... ale zbav nás od Zlého...

1. srpen 2010 | 17.40 |

...A nevydej nás do zkoušek a pokušení,ale vysvoboď nás od zlého... Mt 6, 13.

Dnešní zamyšlení je v podstatě pokračování článku z minula. On celý ten třináctý verš vlastně přestavuje jednu prosbu. Nevydej nás do zkoušek a pokušení, ale vysvoboď nás, kraličtí říkají: Zbav nás, chraň nás od zlého. Vzhledem k tomu, že prvotní bibličtí pisatelé a opisovatelé nerozlišovali malá písmenka od velkých, můžeme tuto větu chápat i jako Zlého s velkým Zet. Opět, připomeňme si, neznamená to, že pouze jedna možnost je správná. Věřím tomu, že správná jsou oba tyto porozumění současně. Zlého s velkým i s malým zet.

Připomeňme si na počátek, že Ježíš v modlitbě "Otčenáš" učí pokoře. V Otčenáši však není ani ten nejmenší prostor pro pýchu. Člověk je veden k uvědomnění si na jedné straně Boží Slávy a velikosti, na straně druhé vlastní hříšnosti, slabosti a bezbrannosti. Připomíná se nám zde, že potřebujeme Boží odpuštění. V této konkrétní prosbě sílu a ochranu od Boha. Modlitebník zde nestojí jako ten, kdo Bohu něco nařizuje nebo rozkazuje, ale jako ten, kdo se pokořuje. Podřizuje, odevzdává se do Boží Vůle.

 Když čtu, anebo se modlím tato slova, většinou si vzpomenu na Joba. A na "nešťastného" satana, který vyznává Bohu následující věc: Vždyť jsi Joba ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má... (Job 1, 10).  Satan, Zlo, zde říká, že se nemůže k Jobovi ani přiblížit. Veškeré cestičky k němu Bůh zahradil. Zabarikádoval Joba ze všech stran a Zlo nezískalo ani škvírku, kudy mohlo proklouznout. Až později Bůh tuto svou ohradu trochu posunul tak, že se Jobův majetek a jeho rodina dostala mimo chráněnou oblast. Přičemž Zlo Jobovi všechno to nechráněné vzalo, jako zloděj, který ukradne vše, co se nalezne mimo sejf. Teda skoro všechno.  Zajímavé však je, že Satan neublížil Jobově ženě. Jobovu ženu Jobovi nechal. Možná proto, jak příběh dále vypravuje, že jeho žena byla vlastně - nevědomky - jakýmsi skrytým satanovým agentem.  Ona již satanovi patřila. O pár veršů dále Bůh opět ostnaté dráty střežené hranice posouvá dále, zahrazuje jenom Jobův holý život, Jobovo zdraví se ocitlo vně. A samozřejmě že Zlo, jak hladový vlk, na jeho zdraví okamžitě zaútočilo. 

 Dnešním textem jsme vedeni, abychom i my Boha žádali o podobnou hradbu. Vlastně: ona hradba již stojí, stojí v životě mém i v životě tvém. Dnes jsme vyzívání, abychom tuto hradbu očima víry v modlitbě spatřili a byli za ní vděčni.

Abychom Boha prosili, aby vše, co je  důležité, blízké, jednak pro nás, jednak pro naši službu Bohu, aby vše to bylo zabarikádováno spolu s námi. Naše rodina, naši blízcí, bližní, lidi, které máme rádi a kteří jsou pro nás důležití. Naše zdraví, síla, energie, chuť pracovat, chuť sloužit. Aby Bůh poslal své čtyři anděly - kováře, kteří by nás chránili a střežili ze všech čtyř světových stran.

V dnešní prosbě se zároveň ukrývá i prosba o Boží Moudrost. Abychom dovedli rozeznat právě to dobré od toho zlého. Abychom neříkali dobro Zlu a zlo Dobru. Abychom nepoměřovali věci z našich lidských měřítek, ale abychom se začali dívat na svět i na nás samotné tak, jak se dívá Bůh.Abychom se dívali Kristovým zrakem, abychom naslouchali Kristovým Sluchem, abychom vnimali Kristovým Svatým Duchem. Aby naše nohy kráčeli tam,kam by šel Ježíš Ježíš, kdyby byl fyzicky přítomen na našem místě, aby naše ruce činili to, co by učinil Ježíš. Kam chce Kristus, abychom šli, co chce Kristus, abychom učinili. Abychom skrze Zrak Ducha Svatého viděli Boží vůli do Našeho Života. Abychom skrze Sluch Ducha Svatého slyšeli Boží hlas, Boží rozkaz, Boží Přání pro Náš život. Pro zítřejší den, pro příští hodinu, pro minutu, která teď končí i pro minutu, která teď začíná.

 Dále tato prosba v sobě ukrývá i prosbu o Sílu. Nejenom, abychom dovedli rolišit dobré od zlého, to, co si od Nás žádá Bůh od toho, k čemu nás svádí Satan, ale také, abychom měli sílu dobrého se držet a zlého se vzdát. Nejenom sílu, ale i chuť. Přeměněné srdce, abychom toužili se dobrého držet jako vznešeného požehnaného pokladu, a zlého se pustit a vzdát jako lejna, pozvraceného a pokáleného šatu, který nám nevoní a neláká nás obléknout si jej, ale když jsme do něj oblečeni, aby se nám zvedal žaludek hnusem a my toužili jej co nejdříve svléknout a obléci šat nový. Bohem darovaný.  Abychom měli tuto Bohem darovanou moudrost, tuto Bohem Poslanou Sílu a tuto Bohem Darovanou motivaci a pozměněné srdce.

 Řekli jsme si, že modlitba Otčenáš nás zve k pokoře. Dnes i k pokoře před Zlým. Abychom si zase a znovu zapsali za uši, že satan se nás neleká. Že satan nás převyšuje. Sílou, moudrostí, chytrostí, mocí. Satan nás zná lépe, než my samotní. Neboť my se vždy chceme vidět ve světle lepším, než opravdu jsme.Satanu jsme dlouhou dobu patřili, od našeho narození až k obrácení. On ví, co nám má nabídnout. Co je pro nás sladké a neodolatelné.

 Apoštol Juda ve svém listě píše následující:  Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají.A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin. Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. List Judův: 1,8nn

Bible nás učí a vede nás k tomu, abychom měli zdravý respekt před Satanem. Abychom neoplývali velkými řečmi typu: Dnes ho nakopeme do zadní části těla. Abychom svévolně nevyhlédavali styk s ním. Zákon úniku charakterizovaný v minulém článku platí i zde.Na druhé straně však nesmíme být ustrašení. Bát se každého šelestu. Naopak, stát pevně v důvěře v moc Božího Jména, kterým jsme skrze Ducha Svatého podepsáni, označeni a pečetěni. A když nás Bůh (Bůh a né naše svévole) postaví před zlouškou, tak směle neuhnout a v tomto Kristově jménu mu zahrozit a vyhnat jej. Osobně vím, že jsem v této oblasti nejednou selhal.

I proto nechť našimi modlitbami zní: Vysvoboď nás od (z)Zlého!

Požehnanou (nejen) neděli přeji!

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře