Izajáš: Předpověď příchodu Páně...

25. červen 2010 | 19.06 |

I vzejde proutek z pařezu Jišajova
(Jišaj=otec Davidův)
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
(=Ježíš Kristus z rodu Davidova)

Na něm spočine duch Hospodinův:
duch moudrosti a rozumnosti,
duch rady a bohatýrské síly,
duch poznání a bázně Hospodinovy.


Bázní Hospodinovou bude prodchnut.
Nebude soudit podle toho, co vidí oči,
nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,
nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě,
o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.

Žezlem svých úst bude bít zemi,
(=Poslední soud při Druhém příchodu Páně)
dechem svých rtů usmrtí svévolníka.
Jeho bedra budou opásána spravedlností
a jeho boky přepásá věrnost.

Vlk bude pobývat s beránkem,
(=mír při Druhém příchodu Páně)
levhart s kůzletem odpočívat.
Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu
a malý hoch je bude vodit.


Kráva se bude popásat s medvědicí,
jejich mláďata budou odpočívat spolu,
lev jako dobytče bude žrát slámu.

Kojenec si bude hrát
nad děrou zmije,
bazilišku do doupěte
sáhne ručkou odstavené dítě.

Nikdo už nebude páchat zlo
a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,
neboť zemi naplní poznání Hospodina,
jako vody pokrývají moře.

V onen den (= v den Prvního příchodu Páně)
budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův (=Ježíše Krista),
vztyčený jako korouhev národům (=kříž),
a místo jeho odpočinutí (=smrti) bude slavné.

Z knihy proroka Izajáše, 11. Kapitola

Poznámka: Prorok Izajáš, vzdálen asi 800 let, nerozeznával od sebe první a druhý Příchod Páně, viděl je jako jednu událost. Podrobněji si to vysvětlíme, až si budeme společně číst 61, kapitolu, t.j. za pár měsíců :-)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře