t.

j. také důvěry a věrnosti) se vám staň. Jaká byla jejich víra? Víra služebníků? Důvěra v Pána? Věrnost Pánovu Slovu? Anebo víra svévolná, která si myslí, že sama dobře ví, co je pro jejich život nejlepší? Které je jedno, jaké má Bůh plány či záměry?

Další příklady lze nalézt v následujícím článku: http://bohu-a.svetu.cz/21100-jit-za-jezisem-jenom-pro-prosperitu-je-malo.html

Co tedy budeme mít? Svoji tělesnost, svoji svévoli? Anebo Boží Požehnání, oddání se Boží vůli? Chceme spoléhat na svůj rozum, anebo na Vedení Boží? Bojím se, bojím modliteb vyslyšených z tělesné víry. Z "tescové" víry. Víry malých dětí křičících uprostřed velkoobchodu žadonící o čokoládku, bonbónek nebo o nanuček. Víra malých dětí, kteří nevědí, co je a co není pro ně dobré, ale křičí na celé kolo a vztekají se, když rodiče pamlsek nechtějí koupit. Neboť zázrak přicházející jako reakce na tělesnou "tesco" víru Boží Požehnání v konečném důsledku nepřinese.

Buď svou vůli odevzdáme Bohu do rukou a budeme se ptát po Spravedlnosti Králoství Nebeského, nebo si svoji vůli necháme, budeme si sami určovat, co je pro nás dobré a co špatné. A podle naší víry pak dostaneme, ovoce toho, co jsme sami zasévali...

Nechápejte mne prosím špatně. Neříkám, že tělesná víra je špatná, jenom nedostatečná pro křesťana. Nestačí ke spáse. Jestliže člověk hledá naplnění svých tělesných potřeb pouze pro tento tělesný svět, pak tato tělesná víra mu plně vyhovuje. Ale hledá - li člověk více, opravdový vztah s Ježíšem Kristem, a né pouze s Jeho Mocí, pak potřebuje více. Potřebuje na prvním místě hledět na Boží Králoství a Jeho Spravedlnost, a vše ostatní mu bude přidáno.

Ježíš totiž pomáhá  nezištně. Nepodmiňuje svou pomoc ničím. Bůh nechává svítit slunce na dobré i na zlé.  Ani učednickým důvěrným vztahem, ani věrností Jeho Slovu, jak jsme se zde přesvědčili. Ani víru v Jeho  Osobně jako v Pána a Spasitele. Ježíšova Moc totiž reaguje na jakoukoliv víru. Dokonce na víru v magickou moc šatu, stínu, kostí, léčebných pramenů a tak dále a tak dále.  Zázraky uzdravování se nedějí jenom v rámci křesťanství, ale i v rámci různých jiných náboženství a filozofických směrů. A to nemusíme všude jinde vidět zrovna démony a zlou moc, ale i plody této tělesné víry, kterou Kristus na několika místech i pochválil. Ale tato léčebná síla se může uvolnit z Pána Ježíše i zcela nezávisle na Jeho Vůli, na Jeho Vědomí. To zcela jasně vyplyne, jestli si důkladněji přečteme příběh o ženě mající dvanáct let krvotok, v odkazovaném článku. Tato žena byla uzdravena bez přímé Ježíšově Vůle. A pro toto všechno je tělesná víra nedostačující ke spasení, nedostačující křesťana. Neboť křesťan potřebuje důvěrný vztah s Ježíšem Kristem, poznávat Jej a být Jím Poznáván po každičký okamžik života. Křesťan by měl toužit, po důvěrném vztahu s Bohem,  učit se důvěřovat Ježíši Kristu, za všech okolností. Nejenom ve chvílích, kdy se vše daří, ve chvílích moci, mládí a síly, ale i ve chvílích, kdy nejde nic podle našich představ, v době nemoci, slabosti a stáří. Sloužit Bohu tam a v takovém stavu, v Jakém Si Jej žádá Bůh, jaký má On plán.  Takováto víra, důvěra a věrnost Kristu jako Pánu a Spasiteli přináší spásu.  Odevzdávat svou vůli a svůj rozum jako věci nedostatečné do Božích Rukou a přijímat Vůli Boží.  Vždyť tak se koneckonců modlil i Sám Pán Ježíš Kristus v Olivetské zahradě: Ať se neděje vůle má, Otče, ale Vůle Tvá!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře