Mk 3,1-6: Co je dovoleno vykonat o sobotách?

20. srpen 2013 | 20.27 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 3,1a: A (zrovna) vešel, +vstoupil, +zúčastnil se opět, +znovu, +zpět, +nazpět, +také dovnitř (do) (bohoslužebného) shromáždění, +synagógy, +školy Zákona.

Mk 3,1b: A byl tam někdo, +člověk, +muž s, +trpící, +mající, +,který měl naprosto ochrnutou, (+spálenou, +sežehnutou), +uschlou, +strnutou, +ztuhlou rukou (+mocí, +vládou, +-ými schopnostmi).

Mk 3,2a: A pozorovali ho, +hlídali ho, +dávali na něho pozor,

Mk 3,2b: zda, +jestli mu(-ho) o sabatech, +o sobotách, +během sobot, +sobotami (+pomocí sobot) poslouží, +vyléčí (+uzdraví), +bude sloužit, +bude léčit,

Mk 3,2b: aby, +že by jej obvinili (+obžalovali).

Mk 3,3a: A říká,  +přikazuje, +odpovídá, +pojmenovává tomu(-ho) člověku(-a) s, +trpící, +mající, +,který měl ochrnutou, +uschlou, +strnutou, +ztuhlou rukou (+mocí, +vládou, +-ými schopnostmi):

21cm">Mk 3,3b: Postav se (+Vstaň, +Probuď se)(dovnitř) do středu (+do(u)prostřed)!

Mk 3,4a: A říká jim,  +přikazuje jim, +odpovídá jim, +pojmenovává je, +ptá se jich:

Mk 3,4b: Je dovoleno (+možné)o sabatech, +o sobotách, +během sobot, +sobotami (+pomocí sobot) udělat, +učinit, +vykonat, +vypracovat, +způsobit, +ustanovit, +dát, +připravit, +vystrojit, +oslavit, +přivést, +vyjednat, +splnit, +vyplnit dobro, +zdatnost, +užitečnost, +dobře, +užitečně, +zdatně nebo, +či, +spíše než vykonat zlo, +spáchat zločin, +způsobit utrpení, +uvrhnout do nebezpečí, +zhřešit, +uškodit, +ublížit

+Mk 3,4b:Co je dovoleno (+možné) udělat, +učinit, +vykonat, +vypracovat, +způsobit, +ustanovit, +dát, +připravit, +vystrojit, +oslavit, +přivést, +vyjednat, +splnit o sabatech, +o sobotách, +během sobot, +sobotami (+pomocí sobot)? Dobro, +Zdatnost, +Užitečnost nebo (+spíše než) zlo, +zločin, +utrpení, +špatnost +škodu?

Mk 3,4c: p(P)syché {duši, +život, +mysl, +nitro, +bytost, +osobu} zachránit, +uchovat, +spasit, +uzdravit, +vysvobodit nebo, +či, (+spíše než) zabít, +usmrtit, +ukončit, +odstranit?

Mk 3,4d: Ale oni, +Avšak oni, +Oni však, +A oni, +Oni totiž byli zticha (+ticho), +mlčeli.

Mk 3,5a: A jakmile (+když) se s hněvem, +soudem, +odplatou rozhlédl po nich, +podíval na ně,

+ Mk 3,5a: A jakmile (+když) se pro (+kvůli) (svůj? Jejich? Boží?)hněv, +soud, +odplatu po nich rozhlédl, +na ně podíval,

Mk 3,5b: se (+naplněn, +hnutý), +při čemž prožíval (+cítil) soucitem(-), +zármutkem(-) nad, +ohledně, +kvůli, +pro, +na základě, +vůči, +proti, +během tvrdosti, +zatvrzelosti, +slepotě jejich kardia {srdce=mysli, osobnosti, charakteru, vůle (přání), citů, nitra, svědomí}

Mk 3,5c: říká,  +přikazuje, +pojmenovává tomu(-ho) člověku(-a), +muži(-e): Vztáhni, +Rozpřáhni, +Roztáhni, +Začni hýbat ruku(-ou) (+moc(í), +vládu(-ou), +schopnosti(-mi))!

Mk 3,5d: A vztáhnul, +rozpřáhnul, +začal hýbat se svou ruku(-ou) (+mocí, +vládou, +schopnostmi) a byl uzdraven (+vyléčen), +,která byla zase jako nová (+navrácena do přirozeného stavu).

Mk 3,6a: A jakmile (+když) farizeové vyšli, +odešli, +utekli, hned, +ihned se sešli, +radili, +rozvažovali, +se setkali s herodiány, +stoupenci krále Heroda

[+Mk 3,6a]: A jakmile (+když) ve (bohoslužebném) shromáždění, v synagóze, ve škole Zákona skončili, ihned se farizeové sešli, +radili, +rozvažovali, +setkali s herodiány, +stoupenci krále Heroda,

Mk 3,6b: a dali se dohromady(+sjednotili se), +odevzdali se boji, +vydali se (+odebrali se, odvážili se) na cestu proti němu,

+Mk 3,6b:a ustanovili, +určili, +domluvili se o něm, +a obětovali (+přísahali) proti němu,

Mk 3,6c: jak, +že ho zabijí, +zničí.

+Mk 3,6bc: a dovolili, +nechali použít násilí proti němu, +dali dar (+úplatek?) proti němu, aby ho zabili.

+Mk 3,6bc:a způsobili (+domluvili) jeho pozdější smrt.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrý text je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře