Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 3

28. prosinec 2009 | 12.21 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Další očišťování Církve Kristově v tomto světě spočívá v nejrůznějších ďáblových pokušeních, ve všech překážek, obavách,  ve smutcích tohoto světa, nejrůznějších bolestech těla. Tím vším se Církev Kristova čistí, když roste v trpělivosti a vytrvalosti. Skrze tyto jevy vede Cesta do Králoství Božího. O tomto píše Apoštol Pavel: "...ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí... (2Kor 6,4)

To jsou ti, které viděl Apoštol Jan v bezpočetném zástupu, ze všech národů a pokolení, lidé mluvící všemi nejrůznějšími jazyky. Tito stojí před Trůnem a před Obličejem Beránka, oblečení v bílé roucho, majíci v rukou palmové ratolesti. A níže Jan říká:  Jeden z těch starců na mne promluvil: "Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?" Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí... Zjevení 7,13-15.

Takto zní svědectví z nebe, že tito zástupové, kteří stojí před Trůnem, si neomyli ani nevybělili svá roucha, svou ctnost a svou nevinnost, v žádném očistci,  ale jenom ve velikém soužení tohoto světa a v krví Kristově. Jenom toto  je plně důvěryhodná koupelna pro vyvolenou choť Ježíše Krista, kterou On Svou Rukou připravuje a Svými Ústy přikazuje k užívání, když pověděl: "Pijte všichni z tohoto kalichu. Neboť toto je má krev nové smlouvy a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů." Mt 26,27n.

Toto je víra jednou daná Svatým o pravém a plně důvěryhodném očištění z hříchu.

Poznámka: V tomto článku jde z biblického hlediska především o očištění charakteru (u Církve o očištění od nepravých údů), ne  v prvé řadě o očištění z hříchu. VM.

              

 ==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře