Kdo je nám Otcem?

26. leden 2010 | 18.10 |

Odpověděli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vy konáte skutky svého otce." Řekli mu: "Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha." Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. .. Z Janova evangelia, 8. kapitoly, od 39. verše.

Kdo je mým Otcem? Tuto otázku dnes klade Pán Ježíš Kristus, klade ji tobě a klade ji mně.

Vztah mezi otcem a synem. Je v mnohém zvláštní a neopakovatelný. Náš táta nás ovlivnil a ovlivňuje, mnohem více, než tušíme. A to nejenom dneska, ale  ještě mnohem více to platí o historii, o středověku, starověku. Tehdy otec předával synu i své řemeslo. Jestliže se otec živil jako rybář, naučil svého syna lovit ryby, jestliže pracoval jako tesař, pak naučil svého syna pracovat se dřevem, byl - li otec král, rytíř, nebo nevolník, pak i svého syna připravoval na jeho pracovní ůkol. A tento syn si tímto způsobem vydělával celý život. Otec znal nejrůznější způsoby, jak udělat to či ono. 

Avšak otec neučí svého syna jenom vědomně, ale i nevědomky. Děti pozorují od nejútlejšího věku chování svého otce a určité vzorce přebírají po něm. Říká se, že strom nepadá daleko od svého jablka (případně obráceně.) Jaký otec, takový syn. Jestliže například otec ubližoval své manželce, pak je velmi pravděpodobné, že i syn bude se svou ženou jednat obdobně. Syn přebírá geny svého otce a předává je dále.

A teď se nás po otci ptá i Ježíš Kristus. Ale nechce jenom, abychom si připomněli pouze otce našeho těla, ale i otce naší duše. Kdo zplodil moji duši? Kdo zplodil mé názory, mé postoje, mé city a pocity? Kde je počátek toho, co jsem vykonal, nebo co se chystám vykonat? Kde jsem se naučil to či ono? Kdo mi ukázal, že mám zareagovat na tu či onu situaci tak či onak? Kdo je otcem toho či onoho mého činu?

Kde jsem uviděl to, co se chystám udělat? U Boha? U Ježíše Krista? Anebo u ďábla, satana, vraha a lháře? Kdo mi vložil do úst to či ono slovo? Kdo mi vložil do mysli tu či onu myšlenku? A kdo mi dal do rukou ten či onen skutek? Kde jsem se naučil to či ono? Kde jsme se naučili lhát, cizoložit, vraždit?   Nenávidět? Používat násilí?

Kdo je mi otcem? otec (psáno záměrně s malým O) nebo Otec?  Proč jsem se zachoval tak, či onak? Proč jsem řekl to, či ono? Adame, jak jsi zjistil, že jsi nahý? Kdo je nám Otcem?

A nikoho nenazvěte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.

.. Mat 23, 9.

Nikoho nejmenujte svým otcem, vyzívá nás Pán. Jmenování znamená i dosazení do úřadu. Nikomu nedávejte pravomoc otce, neboť Jedinný je Váš Otec. U Jediného se máme učit. Jaktože známe něco, co jsme nespatřili u Jediného? Co nám neukázal Jediný?

Zajímavé také je, komu Ježíš adresoval náš úvodní citát. Koho varuje před otcovstvím ďábla? Ateisty? Judaisty? Koho zastavuje a nutí jej, aby se podíval, kdo je otcem jeho duše? Aby se zamyslel a uvědomil si, jestli je mu otcem Otec, anebo někdo jiný? Podívejme se na počátek celé rozmluvy:

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky." Jan 8, 31...

To je věc. Ježíš takto tvrdě promluvil k těm, kdo mu uvěřili. K nám, ke křesťanům! Křesťanům říká: Otcem tvé duše je ďábel! Udělej s tím něco! Uvědom si to! Křesťane! Z koho jsi zrozen? Kdo je ti Otcem? Kdo ti předává své řemeslo? Své geny, myšlenky, činy, své vzorce chování? Kdo mi předal svou osobnost? Kdo mi předal mou lhostejnost, mou zbabělost? To je vážná otázka. Neboť je - li naším otcem ďábel, jak bychom mohli být božími dětmi?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře