Marek 2,13-23

1. srpen 2013 | 10.03 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,13a: A (právě) tehdy Ježíš odešel (+utekl)  zpět, +opět, +znovu, +zase,  na okraj (t.j. břeh) moře (/jezera), +podél moře, +k moři,

 Mk 2,13b:  a celý zástup, +dav lidí, +lid přicházel, +dostával se, +přecházel, +vycházel, +chodil (šel) k Němu,

Mk 2,13c a On je učil, +vyučoval, +poučoval.

Mk 2,14a: A když šel kolem, +přecházel, +odcházel,

Mk 2,14b: uviděl, +spatřil, +poznal, Léviho, toho Alfeova, +syna Alfeova,

Mk 2,14c: jak on (+zatímco on) seděl, +pobýval, +zdržoval se, +trůnil v celnici, (+PNS= na daňovém úřadě), + na kolaborantském úřadě pro výběr daní a cel, +okupačním finančním úřadě.

Mk 2,14d: A říká mu,  +přikazuje mu, +odpovídá mu, +pojmenovává ho:

Mk 2,14e: Následuj mě, sleduj mě, jdi za mnou!

 Mk 2,14f: A jakmile (+tím, jak...) se probudil, +se vzkřísil, + se napřímil, +se zvednul, +vstal, +vystoupil z celnice, +dal výpověď finančňáku,  +předstoupil před Krista,

Mk 2,14g: začal jej následovat, + začal jej sledovat, + začal jej doprovázet, +šel s ním, +šel za ním, (+stal se jeho učedníkem, +stal se křesťanem).

Mk 2,15a: A stalo se, +přihodilo se, když Ježíš stoloval...

+Mk 2,15a: +A zdržel se, +A  zůstal, + A přišelJežíš, aby stoloval...

+Mk 2,15a: A jednal Ježíš při jídle, +A Ježíš byl u stolu

Mk 2,14b: v jeho (Léviho? Ježíšově?) domě, +obydlí, +společenství, + rodině.

+Mk 2,15c: A mnoho, +A mnohem více telónů {celníků, +výběrčích daní, +kolaborantů} a amartólů {hříšníků, (+slabochů), +provinilců, +lidí se špatnou pověstí, +lidí bez dobrého svědectví (doporučení), +lidí, u kterých se nedoporučuje pozvat je do slušné společnosti, + lidí, kteří nevydávají svým životem dobré svědectví o Bohu, +lidí, kteří ještě nebyli svědky Božího jednání},

Mk 2,15d: tito lidé stolovali společně, +jedli u jednoho stolu,  s Ježíšem,

Mk 2,15e: a vždyť (+a totiž, +a zajisté) mnoho takových bylo jeho učedníky

+Mk 2,15e:a vždyť (+a totiž, +a zajisté) většina jeho učedníků bylo právě takových,

Mk 2,15f: atakoví lidé jej následovali.

Mk 2,16a: A učitelé, +rabíni, +teologové, +kazatelé, +písaři, +tajemníci farizeů, když spatřili, +když uviděli, +když poznali, že jí s amartóly a s telóny, řekli, +zeptali se jeho učedníkům:

Mk 2,16b: On jí s telóny a amartóly?

Mk 2,17a: A jakmile to Ježíš uslyšel, +se to dozvěděl, + přestal slyšet jejich slova (=jakmile oni domluvili), odpověděl jim, +řekl jim, +pojmenoval je, (+charakterizoval je):

Mk 2,17b:  Potřebu lékaře nemají, +nevlastní, (+neprožívají) zdraví, +silní, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

+Mk 2,17b: O službu lékaře se nepřetahují (+si nežádají) zdraví, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

+ Mk 2,17b: Nouzi po lékaři (+lékařské pomoci) necítí zdraví, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

+ Mk 2,17b:Nouzi lékaře (+nedostatek lékaře(ů), +chybu lékaře) necítí zdraví, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

Mk 2,17c: ale ti, co se mají zle, +co se cítí špatně.

Mk 2,17d:  Nepřišel jsem, +Nepřešel jsem, + Nedostal jsem se sem, +Nevyšel jsem povolat, +zavolat, +pozvat, +dát nové jméno (+nový charakter, +novou totožnost) spravedlivé(ým), + poctivé(ým), + oprávněné(ným), ale amartóly(ům).   

+Mk 2,17d: +Nezačal jsem chodit po světe proto, abych volal, +zval, +dával nové jméno (charakter, totožnost) spravedlivé(ým), + poctivé(ým), + oprávněné(ným), ale amartóly(ům)

Mk 2,18a: A byli tam také učedníci, +žácí, +následovníci Johana Křtitele   a farizeové, kteří se (zrovna v tu dobu) postili.

Mk 2,18b: A přicházejí k Němu, +dostávají se k Němu, jdou za Ním a říkají Mu, +ptají se Ho, +vyprávějí Mu, +pojmenovávají Jej:

Mk 2,18c: Proč se učedníci, +žácí, +následovníci Johana Křtitele   a učedníci, +žácí, +následovníci farizeů postí, zatímco (+ale, avšak) tvoji, +tobě patřící učedníci, +žácí, +následovníci se nepostí?

Mk 2,19a: Zrovna na to jim Ježíš řekl, +odpověděl:

Mk 2,19b: Cožpak se můžou synové svatebního sálu , +hosté na svatbě postit v době, kdy je ženich se s nimi?

+Mk 2,19b: Cožpak jsou schopni synové svatebního sálu , +hosté na svatbě postit v době, kdy je ženich se s nimi?

(+Mk 2,19b:)Přece by se nemohli (nebyli schopni) postit synové svatebního sálu , +hosté na svatbě v době, kdy je ženich se s nimi.

Mk 2,19c: Mají, +Vlastní, +Drží, +Uchovávají, +Zachovávají, +Ovládají, +Musí mít čas, +dobu, +chvíli, +stanovenou lhůtu, kdy ježenich s nimi,

+Mk 2,19c: Pokládají tento čas za čas, +dobu, +chvíli, +stanovenou lhůtu, kdy je ženich s nimi,

Mk 2,19d: a tak se nemůžou, +nejsou schopni postit.

Mk 2,20a:Přijdou, +Vyjdou, +Budou však (stanovené)dny,

+Mk 2,20a:Přijde, +Vyjde, +Bude však doba,

+Mk 2,20b: kdy jim (+od nich, +z jejich středu)  bude ženich odejmut, +vzat, +vytrhnut,

+Mk 2,20b: kdy jim pro jejich dobro, +kvůli nim, +pro ně  bude ženich odejmut, +vzat, +vytrhnut,

Mk 2,20c: A v té době, +A tehdy se budou postit, právě v oněch (stanovených) dnech.

+Mk 2,20c: A právě tou (stanovenou) dobu se propostí. +A právě tu (stanovenou) dobu stráví v postech.

Mk 2,21a: Nikdo (+Žádný člověk) nepřišije záplatu z kusu nové (+nese(vy)prané) látky na (+do) starý oděv, +šat, +roucho,

Mk 2,21b: jinak výplň (+obsah,+vyplnění) odpadne, +odstraní se, +odejme se, +odřeže se, (+zničí se)  od (z)jeho šatu, nové (+nepoužité)se zničí od starého, +tím starým,

Mk 2,21c: a tak se objeví, +vznikne, +je učiněna ruka trhliny, +roztreženého místa, +roztržky, +nesváru, +schizmatu.

+Mk 2,21c: a tak se objeví, +vznikne ještě větší díra, +mocnější svár.

Mk 2,22: A nikdo (+žádný člověk) nenalévá (+nevkládá) nové, +mladé, +čerstvé víno dovnitř (do) starých měchů, jinak víno roztrhne, +rozsápe, +rozpuká, +bude roztrhávat ty měchy, a víno se uvolní, +vyleje, +rozpustí, +odejde, rovněž (+stejně) tak se zničí i měchy.

Mk 2,23: Ale nové, +mladé, +čerstvé víno dovnitř (do) stejně tak nových, +mladých, +čerstvých měchů!

+Mk 2,23:  Ale nové, +mladé, +čerstvé víno ať se leje dovnitř (do) stejně tak nových, +mladých, +čerstvých měchů!

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Barevné odlišení má pouze estetický, grafický význam k ulehčení orientace v textu. Modrý text je určen pro možný hlasitý přednes, tvoří jej první možnosti překladu. Zeleně jsou označeny další možností překladu, při čemž všechny možnosti jsou si k sobě rovnocené a naopak všechny možnosti dohromady tvoří plný význam překládaného textu v češtině..

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář