Izajáš: Nebojte se toho, čeho se bojí tento lid...

5. červen 2010 | 06.01 |

Toto mi praví Hospodin,
když mě pevně uchopil svou rukou
a varoval mě,
abych nechodil cestou tohoto lidu:

"Neříkejte zrada všemu,
čemu říká zrada tento lid,
a čeho se bojí,
toho vy se nebojte a nestrachujte."


Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů!
Jeho se bojte a strachujte.


Vám bude svatyní,
ale oběma domům izraelským
kamenem úrazu a skálou,
o kterou budou klopýtat,
bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.

Mnozí z nich klopýtnou,
padnou a roztříští se,
uvíznou v léčce a chytí se.

Zavaž svědectví
a zapečeť zákon mezi mými učedníky."

Budu očekávat Hospodina,
ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým,
s nadějí budu na něho čekat.

Hle, já a děti,
které mi dal Hospodin,
jsme v Izraeli znameními
a zázraky od Hospodina zástupů,
který přebývá na hoře Sijónu.

Řeknou vám:
"Dotazujte se duchů zemřelých
a jasnovidců, kteří sípají a mumlají."


Což se lid nemá dotazovat svého Boha?
Na živé se má ptát mrtvých?

K zákonu a svědectví!
Což oni neříkají takové slovo,
že mu z něho nevzejde jitřní záře?

Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový.
A protože bude mít hlad, rozlítí se
a bude zlořečit svému králi i Bohu
s tváří pozvednutou vzhůru.
Podívá se k zemi,
a hle, jen soužení a temnota,
skličující ponurost,
šerý soumrak, do něhož bude zahnán.

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane....
Z knihy proroka Izajáše, 8. kapitoly...

Poznámky: Duchovní rozvrat Izraele (Božího lidu!) rozděleného do dvou králoství  se prohloubil. Prorok je samotným Bohem varován, aby se nedal svést příkladem svých spoluobčanů. Izrael ztratil povědomí, koho se bát a čeho ne. Bůh k němu přestal hovořit a lid místo aby šel v pokání do sebe, vyhledává věštce a vyvolávače duchů zemřelých, aby se optal, jaká bude budoucnost. Místo obav, jestli žije podle Boží vůle, přichází strach o vlastní zabezpečení, o úrodu, o vlastní já. Nestojí plným srdcem u Svého Boha. A tak lid upadá v léčku. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane, Bůh zaslibuje změnu. Ale jinou změnu, než jakou si lid představuje...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře