Posvěť se jméno Tvé

6. duben 2010 | 05.00 |

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi  v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Mt 6,9...

 Toto místo je nejtajuplnějším místem pro dnešního člověka. Jak se může posvěcovat něco, co už ve své podstatě svaté je? O co se to vlastně modlíváme při modlitbě Otče Náš? Rád bych zde nabídnul - v rámci seriálu o Učení na hoře - svůj pohled...

Buď posvěceno. Buď svaté, ničím nepošpiněné. Co může znesvěcovat Boží Svaté Jméno? Co jej může špinit, co jej může hanit?

1) Nespravedlivý řád světa. Pronásledování, útlak, hlad. Nemoce, živelné pohromy, zemětřesení. Modlitba: Posvěť se Jméno Tvé, vyzívá Boha, aby bylo zřejmé, že Jeho Jméno je Svaté. Aby všichni mohli vidět Jeho Lásku, Jeho Péči, Jeho Spravedlnost. Aby se zlo potrestalo a dobro odměnilo. Aby se utěšili plačící, aby došli zastání zneužívání a pokoření, a naopak, aby se pokořovatelé sklonili před Boží Spravedlivou ruku. Posvět se Jméno Tvé je prosbou upících ke Svému Otci, ke Svému spasiteli.

2) Zlé skutky těch, kteří nosí, kteří se honosí, Božím jménem. V prvé řadě nás, křesťanů, ale také židů a muslimů, kteří se hlásí k Bohu Abrahamovu. To, co dnes třese katolickou cíkrví, skandály pohlavního zneužívání, to staršlivým způsobem pošpinilo Jméno Boží v očích nevěřících a Jméno Kristovo v očích například muslimů. Osobně to považuji i za rouhání  Duchu Svatému (Mt 12, 31), když ti, co nesou pečeť Ducha Svatého a pomázaní ke Službě Bohu takto odporným způsobem zneužijí svého postavení a své moci.Stejně tak i například islamištičtí teroristé, kteří zabíjejí druhé i sebe samé ve Jménu Božím, ve skutečnosti plivají po Tom, kdo stvořil je i jejich oběti, plivají po Jeho Díle, po Jeho Péči, po Jeho Lásce. Tvoří vdovy, sirotky a bezdomovce, tedy ty utlačované, kteří jsou Božímu Duchu zvlášť blízcí.  Modlitba: Posvěť se Jméno Tvé, vyzívá Boha, aby bylo zřejmé, že Jeho Jméno je Svaté. Aby všichni mohli vidět Jeho Lásku, Jeho Péči, Jeho Spravedlnost. Aby se zlo potrestalo a dobro odměnilo. Aby se utěšili plačící, aby došli zastání zneužívání a pokoření, a naopak, aby se pokořovatelé sklonili před Boží Spravedlivou ruku.

3)Pomluvy, nenávist a sliny těch, kteří Boha neznají. Nenávidí jej a bojují proti Jemu. A třeba o Bohu něco zaslechli, ale překroutili si Jej, zobrazili si Svůj Boží Obraz, a ten pak šíří v nenávisti dále.(Ex 20,4). Anebo třeba poznali Boha takového, jaký je, a právě proto jej odmítli, neboť nesplňuje třeba jejich představy a požadavky. Dali přednost svému egu, svému Já, před Božím Jménem, a ve své nenávisti jdou tak daleko, že po Něm plivají a pomlouvají Jej. Modlitba: Posvěť se Jméno Tvé, vyzívá Boha, aby bylo zřejmé, že Jeho Jméno je Svaté. Aby všichni mohli vidět Jeho Lásku, Jeho Péči, Jeho Spravedlnost. Aby se zlo potrestalo a dobro odměnilo. Aby se utěšili plačící, aby došli zastání zneužívání a pokoření, a naopak, aby se pokořovatelé sklonili před Boží Spravedlivou ruku.

4) Když mlčí ti, kdo jsou povolání kázat Boží Slovo. Anebo Jej káží, ale znetvořené k nepoznání. Jehovisté, muslimové, židé. Ale často i my, křesťané, anebo i já, quokam. Když mlčíme, zamlčujeme, překrucujeme. Modlitba: Posvěť se Jméno Tvé, vyzívá Boha, aby bylo zřejmé, že Jeho Jméno je Svaté. Aby všichni mohli vidět Jeho Lásku, Jeho Péči, Jeho Spravedlnost. Aby se zlo potrestalo a dobro odměnilo. Aby se utěšili plačící, aby došli zastání zneužívání a pokoření, a naopak, aby se pokořovatelé sklonili před Boží Spravedlivou ruku.

 V závěru článku si ještě vysvětleme, co to znamená "jméno." Jméno totiž v biblickém kontextu, v kontextu judaismu prvního století, v kontextu náboženském a kulturním, ve kterém přišel Pán Ježíš Kristus, neznamená pouze nějaký název něčeho, pojmenování.Ale přímo charakter toho či onoho, jeho nejbniternější Já. To, co dělá  Pepika Pepíkem, Honzíčka Honzíčkem a Venouška Venouškem. Osobnost, vlastnosti, pocity. Když jsem vyzíváni, abychom se modlili ve Jménu Ježíše Krista, neznamená to, zaklínat se Tímto Svatým Jménem, jako nějakou magickou formulkou typu "Čáry máry fuk," ale modlit se v charakteru Ježíše Krista, s Jeho Vlastnostmi, Pocity, v Jeho Očích, v Jeho Uších, ale také v Jeho Sebeobětování se. V Jeho Službě. V Jeho skromnosti. V Jeho Poslušnosti k Otci a Jeho Slovu. A v Jeho Lásce: K Bohu a k bližním.

Modlitba: Posvěť se Jméno Tvé, vyzívá Boha, aby bylo zřejmé, že Jeho Jméno je Svaté. Aby všichni mohli vidět Jeho Lásku, Jeho Péči, Jeho Spravedlnost. Aby se zlo potrestalo a dobro odměnilo. Aby se utěšili plačící, aby došli zastání zneužívání a pokoření, a naopak, aby se pokořovatelé sklonili před Boží Spravedlivou ruku. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře