Jen živý a zdravý bude Hospodina chválit...

19. prosinec 2009 | 06.27 |

Hospodin stvořil člověka ze země
a do ní ho zase navrací.
Vyměřil lidem omezenou délku života
a dal jim moc nade vším, co je na zemi .
Podle své vůle je vybavil silou,
učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem.

Uložil všem tvorům, aby se člověka báli,
jemu pak , aby panoval i nad šelmami a ptactvem.
Obdrželi od Hospodina do užívání pět činností;
jako šestou jim daroval schopnost rozlišovat
a jako sedmou slovo vykládající jeho činnosti.

Dal lidem jazyk a oči a uši,
schopnost rozhodování a mysl k přemýšlení.
Naplnil je chápavostí a rozumností
a ukázal jim, co je dobré a co zlé.
Svým okem bdí nad jejich srdci,
aby jim předvedl velikost svých tvůrčích činů.

Dal jim , aby se navěky chlubili jeho divy.
Budou tak opěvovat jeho svaté jméno
a vyprávět o velikosti jeho díla.
Navíc jim dal vědění a Zákon
jako životodárné dědictví.
Uzavřel s nimi věčnou smlouvu
a oznámil jim svá ustanovení.

Na vlastní oči spatřili velikost jeho slávy
a jejich uši uslyšely jeho slavný hlas.
Řekl jim: "Střezte se každého bezpráví,"
a každému z nich přikázal, jak jednat s bližním.
Jejich jednání leží před ním stále jako na dlani,
neskryjí je před jeho pohledem.
Jejich cesty od mládí vedly ke zlému
a nebyli s to změnit svá kamenná srdce v masitá.

Každému národu ustanovil správce,
ale Izrael je podílem Hospodinovým.
jeho prvorozený, kterého živí kázní
a jemuž uděluje světlo lásky a neopouští ho.
Všechny jejich skutky jsou před ním jasné jako slunce
a on nepřestává sledovat jejich cesty.
Jejich nepravosti před ním nezůstanou skryty,
Hospodin vidí všechny jejich hříchy.


Neboť Hospodin je dobrý a zná své tvorstvo,
neopomíjí je ani neopouští, ale šetří je.
Milosrdný skutek člověka je u něho jako pečetidlo;
lidského dobrodiní si hledí jak zřítelnice svého oka .
Na konci povstane a všem odplatí,
sešle odplatu na jejich hlavu.

Těm, kdo činí pokání, dopřává návratu,
a povzbuzuje ty, kdo ztrácejí vytrvalost.
Obrať se k Hospodinu a zanech hříchů,
pros ho a přestaň budit pohoršení.
Navrať se k Nejvyššímu
a odvrhni od sebe nepravost,
měj ve velké nenávisti každou ohavnost.

Kdo bude v podsvětí chválit Nejvyššího namísto těch,
kdo jsou živi a vzdávají mu chválu?
Od mrtvého, který už není, chvála nezazní,
jen živý a zdravý bude Hospodina chválit...

Z knihy Ješuy Siráchovce, 17. kapitoly, Český ekumenický překlad...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře