Římanům 1,29-33: Důsledky hanebného jednání

26. červenec 2013 | 13.48 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,29a:  Oni mají splněno, +vyplněno, +naplněno, +doplněno, +dovršeno, +dokončeno

Řím 1,29b: veškerým bezprávím, +veškerou špatnosti, +veškerým činem odporující Zákonu, veškerým proviněním,

+Řím 1,29b: pro veškeré bezpráví, +veškerou špatnosti, +veškeré činy odporující Zákonu, +veškeré provinění,

Řím 1,29c: veškerou špatností, +zlobou, hříšností (+pro veškerou špatnost, +zlobu, +hříšnost),

Řím 1,29d: veškerou hrabivostí, +chamtivostí, veškerým lakomstvím (+pro veškerou hrabivost, +chamtivost, +pro veškeré lakomství) 

Řím 1,29e: veškerou špatnost, +neřest (+pro veškerou špatnost, +neřest).

Řím 1,29f: Jsou plní, +naplnění závistí, +žárlivostí, +záští vraždami, +zabitími, hádkou, +sporem,  +nesvárem, +řevnivostí, podvodem, +lsti, zlovolností, +zlou vůlí, +zlým úmyslem, +zlobou, pomlouvačností, +našeptávačností.

Řím 1,30a: Jsou pomlouvačemi (+lživými mlůvčími),

Řím 1,30b: kteří nenávidí Boha, +kteří pohrdají Bohem, +kterým je Bůh odporný (+ošklivý, +ohavný), +kteří jsou Bohem nenáviděni (+odmítání), +kteří jsou Bohu odporní (+oškliví, ohavní), +kteří rmoutí Boha, +kvůli kterým je Bůh zasmušilý, + nad kterými se Bůh cítí zaraženě, +kterým se Bůh diví,

Řím 1,30c: (protože) oni s Ním (/s druhými) brutálně naložili, +Jej (/druhé) ztýrali, +urazili, +zesměšnili, +potupili,

+Řím 1,30c: (Bůh, s nímž / jehož) oni brutálně naložili, + ztýrali, +urazili, +zesměšnili, +potupili,

+ Řím 1,30c: zvláště ve chvílích, kdy s Ním (/s druhými) brutálně zacházejí, +kdy Jej (/druhé) týrají, +urážejí, +zesměšňují, +tupí.

Řím 1,30d: Jsou pyšnými (+domýšlivými), chvástavými (+vychloubačnými, +okázalými, +přepychovými, +honosnými, +kteří se rádi staví na odiv),

Řím 1,30e: osnovately (+objevitely, +vynálezci) špatného jednání, +trápení, +ubližování, +zlých pocitů, +podrážděnosti, +popudlivosti,

Řím 1,30f: k rodičům jsou neposlušní, +vzdorovití.

+ Řím 1,30f: ve vztahu k rodičům jsou nepřesvědčiví, +se nesnaží, +nejsou spolehliví, +důvěrihodní, (+nejsou věrní).

Řím 1,31: Jsou nerozumnými (+nechápavámi, +pošetilými), nevěrnými (+ věrolomnými, +kteří neplní své závazky, (+bez zvyku (návyku, obyčeje))), bez lásky (+krutí, +nelidští), nemilosrdní.

Řím 1,32a: Ti (+oni) důkladně poznali, +uznali, +ocenili, +pochopili

Řím 1,32b: požadavek, +právo, +přikázání, +ustanovení Boží, +vlastněné Bohem, +přinesené Bohem, +stanovené Bohem, +z autority Boží, +zjevené Bohem, +svědčící o Bohu,

Řím 1,33c: které praví, že ti, kdo konají, +činí, +dělají, +páchají, +požadují věci takovéhoto druhu,

Řím 1,33d: jsou ti, kteří jsou hodni smrti, +kteří po právu (+spravedlivě) patří smrti (+svědčí o smrti), +kteří jsou podle práva (+spravedlivě) pod vládou smrti, +ve vlastnictví smrti, v odsouzeni smrtí.

+Řím 1,33d: jsou ti, o které žádá smrt, +na které má právo smrt, +které požaduje smrt.

Řím 1,33e: Tento typ (+druh) lidí, kteří takovéto skutky činí, +dělají, +způsobují, +nesou, navíc

/ Řím 1,33e: Ti nejsou jediní, +samotní, +sami, kdo takové skutky činí, +dělají, +způsobují, +nesou, oni dokonce

/ Řím 1,33e: Jim nestačí, že takové skutky činí, +dělají, +způsobují, +nesou, ale oni dokonce

/ Řím 1,33e: To není jejich jediné provinění, že takové skutky činí, +dělají, +způsobují, +nesou, ba dokonce

/ Řím 1,33e: Nejenom že takto jednají, oni také

Řím 1,33f: souhlasí, když druzí takto jednají, +se takto chovají, toto způsobují.

+ ­Řím 1,33f: povolují druhým takto jednat, +takto se chovat, toto způsobovar.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář