Mk 2,23-28: Kýrios člověka a soboty

13. srpen 2013 | 18.45 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,23a: A  (zrovna) se stalo, +se objevilo, +vzniklo, +nastalo, +se událo, +se přihodilo, +bylo, +existovalo, +pobývalo, +se zdrželo, +se chovalo, +jednalo, že (+když) v tu sobotu procházel přes obilné (/oseté) pole

[+Mk2,23a]: A  (zrovna) v tu sobotu se stalo, +se objevilo, +vzniklo, +nastalo, +se událo, +se přihodilo, +bylo, +existovalo, +pobývalo, +se zdrželo, +se chovalo, +jednalo, že (+když) procházel přes obilné (/oseté) pole

Mk 2,23b: a jeho učedníci si začali (+byli ovládnuti -ě(á)ním) klestit, +dělat, +činit, +konat, +pracovat, +způsobovat, +postarat se, +tvořit, +ustanovovat, +připravovat, +vést, +postupovat cestu(ou) tím, že trhali klasy.

Mk 2,24a: A farizeové mu říkali(ekli),  +přikaza(ova)li, +odpověděli(-ídali), +ho pojmenova(vá)li, +se ho (ze)ptali:

Mk 2,24b: Hle! +Hleď! +Tady jsou! +Pohleď!

Mk 2,24c: Proč (+Kdo jsou, že, +Jakým právem) si v sobotu klestí (cestu), +dělají to, +činí to, +konají to, +pracují tak, +způsobují to, +starají se o to, +tvoří to, +ustanovují to, +připravují to , +vedou si tak, +postupují tak,

+Mk 2,24c: Proč (+Kdo jsou, že, +Jakým právem) si dělají sobotu takovou, +činí sobotu takovou, +konají sobotu takovou, +opracovávají sobotu tak, +způsobují sobotou to, +starají se o sobotu tak, +tvoří sobotu tak, +připravují sobotu tak ,

Mk 2,24d: jak(-ou),+co není dovoleno (+možné), +(se) nesmí!

Mk 2,25a: A říká jim,  +přikazuje jim, +odpovídá jim, +pojmenovává je, +ptá se jich, +vypráví jim:

Mk 2,25b: (Ještě) N(n)ikdy jste si nepřečetli, +jste neslyšeli předčítat zrovna ten příběh, proč (+jak, +co) David udělal, +učinil, +vykonat, +způsobil, +ustanovil, +strávil (čas), +si védl, +postupoval, +jednal, +naplnilco udělal

Mk 2,25c: (tehdy), když (+jakmile) pocítil, +chytnul, +obdržel, +získal, +začal cítit potřebu, +nutnost

Mk 2,25d: a, +(a, +ba) dokonce, +a také (+rovněž) vyhladověl se, +začal mít hlad,

Mk 2,25e: on a, +(a, +ba) dokonce, +a také (+rovněž) ti s ním?

Mk 2,26a: Jakým právem (+způsobem), +Jak to, že, vešel dovnitř (do) domu, +domácnosti, +rodiny Božího(-), +svědectví o Bohu, +vlastněným Bohem, +patřící (k) Bohu za (dnů)(+během funkčního období) Velekněze Abiatara

Mk 2,26b: a snědl chleby předložení, +vystavení, +záměru, +plánu, +účelu, +předsevzetí, +rozhodnutí,

+Mk 2,26b: a snědl chleby, které svědčí o Božím předložení, +vystavení, +záměru, +plánu, +účelu, +předsevzetí, +rozhodnutí,

+Mk 2,26b: a snědl chleby, které patří (k) Božímu předložení, +vystavení, +záměru, +plánu, +účelu, +předsevzetí, +rozhodnutí,

Mk 2,26c: které je dovoleno (+možné), +smí jístjen a pouze kněžím(-),

+ Mk 2,26c: které není dovoleno (+možné), +nesmí jíst nikomu(-kdo) jinému(-ý), pouze kněžím(-),

Mk 2,26d: a, +(a, +ba) dokonce, +a také (+rovněž) dal, +předal, +odevzdal, +daroval, +přenechal, +vydal, +svěřil, +určil, +ustanovil, +dovolil, +nechal, +způsobil,

Mk 2,26d: a, +aby jedli také ti, co byli s ním.

Mk 2,27a: A říkal(ekl)+přiká(a)za(ova)l, +odpověděl(-ídal), +pojmenova(vá)l jim(-e):

Mk 2,27b: Sobota se stala, +se objevila, +vznikla, +byla svořena (+učiněna), +začala existovat skrze, +kvůli, +pro člověka (+muže),

Mk 2,27c: avšak (+a) ne člověk (+muž) skrze, +kvůli, +pro sobotu.

Mk 2,27c: avšak (+a) člověk (+muž) +se neobjevil, +nevznikl, +nebyl svořen, +nezačal existovat skrze, +kvůli, +pro sobotu.

Mk 2,28: Tak, +Proto, +Protože, +Aby, +Dokud, +Zatímco Syn Člověka, +Syn patřící Č(č)lověku, + Syn svědčící o Č(č)lověku, +(Pravý) Člověk je Kýrios {Pán, +Vládce, +Panovník, +Velitel, +Majitel, +Hospodin}, a také (rovněž) soboty.

[+Mk 2,28]: Tak, +Proto, +Protože, +Aby, +Dokud, +Zatímco Kýriem {Pánem, +Vládcem, +Panovníkem, +Velitelem, +Majitelem, Hospodinem} je Syn Člověka a Soboty, +Syn podrobený zákonům Člověka a soboty, + Syn svědčící o člověku a o pravé sobotě, +Pravý Člověk a Pravá Sobota.

[+Mk 2,28]:Tak, +Proto, +Protože, +Aby, +Dokud, +Zatímco Syn je Kýrios {Pánem, +Vládcem, +Panovníkem, +Velitelem, +Majitelem, Hospodinem} člověka a soboty.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrý text je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář