Izajáš: Nemoc a uzdravení krále Chizkijáše

17. září 2010 | 05.00 |

V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl.
Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův,
a řekl mu: "Toto praví Hospodin:
Udělej pořízení o svém domě,
protože zemřeš, nebudeš žít."


Chizkijáš se otočil tváří ke zdi
a takto se k Hospodinu modlil:

"Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím,
že jsem chodil před tebou opravdově
a se srdcem nerozděleným a že jsem činil,
co je dobré v tvých očích."


A Chizkijáš se dal do velikého pláče.
Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo:

"Jdi a vyřiď Chizkijášovi:
Toto praví Hospodin,
Bůh Davida, tvého otce:
‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu,
viděl jsem tvé slzy.


Hle,
přidám k tvým dnům patnáct let.
Vytrhnu tebe i toto město
ze spárů asyrského krále.
Budu tomuto městu štítem.‘

Zápis Chizkijáše,
krále judského, o jeho nemoci,
a jak se ze své nemoci navrátil k životu:

Již jsem si říkal:
"Uprostřed svých dnů
se do bran podsvětí odeberu,
je mi odečten zbytek mých let."

Říkal jsem si:
"Nikdy už nespatřím Hospodina,
Hospodina v zemi živých,
člověka už nikdy nezahlédnu,
přiřadím se k obyvatelům té říše zapomnění.

Moje obydlí je strženo
a stěhuje se ode mne jak pastýřský stan.
Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo.
On sám odřízl mě od osnovy.
Do dnešního večera jsi se mnou hotov!

Stavěl jsem si před oči až do jitra,
že mi jako lev rozdrtí všechny kosti.
Do dnešního večera jsi se mnou hotov.

Jako rorejs a jeřáb,
tak sípám, kvílím jako holubice,
zemdlely mé oči upírající se na výšinu.

Panovníku,
jsem v tísni,
zasaď se o mne!

Proč bych dále mluvil?
Vždyť to, co mi řekl, učiní bezpochyby.
Doputuji veškerá svá léta s hořkostí své duše.

Panovníku, kvůli tomuhle se žije?
Žil můj duch pro tohle vše, co zažil ?
Uzdrav mě a zachovej mi život!

Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji.
Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši,
za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy.

Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu,
smrt tě nedovede chválit,
ti, kdo sestoupili do jámy,
už nevyhlížejí tvou věrnost.

Živý, jenom živý,
vzdá ti chválu jako já dnes,
otec seznámí s tvou věrností své syny.

Hospodine, buď mou spásou!
Budeme hrát na strunné nástroje
po všechny dny svého žití v Hospodinově domě."

Z knihy proroka Izajáše,
38. kapitola


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře