MP3 - 1Jan7: Odpuštění hříchů, poznání Otce, přemo

13. leden 2014 | 23.24 |

MP3 - 1Jan7: Odpuštění hříchů, poznání Otce, přemožení Zlého (47 min, 22 MB) - link: https://www.dropbox.com/s/3b3xuxs10qvkoxx/1_List_Januv_7.mp3

1. list Janův, druhá kapitola:
12Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 13Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho Zlého. 14Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého.

A:
1) Chodit ve světle:
- Světlo = otevřenost
- Jas = Svatost
- Třpyt = Všemocnost, sláva
- Oheň = Soud
- Lampa = Boží vůle

1,6 Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. 7Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

2) Vyznávat hříchy:
- Mluvit stejně jako

1,8:Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.


3) Vědomí, že "máme nahřešeno"
1,10: Řekneme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.


4) Přijímat Boží zákon
2,3: A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: ‚ Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.

5) Žít v lásce
2,9: Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra (kdo si oškliví svého bratra, miluje jej méně, neuznává jej za svého bratra), je dosud ve tmě. 10Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení / nadřazenost.


2,6: Kdo říká, že v něm zůstává. musí sám také žít tak. jak žil on.

B:
Evangelium podle Lukáše, 18. kapitola:
10"Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní.

11Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. 12Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' 13Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já!'


List římanům, 11. kapitola:
16Jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. 17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i tučnosti olivy, 18nevynášej se nad ty větve! Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen tebe. 19 Řekneš tedy: Větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. 20Dobře. Nevěrou byly vylomeny, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, ani tebe nijak neušetří. 22Považ tedy dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet; jinak budeš vyťat i ty. 23A oni, nezůstanou-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat.

První list korinstkým, 10. kapitola:
1Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, 2všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení; vždyť byli pobiti v té pustině. 6Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostivi zlých věcí, jako oni byli žádostiví. 7Nebuďte ani modláři jako někteří z nich; jak je napsáno: ‚Lid se posadil, aby jedl a pil, a potom vstali, aby se rozpustile bavili.‘ 8Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc; 9ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a hynuli od hadího uštknutí. 10ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni Zhoubcem. 11Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. 12A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl.

Zjevení Janovo, 3 kapitola:
17Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. ... 20Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář