Stručné učení o Věčném zatracení

6. duben 2013 | 18.30 |

Charakteristika: Základním problémem lidstva není  věčný pekelný oheň, ale adamovské prokletí: Prach (t.j. hmota) jsi a v prach se navrátíš. Trest za hřích není utrpení, ale adamovská smrt. Peklo - Ohnivé jezero - Druhá smrt je místem Boží spravedlnosti, kde se odhalují důsledky lidských hříchů na těle viníků. Cílem utrpení tedy není viníka potrestat, ale dovést jej k poznání svých hříchů, uznání své zodpovědnosti a pokoření se před Bohem jako Spravedlivým soudcem. Peklo tedy není věčné pro každého, ale je individuální, jeho intenzita a doba záleží na lidské vině a zodpovědnosti za ni. Bůh není nespravedlivý sadista. Věčně je peklo pro ty, kdo se provinili "Rouháním proti Duchu Svatém."  

Poznámka 1: Kdyby za hřích bylo věčné utrpení v pekle, my bychom nebyli spaseni, neboť Kristus věčně v Pekle nebyl

Poznámka 2: "Východem" z Pekla není věčný život, ale smrt. Kdo nezemřel v Kristu, nemůže s Kristem ani žít, neboť Kristus nezemřel za něj. Na takovémto člověku zůstává v adamovském prokletí, které Kristus svým vzkříšením pro něj nezlomil: Takovýto člověk je stále prachem (hmotou), která se v prach obrátí.

Poznámka 3:  Rouhání proti Duchu Svatému je vyjímečný hřích s nekonečnými, věčnými důsledky. Jedná se o boj proti Duchu Svatému a jeho odsuzování na soudu skrze boj proti Božímu Lidu a skrze soudní odsuzování, pronásledování a perzekuci Božího lidu.   Druhá oblast tohoto hříchu spočívá ve zneužívání Ducha Svatého k zotročování druhých, jejich zneužívání pro svůj prospěch a své záliby. Jedná se tedy o záměnu Ducha Svatého s nečistým duchem (duchem, který rozsévá smrt), odsuzování Ducha Svatého a jeho pronásledování, jakoby to byl  duch nečistý. 

Poznámka 4: Každý člověk má svou zodpovědnost a svou vinu. Buď si ji nese sám, anebo ji svěří Kristu. Ten, kdo je v Kristu, ten nejde do "pekla", neboť není souzen: Ježíš Kristus je odsouzen na jeho místě. 

Poznámka 5: Otázku, co to znamená "být v Kristu", podrobněji rozebírá nahrávka: http://zaklady.krestanske.viry.sweb.cz/Byt_v_Kristu.mp3 

Poznámka 6: Člověk, který je v Kristu, je veden k tomu, aby poznával a v pokání vyznával své hříchy. Jistě - žádný člověk není schopen poznat a vyznat všechen svůj hřích. Ale vždy může na sobě poznávat a vyznávat, že není schopen poznat a vyznat všechny své hříchy. Důležitý je život v pokání. Kdo již dnes žije v pokání, ten zítra do pekla jít nemusí, neboť k tomu není důvod.

Poznámka 7: Skutečnost, že peklo není Věčné pro každého, neznamená, že je to příjemným místem, kde je člověk v teploučku a potkává se tam se zajímavými lidmi.

Peklo je místo, kde člověk na vlastní kůži poznává a nese důsledky vlastního jednání. 

Biblické citáty:

Ez 18,30+32: Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. ... Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. 

 Mt 5,26: Amen, pravím tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř."

Mt 12,31n: Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

Luk 12, 47nn: Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit. Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více. 

Řím 6,23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Zjevení 20,12nn: A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře