PCh: Jak knězi překáží světský meč

8. prosinec 2009 | 21.22 |

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k osmému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Toto si tedy přeje apoštol, aby věrní pro hněv těchto pohanských vrchností plnili povinnosti vedoucí k této spravedlnosti, aby svou víru nepošpinili, kdyby odpírali. Neboť tak by mohli ve svých pohanských pánech vzbudit dojem, že ta víra křesťanská je šibalstvím, které se nechce poddat, a tak by je pro malou věc pobudili proti sobě i proti své víře.  A proto apoštol takto napomíná věrné žijící na pohanském území pod pohanskou vrchností. Aby pro dobrou pověst strpěli nad sebou krále, aby nepohoršovali špatnými příklady, aby víru nepošpinili z malicherných příčin. Ale toto neplatí pro zboží mimo takovýchto zlých pohanů. Apoštol neustanovuje křesťanský odstrašující meč nad bratry v Kristu. Vždyť také lid Staré Smlouvy stál před Bohem původně svobodný bez pána, sám Bůh chtěl nad nimi panovat. A kdyby lid tímto nepohrdl, neměl by nad sebou krále. Oč více lid křesťanský, který Svou krví vykoupil! Bůh sám zůstává králem v domu Jákoba na věky, jak sám praví, že je králem pravdy. Jákob slyší Hlas Jeho a poslouchá Svého krále, a tak ne pouze na tomto světě živ bude, ale získává život věčný. Z tohoto výkladu tedy plyne, že apoštol svou epištolou neoznačuje moc s mečem za Zákon Kristův, neustanovuje pány nad věrnými, ale z potřebných příčin napomíná je k poslušností k pohanským vrchnostem, na jejichž zboží žijí.

Četl jsem překlad mistra Jakoubka z knihy "O nadáním kněžském", kterou napsal Wicleff. Jeho myšlenky jsou nyní velmi rozšířené. Ten na počátku dělí křesťanský lid na tři stránky a každé z nich určuje vlastní úkoly. Moc světskou nazývá "Třetí stránku církve svaté", jako "náměstka božství", jehož úkolem je bránit ostatní dvě stránky, t.j. lid kněžský a obecný, mečem.O duchovních píše, že jsou náměstci lidství Kristovo a že mají Krista následovat  chudobě, práci a trpělivosti, jejich úkolem je učit dvě zbylé stránky.  S tím, co píše o moci světské, vy i mistři souhlasíte a tímto obhajujete svou válku o zákon Boží. V prvním roce války jsi ty a někteří další z vašich knězích, v Písku proti mne disputoval, snažili jste se dokázat, že použití síly je v souladu s vírou. Říkali jste, že když už se na základě těchto výkladů Wiclefových vede boj, nelze je již odvolat. A když tyto názory tak dobře pokládají základ vaší války, nemáte zapotřebí hledat základ jiný. Naopak, je třeba se tohoto hledání obávat. Wiclefa se jako jisté víry držíte a s nadějí tak Boha očekáváte.

Tím hlasitěji teď volám: Jestliže je tedy moc světská náměstkem Kristova Božství, silou Bohu slouží a brán mečem zákon Boží a ostatní dvě stránky církve, pak tedy jak více naplnit tento ideál než chránit kněze, když káže evangelium, chodíce po celém světě? A světský meč se musí snažit, aby ubránil kněze před veškerou škodou, aby ten, ochráněn, mohl volně šířit slovo Boží. Předpokládejme, že je pravdivé dogma, že kněz je obrazem Kristova lidství a má jej v práci a v trpělivosti věrně následovat. Pak když on bude kázat a zlí lidé ho budou chtít zbít anebo jinak uškodit, a obraz Kristova Božství s připraveným mečem mu nedá ublížit, jak potom může teď kněz následovat Krista v trpělivosti?  Když světská moc nedovolí, aby duchovní prošel protivenstvím, nezničí tím zároveň veškeré následování Kristova Lidství v jeho skutcích? Nebude tak obraz Kristova Božství ruší práci obrazu Kristova Lidství? Kristus káže každému člověku ze Své Obce, aby, když ho někdo uhodí ve tvář, nastavil útočníkovi druhou. A apoštol k tomu dodává, aby se žádný nebránil bezpráví. Avšak když vrchnost z titulu své funkce ho před bezprávím ochrání, jak se opět naplní Kristova řeč? A že je účinnější obrana skrze světskou moc než obrana vlastními silami. Nebo´t jeden muž se může ubránit muži sobě rovnému, nebo slabšímu. Ale stojí li za ním moc,  která ho z titulu své funkce chrání proti bezpráví, pak se právě touto mocí. Čímž je na hony vzdálen strpění bezpráví. Ale toto se spíše hodí pro pohana a sluhu tohoto světa než pro křesťana pod vládou Kristovou. Člověk nechce nic strpět a každému bezpráví se brání a proto se vojska sbírají, aby větší sílu proti utrpení měli. A proto také moc světskou vyhledávají. A je li křesťan z přikázání a z Krista povinen sám sebe nebránit, copak by ten, kdo by mu násilím pomohl, svým násilím ještě násilněji neporušil přikázání Kristovo?

A tak tě prosím, abys odhlédl od nedokonalosti mých slov. Dovedu si představit, jak se tě tyto věci dotýkají, dej si čas a rozmysli si, čemu věříš, je li pravdivé ono rozdělení Kristova těla na tři stránky, nebo chceš-li údy. Jeden úd má sloužit jinému, ale co když svou službou vzájemně ruší to, čím jsou Kristu povinni? A z Wiclefova učení nic jiného odvodit nemůžeš. Jestli je tento názor pravým výkladem těla Kristova, pak tehdy světská moc nedá strpět žádnému bezpráví z víry Kristovi, neboť pomstí všechno, čím by měli být z přikázání Kristova živi jeho údy. A když je kněz další stránka tohoto těla, aby z titulu svého úřadu vyučoval zbývající dvě, pak bude učit světskou  moc,  aby zabránila zlým lidem konat násilí a křivdy a zároveň bude učit křesťany z obce, aby ve stopách Kristovy trpělivosti následovali Pána. Co tedy činí kněz: Jedny učí, aby protivenstvím zabraňovali a druhým, aby protiventsví strpěli? Copak je možné zároveň učit pekaře nepéct chleba a jiné učit chleba jíst? Když tedy vzniká tento rozpor, čím kněz prospěje celému tělu, když bude takto zbylé údy donekonečna učit?

To jediné má být obsahem jeho úřadu: Aby mstil hněv Boží mečem. A tak se ke zlým nemůže z titulu své funkce zachovat jinak, než mečem ho potrestat. A na druhé straně kněz z úřadu svého má hříšné volat k pokání a k milosti přijímat. A přijme li tedy kněz zlé na milost, koho má trestat ten, kdo drží meč kvůli zlým? A naopak, když on s mečem ztrestá zlé, koho kněz zavolá k pokání a k milosti přijme? A tak bude li mít jeden úřad úspěch, překazí tím užitek úřadu druhého. Co tedy údy v těle čin, že si vzájemně překážejí? Vždyť nic jiného se dít nemůže. Východisko z tohoto kolotoče je jedině v tom, že se nebudeme dívat a starat se. Zabije li mnoho lidí ten, kdo drží meč, to nebudeme litovat, a neobrátí li nikdy kněz žádného k pokání, to nám bude jedno. Můžeme o tom diskutovat jak chceme, není to však nic jiného než bláznovství.

A dále, kněz má stát na místě apoštola a kázat to, co apoštol píše: Zajisté Bůh, udeřiv na Krista, svět k míru přijímá a nepočítá jim jejich hříchy, čímž v nás uložil  Slovo Smíření. A tak, jako Sám Bůh ve Svém Synu smířil se s lidem, nepočítá jim hříchy, také apoštolům uložil slovo milosti, aby volali lid zvěstováním, že Bůh odpouští hříchy v Krvi Svého Syna těm, kteří se k Němu v pokání obrátí. To je obsahem úřadu kněze. A co tedy náměstek Božství: Ten nenosí meč nadarmo, ale k trestání zlých, neboť je mstitel hněvu.

Co dál říci k té odpornosti. Divné je toto tělo Kristovo. Silně o něm pochybuji, to spíše říkám, že je výtvorem tohoto světa, protože stojí pod žalobou, bez pokory a bez trpělivosti. Chybí ochota nést pohanění, strpět bezpráví. Potřebuje se světská moc. Pro každé bezpráví se žaluje, volá se po světské pomstě nad nepřáteli, aby nějakou, byť pravdivou, škodu nahradila. Toto je světu potřebné. A proto takovému zpohanilému lidu ustavil Bůh knížata s mečem, když spravedlnost nemají, jedni druhým si překáží a kazí se, aby aspoň pro odstrašující účinek moci, tohoto strašidla, které nad nimi stojí, báli se a vzájemně si nekřivdili.  A jestliže se přesto něco špatného stane, aby moc zabránila šíření zlu a zlo zneškodnila. Ale Kristus svůj lid povolal k dokonalé spravedlnosti v pokoji a bez žaloby. Ne pouze, aby sami zlo nekonali, ale také, aby jiné pokojně strpěli, když jim jiní zlo činí. Ne pouze nekrást z cizího, ale také s radostí potřebným dávat. To je moc dostatečná, jiným s užitkem pomáhat, byť sám zůstat škodný. 

 Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře