Petr Chelčický: O trojím lidu 2.

29. říjen 2009 | 07.48 |

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu k druhému dílu úvahy Petra C|helčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Izrael Bůh tedy nesvěřil žádnému králi na zemi, protože sám chtěl nad ním kralovat.  V Písmu je zjeveno, že od chvíle příchodu do zaslíbené země až do doby Saula nebyl žádný panovník Bohem nastolen. Ale když Izraelský lid sám od sebe volal po králi, tehdy řekl Bůh proroku Samuelovi: "Vyslyš hlas tohoto lidu, neboť nepohrdli pouze tebou, když žádali krále, ale také mne zavrhli, abych již nad nimi nekraloval. K tomuto směřovali jejich skutky již od toho dne, když jsem je vyvedl z Egypta". A když pak tomuto lidu Samuel kázal a vyčítal jim, že zle učinili, když místo Boha chtějí mít krále nad sebou, tehdy lid, polekán jeho řečí, řekl: "Nade všechny hříchy jsme se dnes provinili, když jsme žádali o panování krále."

Takže teď vidíme, že podle Bible nad těmi národy, kde nevládne boží moc, Bůh ustanovil moc odstrašující s mečem, aby s tímto odstrašujícím mečem pásl neposlušné a nemoudré lidi, ale Jákoba vyvolil za výjimečný lid, aby v pokoji byl spravován ve všem dobrém, dokud Izrael sám tímto nepohrdl, když si zvolil poddanství králi.

Dále si musíme ukázat, že když David (nebo jiný židovsky král) byl nastolen, tehdy byl Zákonem pověřen, aby skrze moc svého meče prosazoval, co žádá Zákon. Jeho povinností bylo také vojensky bránit Židovský Zákon proti jeho nepřátelům.   

Tentýž Zákon žádal smrt za hříchy a také jiné mnohé menší tresty podle pravidla: Oko za oko, zub za zub. Všemi těmito úkoly Zákonem přikázané se pověřila králova moc a král mohl být legitimně povolán.  

Také i Kristus ve svém zákoně přináší ustanovení a příkazy, které může světská moc naplnit. Z tohoto úhlu pohledu nelze říci, že král nemůže spravedlivě a svatě stát na skutcích Zákona Kristova. Jestliže je zákon změněn a my jsme vysvobozeni skrze Milost Našeho Pána Ježíše Krista od zákona smrti a podléháme zákonu milosti, pak tedy zjišťujme, na čem v Kristu moc založíme!

Tímto výše uvedeným výkladem, který ještě níže rozvedu, jsem tě chtěl vyzvat, abys sám posoudil, jestli jde Zákon Kristův v prolévání krve ve stopách Zákona Starého. Jestliže se tedy nebojíš, pak jdi a jasně ukaž králům, knížat a pánům cestu Kristova Zákona a oni se naplňujíc tuto cestu jistě stanou svatými. Když tedy vezmeš Písmo ze Staré nebo Nové smlouvy, jakékoliv místo, kde se podle tvého názoru jasně a zřetelně v Kristu ustanovují páni a  knížata, pak se ujistíš, že jim legitimně schvaluješ jejich pravomoc podle popisu práce z Kristova Učení. Jestliže tedy tvrdíš, že tento Trojí Lid tvoří Tělo Kristovo, pak tedy říkej i to, že toto tělo má být spravováno právě Zákonem Kristovým! Jestliže si Ježíš vybral tělo z takového trojího lidu, pak tedy Zákonodárce svěřil ruce tohoto těla světské moci, aby mečem prospívala ostatním údům. Ale tento výklad nemá oporu ve víře v Krista, ani v Písmu Svatém zjeveným Duchem Svatým, ale nyní  mnozí kněží a duchovní jej takto vykládají, aby druhé oklamali. Vždyť přece kdo je pod Zákonem Kristovým, má jistotu spasení, tam směřuje cesta Zákona a to mají kazatelé v lidech povzbuzovat a ukazovat! Protože kdyby víra Kristova pověřila státní moc bojem a trestáním, proč by Kristus měnil zákon židovský za jiný duchovní? Jestliže by chtěl, aby se v Jeho Jménu sekalo, věšelo, topilo, pálilo a jinak krev z lidí cedilo, jaká by tedy byla ona změna z krvavých požadavků předešlé smlouvy?

Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře