Řím 2,12-16: O spáse národů bez Božího Zákona...

24. srpen 2013 | 14.37 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 2,12a: Protože, +Nebo, +Vždy, +Tedy, +Přece, +Pak, +Vskutku, +Opravdu, +Zajisté ti, kteří bez, +mimo (Božího) Noma {zákona, +Zákona, +Písma, +pravidla, +principu, +zásady}, +noma zhřešili, +se provinili, +pochybili, +se dopustili hříchu, stejně tak bez, +mimo Noma i zahynou, +zničí se, +ztratí se, +budou zahubeni, +budou zničeni, +budou ztraceni

Řím 2,12b: a, +stejně tak i, +obdobně také ti, kteří v Nomu, +Nomem, +jsou podrobeni Nomu a, +podle Noma zhřešili, +provinili se, +pochybili, +se dopustili hříchu, podle, +skrze, +přes, +na základě, +prostřednictvím Noma budou rozlišeni, +odděleni, +bude rozhodnuto o jejich vině / trestu, +budou souzeni, +budou odsouzeni, bude nad nimi vykonán (+vyřčen) rozsudek, +budou posuzováni.

Řím 2,13a: Protože, +Nebo, +Vždy, +Tedy, +Přece, +Pak, +Vskutku, +Opravdu, +Zajisté nejsou u, +při, +v domě (+očích), +před (tváří), +podle soudu Boha(-ožím,-ožích,+ohem) učiněni spravedlivými, +ospravedlněni, +pokládáni za nevinné, +očištěni pouzí posluchači (+studenti) Noma,+patřící Nomu, +podrobeni Nomu, +ti, jejichž pouhý poslech patří (+je podroben) Nomu,

Řím 2,13b: ale ti činitelé, +vykonavatelé, Noma, +patřící Nomu, +podrobeni Nomu, ti budou učiněni spravedlivými, +ospravedlněni, +pokládáni za nevinné, +očištěni.

+Řím 2,13b: ale ti, jejichž činy, +skutky, +práce, +způsoby, +starosti, +tvorba, +ustanovení, +dáváni, +ovoce, +přípravy, +vystrojení, +strávený čas, +oslavy, +vedení, +postupy, +jednání, +plnění jsou podrobeny, +patří, +svědčí o Nomu, ti budou učiněni spravedlivými, +ospravedlněni, +očištěni, +pokládáni za nevinné.

Řím 2,14a: Protože, +Nebo, +Vždy, +Tedy, +Přece, +Pak, +Vskutku, +Opravdu, +Zajisté když, +jakmile, +dokud národy, +pohané, které(ří) nemají, +nevlastní, +nedrží, +neuchovávají Nomos,

Řím 2,14b: přirozeně, +samovolně, +mimoděčně, +svou odlišnou kulturou, +svou přirozeností, +svou vlastní osobností, +sami od sebe

Řím 2,14c: dělají, +činí, +konají, +pracují, +ustanovovují, +vydělávají, +dávají, +tráví čas, +slaví, +vedou, +jednají, +plní tak(+to), jak(+co) si žádá, +to patříNomos(-u),

+Řím 2,14c: svými skutky, +svým konáním, +svou prácí, +svými ustanoveními, +svým dáváním, +stráveným časem, +svými oslavami, +svým jednáním, +svými přípravy, +svými postupy podléhají, +se podřizují Nomu,

Řím 2,14d: jsou si ti, kteří nemají, +nevlastní, +nedrží, +neuchovávají Nomos, sami sobě Nomem.

Řím 2,15a: To jsou ti, kdo ukazují, +prokazují, +dokazují, +způsobují čin, +skutek, +práce, +vykonaný úkol, +činnost, +dílo, +výsledek práce, +věc, +záležitost, +ztrávený čas Nomu, který patří Nomu, +je podrobený autoritě Nomu, +je vy(po)žadovaný Nomem, +svědčí o Nomu, plynoucí z, +napsaný v jejich kardiách {srdcích=myslích, osobnostech, charakterech, vůlích (přání), citech, nitrách, svědomích}

+Řím 2,15a: To jsou ti, kdo ukáží, +prokáží, +dokáží, že čin, +skutek, +práce, +vykonaný úkol, +činnost, +dílo, +výsledek práce, +věc, +záležitost, +ztrávený časvykonaný z upřímnosti jejich kardiá patří Nomu, +je podrobený autoritě Nomu, +je vy(po)žadovaný Nomem, +svědčí o Nomu,

+Řím 2,15a:Všichni, kdo ukazují, +prokazují, +dokazují, +způsobují čin, +skutek, +práce, +vykonaný úkol, +činnost, +dílo, +výsledek práce, +věc, +záležitost, +ztrávený čas Nomu, který patří Nomu, +je podrobený autoritě Nomu, +je vy(po)žadovaný Nomem, +svědčí o Nomu, plynoucí z, +napsanýv jejich kardiách,

+Řím 2,15a: Všichni, kdo ukáží, +prokáží, +dokáží, že čin, +skutek, +práce, +vykonaný úkol, +činnost, +dílo, +výsledek práce, +věc, +záležitost, +ztrávený časvykonaný z upřímnosti jejich kardiá patří Nomu, +je podrobený autoritě Nomu, +je vy(po)žadovaný Nomem, +svědčí o Nomu,

Řím 2,16: v den, +ve stanovený (+úřední) den, +v soudní den, +v době, kdy Bůh krínuje {soudí, +odsuzuje, +rozlišuje,+odděluje, +rozhoduje, +usuzuje, +posuzuje, +kritizuje}, +bude krínovat tajemství, +skrytosti, +skryté hlubiny, +tajnosti lidí, +patřící lidem, +svědčících o lidech na základě, +podle, +pro, +před, +přes, +do mého evangelia, +mé dobré zvěsti, +dobré zvěsti, kterou zvěstuji skrze, +prostřednictvím, +přes, +po Ježíše(i) Krista(u), (ti) budou uznány spravedlivými, +ospravedlněni, +očištěni, +pokládáni za nevinné, (Pozn: Podle překladatelů ČSP verš 2,16 může navazovat také na verš 2,13; pak by verše 2,14-15 byly vsuvkou a rozvinutím hlavního tématu)

Řím 2,15b: to když jejich (/jedno obecné) vědomí, +svědomí jim přisvědčuje, +svědčí o jejich nevině, a když uvažování, +myšlenky, +nápady, +záměry uprostřed nich, +mezi nimi se vzájemně obviňují, +obžalovávají nebo stejně tak obhajují, +brání se, +mluví v jejich prospěch,samy od sebepodle měřítek Noma.

+Řím 2,15b: protože (+to když) jejich vědomí, +svědomí jim přisvědčuje o Nomu, +jim ukazuje, co Nomos schvaluje a co zavrhuje, takže i jejich uvažování, +myšlenky, +nápady, +záměry uprostřed nich, +mezi nimi je skrze to vědomí, +svědomí je jednou obviňuje, +obžalovává, jindy chválí, +je brání, +mluví v jejich prospěch,samy od sebepodle měřítek Noma.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti jiné interpretace větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrýtext je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář