Současný stát Izrael a církev z pohanů.

9. duben 2010 | 05.00 |
› 

Vážený čtenáři,
tento článek se mi nepíše lehce. Rád bych spolu s Vámi otevřel jedno velmi citlivé a velmi výbušné téma. Současný stát Izrael a církev z pohanů.

Vztah křesťanů a židů prošel v čase velkými změnami. Od opatrného oťukávání na začátku, přes židovské odmítnutí křesťanství, posléze pak vzniká období křesťanského antisemitismu a velké nenávisti, pogromů na židy, které vyvrcholilo nacistickým holocaustem. Tuto vinu, my křesťané, bychom měli nést, odevzdávat ji k pokání v Pánu a prosit naše židovské bližní o odpuštění, beze sporu. Jako křesťané se musíme distancovat od jakékoliv protižidovské nenávisti.

Na druhé starně však náš vztah k židovstvu sklouzává k druhému extrému. K až nekritickému obdivování a uctívání, zejména státu Izrael.  Kritika Izraele bývá (teď však nemluvím z vlastní zkušenosti) zaměňována s proklínáním Izraele. Tyto postoje nám zabraňují k objektivnějšímu náhledu na dnešní stát Izrael a zacpávají nám uši před nářkem utlačovaných, byť třeba bratrů a sester v Kristu.

Spolu s tím, jak vzrůstá nekritická úcta k Izraeli, začíná se také hovořit o jakési "církvi z pohanů." Židostvo má být nevěstou Otce, přičemž církev z pohanů zase nevěstou Kristovou. Kde má svou nevěstu Duch Svatý, o tom se už nehovoří.

Dovolte mi, vážení přátelé, podrobit tyto názory analýze a posuzování, zda - li jsou správné či nikoliv.    Přičemž dopředu upozorňuji, že  má analýza, byť se budu snažit držet Bible a byť jsem přesvědčen o hlasu Ducha Svatého, může být stejně chybná, nepřesná, jako jakákoliv jiná. Nechť každý  případný čtenář tyto řádky objektivně, celistvě, svědomitě a v Duchu Svatém zkoumá.

První citát, o který bych se rád opřel, vyslovil u Jordánu Jan Křtitel:

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. (Luk 3,8 par. Mat 3,9)

Jan zde napomíná židovský lid: Nespoléhejte se na tělesnost, na to, že podle těla jste potomky Abrahamovými. Vždyť Bůh může stvořit Abrahamovi děti i z tohoto kamení, rozumějte, na Vaše Místo mu je může stvořit. Vás Bůh nepotřebuje k tomu, aby naplnil slib daný Abrahamovi. Tak tedy neste ovoce a čiňte pokání, které ukáže, že jste skuteční potomci Abrahamovými. Já osobně zde vidím zaslíbení vzniku církve. Jaké ovoce však nakonec našel Bůh našel na Janových posluchačích?

Všechen lid odpověděl: Krev na nás a na naše děti! Matouš 27, 25.

Vážení bratři, milé sestry, přátelé, čtenáři, tento verš je stále zapsán v mé bibli. A pevně věřím tomu, že jej lze najít i v bibli každého z Vás. Krev na nás a na naše děti. Všechen lid. Jak tvrdé slovo. To, že tento verš se stal podkladem pro nejrůznější pogromy a nenávist k židům, je sice smůtné, ale rozhodně to není důvod k tomu, abychom jej z bible škrtali či jej ignorovali. Jistě, v zastoupení židů tam volal celý svět. Tedy i já, ale i ty. Ale ukažme si, co ještě říká Jan Křtitel:

Kdo věří v Syna, má život věčný, kdo nevěří, neuzří život, nýbrž Hněv Boží zůstává na Něm. Jan 3, 36.


Kdo nevěří v Syna, na něm stále spočívá Boží HNěv. Současný národ tvořící stát Izrael nevěří v Syna. Mesiánských židů je v Izraeili pouhá hrstka. Proto si, v Bázní Boží, dovolím napsat, že krev Ježíše Krista stále, stále na něm spočívá. Stejně tak jako na všech, kdo nevěří v Syna Božího. Všimněme si: Ne kdo nevěří v Boha, v Jeho Existenci, ale přímo kdo nevěří v Syna Božího!

Další podobenství je uvedeno na třech místech synpotických evangeliích. Pro přesnost uveďme všechy tři:

# Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.
# 34Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody.
# 35Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.
# 36Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak.
# 37Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: ‚Na mého syna budou mít přece ohled!‘
# 38Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví připadne nám!‘
# 39Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.
# 40Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?"
# 41Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas."
# 42Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘?
# 43Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.
# 44Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí."
# 45Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. MAtouš


# Začal k nim mluvit v podobenstvích: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval.
# 2V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice.
# 3Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou.
# 4Opět k nim poslal jiného služebníka. Toho zpolíčkovali a tak zneuctili.
# 5Poslal dalšího, toho zabili; a mnoho jiných – jedny zbili, jiné zabili.
# 6Měl ještě jednoho: svého milovaného syna. Toho k nim poslal nakonec a říkal si: ‚Na mého syna budou mít přece ohled.‘
# 7Ale ti vinaři si mezi sebou řekli: ‚To je dědic. Pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše!‘
# 8A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice.
# 9Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným.
# 10Nečetli jste v Písmu slovo: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným;
# 11Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘?"
Marek


# Pak začal vypravovat lidu toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval.
# 10V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali zpět s prázdnou.
# 11Poslal k nim ještě jiného služebníka; oni i toho zbili, zneuctili a poslali zpět s prázdnou.
# 12Poslal ještě třetího; i toho zbili do krve a vyhnali.
# 13Tu řekl pán vinice: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled.‘
# 14Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: ‚To je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše.‘
# 15A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice?
# 16Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným." Když to uslyšeli, řekli: "To přece ne!"
# 17On na ně pohleděl a řekl: "Co tedy znamená slovo Písma: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným‘?
# 18Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí."
Lukáš


Králoství Boží je jim, t.j. tělesným židům, odňato. Slovo králoství, basileos, má mnohem širší význam. Znamená i zejména: "Boží vláda." Ano, Boží vláda nad Vámi je odňata! Již nejste Božím Lidem, jestliže zahubíte Syna Božího. To slovo bylo pro posluchače tak tvrdé, že se zmohli na poznámku vyslovenou tak mimoděk: To snad přece né! Jistě jsi pomysleli: My jsme přece potomci Abrahamovými! Avšak co těmto potomkům vzkazuje Jan Křtitel? 


# Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
# 11A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.
# 12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1.Jan 5.

# Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.
# 23Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 1. Jan 2


Kdo je lhář? Ptá se Apoštol Jan. Další tvrdé slovo. Ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. Udělejme v ulicích Jeruzaléma, mezi dnešními tělesnými židy, anketu: Je Ježíš Kristem, Mesiášem? Kolik lhářů objevíme? Tvrdé slovo.

Kdo nemá Syna, nemá ani Otce! Současný národ tvořící stát Izrael ve své drtivé většině nemá Syna. Apoštol Jan je nazývá lháři. Tak tvrdě a nekompromisně, lháři. Jak tedy mohou mít Otce? Vždyť v Ježíši Kristu neodmítají pouze Novou Smlouvu, která je zpečetěna Ježíšovou Krví, neodmítají pouze Bohem darovanou oběť za Hříchy, Kristovo tělo lámané. Ale v osobě Krista odmítají i naplnění a obsah Smlouvy Staré! Ježíš o sobě řekl, že nepřišel Starou Smlouvu zrušit, ale naplnit. Ten, kdo odmítá Krista, odmítá naplnění a obsah Smlouvy Staré! A co je forma bez obsahu? Na co jsou oběti bez naplnění? Židé tím, že odmítají Krista, odmítají i Mojžíše, neboť Kristus o sobě řekl: Mojžíš psal o mne! Odmítají to, co Mojžíš psal! Dnešní stát Izrael odmítá Smlouvu Novou, ale tím také Smlouvu Starou! Mojžíš již není jejich prorokem. Odmítájí jej! Proto ta tvrdá Janova Slova: Kdo popírá Syna, je lhář, antikrist a nemá Otce!

Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! Zj 2,9.


A další těžké slovo. Bible zde, tělesné Izraelity, nazývá spolkem satanovým. Jiné překlady říkají ještě tvrději: Je to lid satanův, synagoga satanova. Lháři, kteří popírají Syna, Antirkisté, nejsou lidem Božím, ale lidem satanovým!

Opět, upozornění. To neplatí pouze pro tělesné židostvo. V židostvu jsou zastoupeny všechny národy. Všichni, kdo odmítají Ježíše Krista, jsou lidem, spolkem, synagogou satanovou. Jak tvrdé slovo. Jak se má klávesnice vzpouzí toto napsat. Ale musím. Musím.

Jestliže nechceš být, vážený čtenáři, služebníkem satanovým, volej k Otci, ať ti dovolí poznat Syna Božího! Já vím, že to je těžké číst, o sobě samém, že jsem satanovým služebníkem. Otrokem Zla. Jde to přes naší pýchu, přes naší sebespravedlnost, přes naše ego. Ale přesto, jak je to požehnané si o sobě přečíst! Zamyslet se nad tím! Přiznat si to a nechat si to projít srdcem!

Naši židovští bližní nemají vyjímku. Bůh nikomu nestraní, to poznal apoštol Petr v domě Korneliově. Jak mohou však uvěřit, když jim není kázáno?


# Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,
# 2že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci.
# 3Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím.
# 4Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení,
# 5jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen.
# 6Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,
# 7ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž ‚z Izáka bude povoláno tvé potomstvo‘, to jest:
# 8dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.
# 9Slovo zaslíbení zní takto: ‚V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.‘
# 10A nejen to: také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka;
# 11ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto
# 12a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu.
# 13Neboť je psáno: ‚Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.‘ Řím 9# Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova.
# 2Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael?
# 3‚Hospodine, proroky tvé pobili a oltáře tvé pobořili, já jediný jsem zůstal, a také mně ukládají o život!‘
# 4Jakou však dostal odpověď? ‚Zachoval jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili kolena před Baalem.‘
# 5A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Řím 11.


Zavrhnul Bůh svůj lid? Pavel odpovídá: ne. Ale na čem to dosvědčuje? Na faktu, že sám, ač je židem, bylo mu umožněno uvěřit v Pána Ježíše Krista! Jenom takoví židé, kteří jako Pavel uvěří v Krista, jsou nositeli Synoství a zaslíbení! Že stále zní v Izraeli evangelium A KÁZÁNÍ O kRISTU, je důkazem, že Bůh nezavrhl svůj lid! Jakmile toto kázání v Izraeli ustane, co to bude pro Izrael znamenat?

Ne všichni, kdo jsou z Izraele, jsou Izrael, varuje Pavel, ve shodě s apoštolem Janem. Nespoléhejte na svou tělesnost! I Moab a Ezau se zrodili z Abrahama a z Izáka! Bacha na věc!


# Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky
# 10a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
# 11Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.
# 12Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.  Koloským

# Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
# 18nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
# 19Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
# 20Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
# 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
# 22Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
# 23oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
# 24Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
# 25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
# 26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
# 27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘
# 28Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Řím 11

V Kristu už není žid, nebo řek, obřezaný civilizátor a neobřezaný pohan, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Umíme to domyslet, vážení bratři? My, pohané, jsme naroubováni na ušlechtilou olivu, ale již s ní tvoříme jeden celek! Jedno Kristovo Tělo! Není tedy nějaká zvláštní nevěsta pro Otce a zvláštní pro Syna, není církev z židů a církev z pohanů. Ale je všechno a ve všem Kristus! Jedna Církev, Jedno Tělo, Jedna Nevěsta pro Jednoho jediného Boha!

Současní tělesní židé jsou nepřáteli Božími. Dokud nepřijmou Ježíše Krista. Toto tvrdé slovo zde píše apoštol Pavel, Jan i Jan Křtitel. Je naší, nás, křesťanů, velkou chybou a velkou vinou před Bohem, že kázání o Kristu je v židovstvu vnímáno jako akt antsemitismu!  Současný Izrael, to je Církev Kristova. Církev je znovuzrozený Izrael. Izrael staré smlouvy je obrazem člověka před znovuzrozením, který stále a pořád padá pod hříchem a Zákonem. Církev je však znovuzrozený, duchovní Izrael. Nenarodíli se kdo z Vody a Ducha, nevchází pod Boží Vládu! Říká apoštol Jan! Dát se vést tělem znamená Smrt, zase na to Pavel, dát se vést Duchem je život a pokoj! Žehnat Izraeli, to jednak dnes znamená žehnat církvi Kristově a jednak modlit se za Izrael, aby došel poznání Pána Ježíše Krista.

Avšak my, křesťané, se nesmíme vyvyšovat nad tělesný Izrael. Jednou totiž, pro přátelství Boha s Patriarchy, Abrahamem, Izákem, Jákobem, bude spasen a navrátí se k Bohu skrze Krev Ježíše Krista, celý Izrael. Musíme mít na mysli, že nebýt toho, že jen z Boží Milosti jsme mohli poznat Pána Ježíše, byli bychom i my, stejně jako tělesný Izrael, antikristy, lháři, Božími nepřáteli, satanovým lidem. Že takoví již pro krev Kristovu nejsme, není naše zásluha, kterou bychom se mohli chlubit  a být na ní hrdí, ale je to akt a dílo Samotného pána Boha, krále Nebes i Země...

Amen!
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Současný stát Izrael a církev z pohanů. šťovík 13. 01. 2011 - 16:27
RE(2x): Současný stát Izrael a církev z pohanů. bohu-a 13. 01. 2011 - 19:59
RE(3x): Současný stát Izrael a církev z pohanů. bohu-a 13. 01. 2011 - 20:04