Co znamená: Být součástí těla Kristova?

5. červenec 2010 | 23.02 |

Celistvé a doplněné učení o tomto tématu na nahrávce zde: http://www.ulozto.cz/8530401/muller-3-4-2011-byt-v-kristu-mp3

V Novém Zákoně se na několika místech píše, že věřící jsou součástí Těla Ježíše Krista . Že jsou "V" Kristu (namátkou například: 1Kor 3,12; Řím 6,3; Gal 3,27; Řim 6,11;Řím 8,1). To je sice pěkné, ale co to znamená prakticky? Co si pod tímto slovním spojením představit? Tento článek nabízí krátké vysvětlení...

Přečtěme si nejdříve dva krátké úryvky ze Starého Zákona:

Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a prohlásily: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když králem nad námi byl Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad Izraelem.‘" Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem... 2. Samuelova 5,1.

Když celý Izrael uviděl, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď: "Jaký podíl máme v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Jišajovu. Ke svým stanům, Izraeli! Nyní pohleď na svůj dům, Davide!" A Izrael se rozešel ke svým stanům. 1. královská 12, 16...

Tyto dvě citace popisují jednu důležitou ideu v myšlení starověkých židů. Bez této idey nepochopíme správně, co nám Nový zákon chce říci. Dané texty Nového zákona musíme totiž vykládat v kontextu s judaistickým myšlením té doby.

Judaistická ideologii, o kterou nám půjde, můžeme charakterizovat takto: Poddaní tvoří tělo svého krále. Jsou součástí svého krále. Král ovládá své království jako údy svého těla: Když řekne své noze, jdi tam, ona tam jde. Když řekne své ruce: Udělej to, ona to udělá. Tvořit tělo krále znamená být v poslušnosti králi. Uznávat ho za svéhi pána. Být mu věrní.

Králem křesťanů je Ježíš Kristus. Mesiáš. Syn Boha Živého. Být součástí Krista, být "v" Kristu, být pokřtěn do jeho těla, znamená pokořit se před Kristem. Uznávat ho za svého krále. Být mu věrný a poslušný jako je otrok věrný a poslušný svému Pánu, jako je poddaný k dispozici svému králi. Toto je práce Ducha Svatého v srdcích věřících. Křest Duchem Svatým do těla Kristova tedy nepoznáme skrze nějaké zázračné divy, které křest mohou, ale nemusí provázet, jako například mluvení v jazycích. Křest Duchem Svatým se projevuje skrze poslušnost Králi. Pánu. Kdy se Kristu plně odevzdáváme, obdobně, jako se žena odevzdává svému muži při manželském aktu. 

Tam, kde není tato poslušnost, poddanost, kde je falešná svoboda, respektivě nějaká anarchie v Kristu, tam není Tělo Kristovo. Kde není viditelná Láska Kristova, Poslušnost Kristu, Poslušnost Božímu Slovu, tam není ani viditelná Cískev Pána Ježíše. Kde není poslušnost Kristu, tam není součást Jeho Těla. Byť by se tam děly mocné zázračné skutky...

Být v Kristu znamená být poslušný Kristu jako je poslušný poddaný svému králi, otrok a služebník svému Pánu, syn svému otci (ve starověké  patriarchální společnosti)...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře