Marek 2,13-17: Povolání Léviho Telóna

22. červenec 2013 | 14.23 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,13a: A (právě) tehdy Ježíš odešel (+utekl)  zpět, +opět, +znovu, +zase,  na okraj (t.j. břeh) moře (/jezera), +podél moře, +k moři,

 Mk 2,13b:  a celý zástup, +dav lidí, +lid přicházel, +dostával se, +přecházel, +vycházel, +chodil (šel) k Němu,

Mk 2,13c a On je učil, +vyučoval, +poučoval.

Mk 2,14a: A když šel kolem, +přecházel, +odcházel,

Mk 2,14b: uviděl, +spatřil, +poznal, Léviho, toho Alfeova, +syna Alfeova,

Mk 2,14c: jak on (+zatímco on) seděl, +pobýval, +zdržoval se, +trůnil v celnici, (+PNS= na daňovém úřadě), + na kolaborantském úřadě pro výběr daní a cel, +okupačním finančním úřadě. 

Mk 2,14d: A říká mu,  +přikazuje mu, +odpovídá mu, +pojmenovává ho:

Mk 2,14e: Následuj mě, sleduj mě, jdi za mnou!

 Mk 2,14f: A jakmile (+tím, jak...) se probudil, +se vzkřísil, + se napřímil, +se zvednul, +vstal, +vystoupil z celnice, +dal výpověď finančňáku,  +předstoupil před Krista,

Mk 2,14g: začal jej následovat, + začal jej sledovat, + začal jej doprovázet, +šel s ním, +šel za ním, (+stal se jeho učedníkem, +stal se křesťanem).

Mk 2,15a: A stalo se, +přihodilo se, když Ježíš stoloval...

+Mk 2,15a: +A zdržel se, +A  zůstal, + A přišel Ježíš, aby stoloval...

+Mk 2,15a: A jednal Ježíš při jídle, +A Ježíš byl u stolu v jeho (Léviho? Ježíšově?) domě, +obydlí, +společenství, + rodině.

+Mk 2,15b: A mnoho, +A mnohem více telónů {celníků, +výběrčích daní, +kolaborantů} a amartólů {hříšníků, (+slabochů), +provinilců, +lidí se špatnou pověstí, +lidí bez dobrého svědectví (doporučení), +lidí, u kterých se nedoporučuje pozvat je do slušné společnosti, + lidí, kteří nevydávají svým životem dobré svědectví o Bohu, +lidí, kteří ještě nebyli svědky Božího jednání},

Mk 2,15c: tito lidé stolovali společně, +jedli u jednoho stolu,  s Ježíšem,

Mk 2,15d: a vždyť (+a totiž, +a zajisté) mnoho takových bylo jeho učedníky

+Mk 2,15d: a vždyť (+a totiž, +a zajisté) většina jeho učedníků bylo právě takových,

Mk 2,15e: atakoví lidé jej následovali.

Mk 2,16a: A učitelé, +rabíni, +teologové, +kazatelé, +písaři, +tajemníci farizeů, když spatřili, +když uviděli, +když poznali, že jí s amartóly a s telóny, řekli, +zeptali se jeho učedníkům:

Mk 2,16b: On jí s telóny a amartóly?

Mk 2,17a: A jakmile to Ježíš uslyšel, +se to dozvěděl, + přestal slyšet jejich slova (=jakmile oni domluvili), odpověděl jim, +řekl jim, +pojmenoval je, (+charakterizoval je):

Mk 2,17b:  Potřebu lékaře nemají, +nevlastní, (+neprožívají) zdraví, +silní, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

+Mk 2,17b: O službu lékaře se nepřetahují (+si nežádají) zdraví, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

+ Mk 2,17b: Nouzi po lékaři (+lékařské pomoci) necítí zdraví, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

+ Mk 2,17b:Nouzi lékaře (+nedostatek lékaře(ů), +chybu lékaře) necítí zdraví, +soběstační, +co si pomohou sami, +co si zaplatí svého vlastního,

Mk 2,17c: ale ti, co se mají zle, +co se cítí špatně.

Mk 2,17d:  Nepřišel jsem, +Nepřešel jsem, + Nedostal jsem se sem, +Nevyšel jsem povolat, +zavolat, +pozvat, +dát nové jméno (+nový charakter, +novou totožnost) spravedlivé(ým), + poctivé(ým), + oprávněné(ným), ale amartóly(ům).   

+Mk 2,17d: +Nezačal jsem chodit po světe proto, abych volal, +zval, +dával nové jméno (charakter, totožnost) spravedlivé(ým), + poctivé(ým), + oprávněné(ným), ale amartóly(ům). 

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zkratky citovaných překladů:
=========================
ČEP: Český ekumenický překlad
ČSP: Český studijní překlad
B21: Překlad Bible 21
PNS: Překlad Nového světa Svědků Jehovových.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář