MP3: Falešné chvály

9. srpen 2013 | 22.48 |

Záznam zamyšlení z biblické skupinky nad knihou proroka Ámosa: Falešné chvály - Link ke stažení: https://www.dropbox.com/s/5nkah1fhr3eooaa/Amos-Falesne_chvaly.mp3


Ámos, 6. kapitola:
1Běda bezstarostným na Sijónu, sebejistým na samařské hoře, vznešeným nejlepšího z národů, ke kterým přichází dům izraelský! 2Projděte Kalné a dívejte se! Odtamtud jděte do velkého Chamátu a sestupte do pelištejského Gatu! Cožpak jsou lepší nežli tato království? Zdalipak je jejich území větší nežli vaše? 3Oddalujete zlý den a nastolujete vládu násilí? 4Leží na postelích ze slonoviny, povalují se na svých pohovkách, jedí jehňata ze stáda a telata z chléva. 5Improvizují na harfu, jako David si vymýšlejí na hudební nástroje. 6Pijí víno z obětních misek, mažou se nejlepším olejem, ale nad Josefovou zkázou nejsou zarmouceni. 7Proto nyní budou jako první odvedeni do exilu a skončí hlučné oslavy povalečů. 8Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém, je výrok Hospodina, Boha zástupů: Hnusí se mi Jákobova pýcha, nenávidím jeho paláce. Vydám město i všechno, co je v něm.

1. epištola Janova, 2 kapitola:
1Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. 2On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. 3A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. 6Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on.

List Římanům, 7. kapitola:
 15Nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. 16Činím-li však to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý. 17Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. 18Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. 19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář