Petr Chelčický: Údy jednoho duchovního těla...

31. prosinec 2009 | 08.04 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k jedenáctému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

A protože i mezi pohany, kteří Boha neznají, je podobné rozdělení lidu v trojici, kteří v některých věcech si sice vzájemně prospívají, ale ještě z toho důvodu nejsou tělem Kristovým. A také mezi námi nemusí být pro přízemní věci tělo Kristovo, když nejsme skrze dary Ducha Svatého uzpůsobení být údy Svatého těla, když v sobě nemáme život v milosti a vzájemný užitek. A meč pánů nespojí sedláky v jednotu mysli, ač je podrobí pod jedno jho jako nevolné otroky. A rozkošný stůl vladaře třeba obveselí blázna v ornátu kněze, aby jeho přízeň považoval za ovoce své víry, když se břicho tak dobře pomnělo u jeho stolu. Avšak toto všechno není dílo těla Kristova, ale bezcitný kvas a násilí na chudých.

Apoštol Pavel dále pokračuje: "Nemůže říci oko ruce: tvé skutky nepotřebuji, ani hlava nohám: odejdi, nejste mi potřebné. A právě ty údy, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, neslušné slušně zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy svorně pečovali jede o druhého, Trpí li jeden úd, trpí spolu s nimi všechny. A dochází li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním." Zde Pavel popisuje, jak hmotné tělo mnoho údů má v sobě, jak v nich není rozepří ohledně rozdělené rovnosti, ale spolu pečují jede o druhého, aby prospěch všech byl hojný. A právě  tomuto příkladu Pavel připodobňuje tělo Kristovo duchovní, které v pravdě podle víry a milosti mnoho lidí spojuje v jeden celek, každý svůj vlastní odlišný dar Ducha svatého přináší, aby také jiným údům prospěl. A zvláště zde apoštol zdůrazňuje, že  žádná část od největšího k nejmenšímu a k nejpotupnějším údům  se necítí ani mrzuta, ani zhrzena, v pocitu, že jejich služby nepotřebují větší údy, ale s větší slušností se zahalují. A dále apoštol podtrhuje péči, jakou mají spolu, když se pro jeden úd všichni rmoutí a trápí a naopak, s prospěchem jednoho se radují všichni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 190x

Televize jako odraz hodnot společnosti...

30. prosinec 2009 | 17.47 | rubrika: Filmotéka

Nova, naše celoplošná televize, vysílá pořad s názvem "To nevymysliš". Tento seriál povídek navazuje na tradici slavných Bakalářů, roli průvodce dějem převzal po Vladimíru Menšíkovi Miroslav Vladyka. Princip spočívá v tom, že televize se snaží dramaticky a úsměvně zpracovat náměty, které posílají diváci. Bývají to tzv. příběhy ze života.  Asi před dvěma, možná třemi týdny, v neděli, jsem měl možnost jeden díl shlédnout. A tento zážitek se stal pro mne podkladem pro sepsání tohoto článečku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 140x

Cena lidského života; pan Landa; pan Nohavica...

29. prosinec 2009 | 17.08 | rubrika: Co týden dal.

Jaká je cena lidského života? Půl hodiny... Právě tolik času věnoval čínský soudce duševně nemocnému muži, kterého poslal na smrt... Celý článek zde:
http://zpravy.idnes.cz/cina-zadosti-o-milost-nevyslysela-a-brita-za-pasovani-heroinu-popravila-1oo-/zahranicni.asp?c=A091229_070738_zahranicni_ipl

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 238x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 3

28. prosinec 2009 | 12.21 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Další očišťování Církve Kristově v tomto světě spočívá v nejrůznějších ďáblových pokušeních, ve všech překážek, obavách,  ve smutcích tohoto světa, nejrůznějších bolestech těla.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Dům Šimona Malomocného

27. prosinec 2009 | 22.47 | rubrika: Slovíčko

Nic se tak nehodí k vánocům jako velikonoční příběh, co říkáte, přátele moji?

Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil." Když byl (Ježíš) v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým." A osopili se na ni. Ježíš však řekl: "Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila." Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Marek 14. kapitola.

Proč byl Ježíš v domě Šimona Molomocného? Proč ně třeba v domě Šimona Koželuha, Šimona Petra, Šimona z Kyrénu, Marie a Marty, proč zrovna dům Šimona Malomocného?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 249x

Galerie úspěšných osobností...

26. prosinec 2009 | 11.06 | rubrika: Galerie osobností.

V článku "Proč jako křesťan volím levici" jsem se zmínil - jen tak mezi řečí - o tom, že "nesmíme podlehnout iluzi a měřit úspěch příjmy v peněžence." Když ne obsahem bankovního konta, tak čím jiným? Jak rozeznat úspěšného člověka od neúspěšného, než novým fárem v garáži? Kdo jsou u mně to úspěšní lidé?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 103x

O čem také jsou vánoce...

25. prosinec 2009 | 23.59 | rubrika: Polemiky

Vánoce nejsou pouze o narození Ježíše Krista. Mnohdy na to, my křesťané, zapomínáme a chceme tyto svátky si nějak zduchovňovat. Ve skutečnosti ani nevíme, kdy se Pán narodil, možná v prosinci, možná v září, možná kdykoliv jindy. A fakt, že to nevíme, je jistě Boží vůle. Kdyby Bůh chtěl, abychom věděli, kdy se Kristus narodil, zjevil by nám to. Čas zimního slunovratu je sice zvolen pěkně, kdy se v pekelné zimě začíná vracet slunce, ale stále je to pouhé naše zvolení. My nevíme, kdy se Kristus narodil.

Vánoce jsou také i o rodině. Svátky rodiny. Čas, kdy si můžeme opětovně připomenout, jak nám na našich blízkých záleží, jak jsme za ně vděční, že jsme rádi, že je můžeme mít. Na to se dá tak snadno v celoročním koloběhu poviností a všedností zapomenout. Vánoce přichází i proto, aby nás vytrhly z celoroční šedi a připoměli nám: Nejsi tu sám. Máš tu někoho, koho můžeš mít rád. O koho se můžeš opřít. A i když to třeba není tvá rodina, protože třeba jsi sám a osamělý, i když to nejsou tví kolegové v práci, sousedé, přátelé, známí. Může se někým takovým stát právě i Bůh, i Ježíš Kristus...

Proto připomínám křesťanům, kteří si myslí, že slavení vánoc je pohanský, nebiblický, zvyk, který Bůh ani nechce, abychom se jej drželi, tyto Kristova slova: Jděte a učte se, co to znamená: Milosrdenství chci, a né oběť (Mt 9,13)...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 160x

Hezké vánoce

24. prosinec 2009 | 07.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Hezké vánoce a bohatou nadílku všeho dobrého!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

Petr Chelčický: Bezcitný kvas a násilí na chudých

23. prosinec 2009 | 08.28 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k desátému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Avšak když Pavel začíná své kázání o tomto těle, nazývá ty věci věcmi duchovními, a aby to bylo jasné věrným, podpírá tuto duchovnost těmito slovy: "Rozdílné jsou milosti, ale jeden je Duch, rozdílné jsou služby, ale jeden Pán, rozdílné jsou skutky, ale jeden je Bůh, který toto všechno ve všech vyvolává, aby každému bylo dáno zjevení ducha k užitku. Někomu je zajisté duchem věnována řeč v moudrosti, některému řeč umění podle toho samého ducha, jinému víra v tom Duchu, dalšímu milost uzdravování, onomu divů činění, dalšímu dar proroctví, jinému dar rozlišení duchů, někomu dar jazyků a jinému výklad řeči. A to všechno činí jeden a ten samý Duch, který rozděluje vším, jak sám chce, neboť jakože je složeno jedno tělo z rozdílných údů, tak všechny údy jedno tělo jsou." A tak apoštol popisuje tělo Kristovo podle duchovních věcí, ale o tělu na tři rozkrojené žádná zmínka. Žádná zmínka o tom, že by lid rozdělený na tři byl tělem Kristovým, ale milosti a dary vyjmenovává mnohé, aby vespolek sobě sloužili, každý podle zvláštního daru jemu věnovanému. Toto připodobňuje hmotnému tělo, kde všechny údy slouží si vzájemně. Ale dělení lidu na tři na díl obecného lidu, světské moci a jiných údu, nemůže být v pravdě Kristovo tělo, neboť podobně může být rozdělen všechen svět. Takto na tři skupiny se můžou rozdělit všichni pekelníci, nepřátelé Boží, kteří nemají nic společného s Kristem a  s Jeho tělem už vůbec ne. Jenom ti, kdo jsou příjemce vyjmenovaných darů Ducha Svatého, jsou pravé údy těla Kristova a společně tvoří toto jedno tělo Kristovo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

Proč jako křesťan volím levici?

22. prosinec 2009 | 11.05 | rubrika: Polemiky

Původně jsem se nechtěl na tomto blogu vůbec vyjadřovat k politice. Neboť politika rozděluje Boží lid, mnohdy ničí bratrství. Ale poslední dobou několik křesťanů vyjádřilo veřejně na internetu údiv, jak vůbec může křesťan volit levici. Naposledy jsem si všimnul článku blogera idnes br. Jana Boštíka, který nejenom - pro mne nepochopitelně - schvaloval házení vajíček na ústavní činitele, naše milé a drahé poslance, ale dokonce - jakoby v pýše - napsal, že žádní křesťané levici nevolí.

Vážený pane Boštíku, já osobně levici volím.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 185x

Varujte se konat Skutky Boží Vůle!

21. prosinec 2009 | 19.40 | rubrika: Učení na hoře

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mat 6,1n

Varujte se konat skutky spravedlnosti! Skutky Boži vůle! Varujte se konat to druhým na odiv. Tak zní dnešní Ježíšova výzva.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 140x

List palestinských křesťanů

20. prosinec 2009 | 06.48 | rubrika: Zaujalo mne.

Již jsem zde uveřejnil zprávu Christian Today o Listu palestinských křesťanů k Církvi a mezinárodnímu společenství. Na internetu jsem našel podstatnou část tohoto listu přeloženou. Nevím, na kolik je tento překlad důvěryhodný. Na granosalis jej vložil uživatel Ferda. Pro důležitost poselství jsem se rozhodl jej zde překopírovat celý, snad se na mne autor nebude hněvat...   

Deklarace palestinských církevních vůdců

 
Podle agentury Maan News Agency podepsalo asi deset představitelů katolíků, řeckých ortodoxních, luteránů, anglikánů a baptistů deklaraci pod názvem "Moment pravdy", ve které čteme mimo jiné:   "Jako křesťané protestujeme proti utrpení v naši zemi pod izraelskou okupací. Tragédie palestinského lidu dosáhla vrcholu. Klademe si otázku, co dělá mezinárodní společenství, co dělají politici v Palestině, Izraeli a v arabském světě? Co dělá církev? To není jen politická otázka. Obracíme se na církevní představitele, na palestinskou společnost, na izraelskou společnost, na mezinárodní společenství a na věřící křesťany celého světa s apelem:   
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 147x

Svoboda myšlení v ohrožení

19. prosinec 2009 | 10.18 | rubrika: Polemiky

Hrozí návrat poměrů k Bílé hoře a k Obnovenému zřízení zemskému?

Před více než měsícem jsem zde uveřejníl článek s názvem "Přísahu věrnosti bych nemohl složit". Článek se zabýval návrhem zákona, který předložil Slovenskému parlamentu Ján Slota. Ten vyžaduje jako podmínku získání Slovenského občanství tuto přísahu, resp slib:

"Slibuji na svoji čest a svědomí věrnost a oddanost Slovenské republice, ústavním zásadám a demokratickému zřízení. Slibuji, že jako občan SR budu podle svých možností a schopností oddaně a věrně chránit svou vlast, její územní celistvost, svrchovanost, státní suverenitu a mít v přirozené úctě státní symboly".

V článku jsem vyjádřil znepokojení nad tímto návrhem. slib tohoto znění bych osobně nemohl složit. Na to se mi ozval uživatel Rybák s tímto komentářem:

Těžko s Vámi souhlasit. Slovensko je sekulární stát a třeba z toho vycházet. Náboženské přesvědčení je velice široký pojem. Z náboženského přesvědčení někteří lidi odpalují bomby a uřezávají lidem hlavy, takže náboženské přesvědčení by bylo problém umístit do státní přísahy. Taky osobní svědomí je pojmem abstraktním. Neuřezat hlavu nevěřícímu psu, který zneuctil Korán by taky nemuselo být v souladu se svědomím leckterého muslima-

Zde je má odpověď:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Jen živý a zdravý bude Hospodina chválit...

19. prosinec 2009 | 06.27 | rubrika: Ješua Siráchovec

Hospodin stvořil člověka ze země
a do ní ho zase navrací.
Vyměřil lidem omezenou délku života
a dal jim moc nade vším, co je na zemi .
Podle své vůle je vybavil silou,
učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

Petr Chelčický: Co dál říci k té odpornosti?

18. prosinec 2009 | 06.35 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k devátému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Co dál říci k té odpornosti. Divné je toto tělo Kristovo. Silně o něm pochybuji, to spíše říkám, že je výtvorem tohoto světa, protože stojí pod žalobou, bez pokory a bez trpělivosti. Chybí ochota nést pohanění, strpět bezpráví. Potřebuje se světská moc. Pro každé bezpráví se žaluje, volá se po světské pomstě nad nepřáteli, aby nějakou, byť pravdivou, škodu nahradila. Toto je světu potřebné. A proto takovému zpohanilému lidu ustavil Bůh knížata s mečem, když spravedlnost nemají, jedni druhým si překáží a kazí se, aby aspoň pro odstrašující účinek moci, tohoto strašidla, které nad nimi stojí, báli se a vzájemně si nekřivdili.  A jestliže se přesto něco špatného stane, aby moc zabránila šíření zlu a zlo zneškodnila. Ale Kristus svůj lid povolal k dokonalé spravedlnosti v pokoji a bez žaloby. Ne pouze, aby sami zlo nekonali, ale také, aby jiné pokojně strpěli, když jim jiní zlo činí. Ne pouze nekrást z cizího, ale také s radostí potřebným dávat. To je moc dostatečná, jiným s užitkem pomáhat, byť sám zůstat škodný. 

Dále třeba namítneš: "Když může patřit do církve úředník římského císaře, který velel stovce rytířů, a jemuž Kristus uzdravil sluhu, neznamená to snad, že také moc světská má své místo v křesťanství i se svým úřadem, spolu s Kristem a jeho apoštoly?" Ano, tuto událost popisuje Písmo. Když úřad této moc je schválena Kristem a jeho apoštoly, tehdy se právem k ní člověk obrací anebo ji zastává, zůstává v souladu se zákonem Kristovým i s jeho apoštoly. Jestliže moc světská je zde reprezentována centurionem, pak tedy ji Kristus schválil a předal instrukce, které má světská moc plnit. A když jsme to nalezli v Kristově zákoně, můžeme pravit: toto je vůle Kristova, Pána křesťanů, takto máte trpět nebo bít, takový bude pokoj v kněžích. Tyto moci budou plnit úkoly vyjmenované zákonem. Ale toto není správný výklad zákona Kristova, to je pouze násilím z Písma vydojené, z tohoto místa i  jiných. Vážně si myslíte, že kdykoliv se Písmo něčeho dotkne nebo něco pojmenuje, že to automaticky schvaluje? Nevěrný je tento výklad, jestliže se z tohoto místa usuzuje, že v tomto úředníku římského císaře Kristus schválil světskou moc, když chválil jeho velkou víru. Kdo takto vykládá, je podobný zloději,    který se s krásnými řečmi v noci vkrade do domu a pobere vše, co v něm najde. A proč Kristus pochválil toho úředníka: že ve jménu víry bojoval ve světských válkách, anebo že věřil tomu, že ač Kristus prostorově nepřítomen u jeho sluhy, může jej přesto uzdravit? Vždyť Písmo nemluví o  tom, že by s ním Kristus hovořil o násilí nebo o úřadu moci.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 136x

Palestinští křesťané volají po konci okupace...

17. prosinec 2009 | 17.05 | rubrika: Zaujalo mne.

V dnešním denním tisku mne zaujaly dvě zprávy. První z nich je adresována nám, evropským západním křesťanům. Druhá byla původně určena pro čnské úřady, nakonec  však unikla na veřejnost. Obě mají společného jmenovatele: Izrael...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 229x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 2

16. prosinec 2009 | 18.51 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Za druhé nám očištění zjevuje sám Pán

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 128x

Sobota: Diskuze pokračuje...

15. prosinec 2009 | 19.13 | rubrika: Polemiky

niteo: Budu nyní reagovat na argumenty, které byly napsány.

Zdravím Niteo, a děkuji za komentář...

1) Sobota nebyla určena pro Adama
Vzhledem k okolnostem, že Bůh sobotu ustanovuje na základě svého tvoření v 6 dnech po těchto 6

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 165x

Radost a svoboda ve službě Bohu...

14. prosinec 2009 | 21.20 | rubrika: Slovíčko

Jedním z nejkrásnějších biblických podobenství, které vyprávěl Ježíš svým učedníkům, je jistě to o Marnotratném Synu. Přípomeňme si v krátkosti děj tohoto příběhu, podrobněji si jej rozebereme, dá - li Pán, někdy příště.

Žil jednou jeden otec se svými dvěmi syny. Mladší z nich už měl společného života po krk. Požádal otce, aby mu vyplatil jeho dědický podíl a vyšel do velkého světa. Zde však své jmění úplně rozvířil, osobně zbankrotoval, přišel na mizinu, pracoval ve velmi ponížujích zaměstnáních a měl hlad. V těchto těžkých dobách si vzpomněl na dům svého otce, i na fakt, že i ten nejposlednější služebník měl vždy co jíst, co si obléknout, kde přespat. Šel do sebe a rozhodl, že se pokoří před svým otcem a požádá o odpuštění. Jak tak přicházel k domovu, otec jej spatřil, doslova vyběhnul mu vstříc, svinul ho do náruče. Skoro ho nenechal ani promluvit, vrátil mu důstojenství syna, pozval jej do domu a začali hodovat.

Zde však příběh nekončí, ale pokračuje, vlastně druhým podobenstvím, podobenství o starší synu. Dejme slovo Bibli, apoštolu Lukášovi, v patnácté kapitole:
Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘"

Starší syn zde vyčítá svému otci, že mu nedal nic, co by mělo větší cenu, než jedno kůzle. Že žádný jeho dar se nehodil k tomu, aby jej sdílel se svými přáteli, aby se z něj společně radovali. Avšak položme si otázku: Má tento syn pravdu? Opravdu mu otec nic nedal? Podívejme se společně do tohoto příběhu...

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 179x

Svoboda v Kristu není anarchie v Kristu...

13. prosinec 2009 | 20.49 | rubrika: Polemiky

Svoboda v Kristu není anarchie v Kristu. Být svobodný v Kristu neznamená nepodléhat žádné vládě, žádnému Zákonu, žádnému nařízení. Svoboda v Kristu neruší poslušnost Kristu. Kristus si neklade na křesťany nárok jenom jako Spasitel, ale také jako Pán. Každé slovo Pána je pro toho, komu panuje, Zákonem.

Svoboda v Kristu spočívá ve svobodném příchodu před Boží Tvář. Můžeme volně předcházet před Boha, aniž by nás odděloval náš hřích.Není nic a nikdo, kdo by nám bránil, volat k Bohu jako k Otci.  Svoboda v Kristu znamená svobodu ke Službě Bohu. Neexistuje nikdo a nic, kdo by nám mohl zabránit sloužit Bohu. Jedná se o svobodu vyznat Boha jako svého Pána a Spasitele. Svobodu volně důvěřovat Bohu jako Svému Otci.

Neboť koluje - li v nás krev Ježíše Krista, koluje v nás krev Božího Syna. Jsme li v Kristu, jsme v Božím Synu, který usedl po pravici Boží. Přijímáme - li Kristovo Tělo, přijímáme obět za Náš Hřích, oběť, kterou nám z Milosti dává právě Sám Bůh. Nám nic nebrání k tomu, abychom se k této oběti volně a svobodně přidali.

Svobda v Kristu však není anarchií v Kristu...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 172x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 1

11. prosinec 2009 | 05.24 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Evangelisté i svatí apoštolové velice zřetelně ukazují, v čem spočívá pravé a plně důvěryhodné očištění pro pravou a důvěryhodnou Církev, Vyvolenou nevěstu Kristovu. Toto očištění najdeme pouze v Ježíši Kristu, v Jeho Slovu a v Jeho předrahé krvi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 191x

Věrnost v malém, věrnost v nejmenším.

10. prosinec 2009 | 08.56 | rubrika: Slovíčko

Nás, křesťany,  to láká k velkým činům, k velkým skutkům. Vždyť o tom i zpíváváme, že. "Jdem v nebeské výzbroji obsadit zem". Zevangelizovat město, zevangelizovat národ. Obsadit zem, to není malý úkol, vůbec ne, země je velká že, a proč bychom nešli, když: "ten boj za nás bojuje Bůh.." Ale.

Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Lukáš 16,10. Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána. Matouš 25,21

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 218x

PCh: Jak knězi překáží světský meč

8. prosinec 2009 | 21.22 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k osmému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Toto si tedy přeje apoštol, aby věrní pro hněv těchto pohanských vrchností plnili povinnosti vedoucí k této spravedlnosti, aby svou víru nepošpinili, kdyby odpírali. Neboť tak by mohli ve svých pohanských pánech vzbudit dojem, že ta víra křesťanská je šibalstvím, které se nechce poddat, a tak by je pro malou věc pobudili proti sobě i proti své víře.  A proto apoštol takto napomíná věrné žijící na pohanském území pod pohanskou vrchností. Aby pro dobrou pověst strpěli nad sebou krále, aby nepohoršovali špatnými příklady, aby víru nepošpinili z malicherných příčin. Ale toto neplatí pro zboží mimo takovýchto zlých pohanů. Apoštol neustanovuje křesťanský odstrašující meč nad bratry v Kristu. Vždyť také lid Staré Smlouvy stál před Bohem původně svobodný bez pána, sám Bůh chtěl nad nimi panovat. A kdyby lid tímto nepohrdl, neměl by nad sebou krále. Oč více lid křesťanský, který Svou krví vykoupil! Bůh sám zůstává králem v domu Jákoba na věky, jak sám praví, že je králem pravdy. Jákob slyší Hlas Jeho a poslouchá Svého krále, a tak ne pouze na tomto světě živ bude, ale získává život věčný. Z tohoto výkladu tedy plyne, že apoštol svou epištolou neoznačuje moc s mečem za Zákon Kristův, neustanovuje pány nad věrnými, ale z potřebných příčin napomíná je k poslušností k pohanským vrchnostem, na jejichž zboží žijí.

Četl jsem překlad mistra Jakoubka z knihy "O nadáním kněžském", kterou napsal Wicleff. Jeho myšlenky jsou nyní velmi rozšířené. Ten na počátku dělí křesťanský lid na tři stránky a každé z nich určuje vlastní úkoly. Moc světskou nazývá "Třetí stránku církve svaté", jako "náměstka božství", jehož úkolem je bránit ostatní dvě stránky, t.j. lid kněžský a obecný, mečem.O duchovních píše, že jsou náměstci lidství Kristovo a že mají Krista následovat  chudobě, práci a trpělivosti, jejich úkolem je učit dvě zbylé stránky.  S tím, co píše o moci světské, vy i mistři souhlasíte a tímto obhajujete svou válku o zákon Boží. V prvním roce války jsi ty a někteří další z vašich knězích, v Písku proti mne disputoval, snažili jste se dokázat, že použití síly je v souladu s vírou. Říkali jste, že když už se na základě těchto výkladů Wiclefových vede boj, nelze je již odvolat. A když tyto názory tak dobře pokládají základ vaší války, nemáte zapotřebí hledat základ jiný. Naopak, je třeba se tohoto hledání obávat. Wiclefa se jako jisté víry držíte a s nadějí tak Boha očekáváte.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Sobota a neděle, po třetí

7. prosinec 2009 | 21.29 | rubrika: Polemiky

Napadá mne otázka. Proč Bůh adamovi nepřikázal světit první den v týdnu, když tehdy přišel nový život, nové stvoření a nový počátek stejně jako u naší novozákonní neděle? Dále, když Ježíš mluví o době konce u Matouše říká: modlete, abyste nemuseli utíkat v sobotu... Proč, kdyby nebyla pro nás platná?

Tak takovéto otázky položil uživatel, který se podepsal nickem "niteo." Pojďme si je rozebrat společně.

komentáře (8) | přidat komentář | hodnocení 5 (3x) | přečteno: 247x

Uživatel "Šmucler" o potratech...

6. prosinec 2009 | 05.54 | rubrika: Zaujalo mne.

Uživatel, který se podepsal jako "Roman Šmucler", mi poslal reakci na článek: "Roman Šmucler z TOP09 podporuje potraty", kterou teď s omluvou zveřejňuji:

Hezký den,
to je lež jako věž a lhát se nemá... Prohlásil jsem, že nechci potraty zakazovat i když se mi osobně nelíbí. S pozdravem
Roman Šmucler

Děkuji uživateli za doplnění, ale osobně však musím odmítnout slovo "Lež.", je příliš silné z následujících důvodů:

1) V článku je přímo sděleno, že titulek je zjednodušený, při čemž byl uveden i titulek celý, který uvádí, že pan Šmucler podporuje "svobodu žen na potrat," což je v podstatě totéž, co napsal uživatel ve své reakci

2) Článek obsahuje i adresu na osobní stránky pana Šmuclera, kde si čtenář mohl najít bližší a hlubší informace o postojích pana Šmuclera, měl - li zájem.

3) Je filozofickou otázkou, co vlastně je a co není podporou potratu. Jestliže například stát zákonem nezakáže kapesní krádeže nebo přímo ozbrajená loupežná přepadaní, neznamená to snad, že tímto jevům napomáhá a tím je podporuje, byť s nimi páni poslanci osobně nesouhlasí?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 82x

Galérie osobností Jednoty Bratrské...

5. prosinec 2009 | 11.24 | rubrika: Galerie osobností.

V minulém článku jsme si připomněli vznik Jednoty Bratrské a žívotní osudy bratra Řehoře Krejčího. Tato Jednota vychovala spoustu vynikajících osobností, z nich některé si dnes v krátkosti představíme.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 295x

O nezdárných dětech a svévolných synech

4. prosinec 2009 | 05.05 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nedychti po množství nezdárných dětí
a neraduj se ze svévolných synů.
I kdyby jich přibývalo, neraduj se z nich,
není-li při nich bázeň před Hospodinem.
Neskládej naději v jejich život
a nespoléhej na jejich množství;
lepší je jeden bohabojný než tisíc svévolných,
a je lépe zemřít bezdětný než mít svévolné děti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 91x

PCh: Apoštol Pavel a učení o Trojím Lidu...

3. prosinec 2009 | 05.22 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k sedmému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Tento výklad ukazuje, jak hluboce zbloudilá je víra, že skutky moci a její podstaty plynou z Božího zákona a z Jeho Vůle, že církev Kristova potřebuje tuto pohanskou sílu, aby násilím v Jeho Jméně krev ve válkách prolévala, trestala podle žalob duchovních skutky Starého Zákona, podle práva pohanského popravovala, věšela, topila, stínala, lámala kolem, vězně v zapomnění nechala hnít, o hlavu druhé připravovala, loupila, šířila bolest, násilí, porobu. A protože tato moc se přidala do Kristova Učení, činí se toto vše v Ježíšově Jménu. A tak Krista, který vylil svou krev za hříšné lidi, obohatil Silvestr mocí světskou, která v Božím Jméně krev z lidí cedila v bojích a jiných smrtích. A toto všechno se oslavuje jako ovoce víry Kristovi. Na proti tomu my věříme, že Kristus nás nemocí a ponížením svého kříže osvobodil z moci ďábla a tak nemůžeme s tímto souhlasit. Tyto falešná učení jsou přidány k Zákonu Kristovému, avšak jedině tento Zákon je životem lidu. Jestliže jsou však ovoce násilí ovocem zákona, tehdy násilí je našim životem.

Možná jseš pobouřen tím, co čteš a namítáš: "Však Svatý Pavel, apoštol Kristův, lépe než ty rozuměl požadavkům víry a on přikazuje křesťanům, aby se poddávaly  vyšší moci. A toto jeho tvrzení je pravdivé a od Boha, že jinak to nemůže být. Toto Bůh ustanovil a kdo se moci protiví, Boží Vůli se protiví. A když toto je Vůle Boží, jak to, že v nich život není?" Ano, zde apoštol Pavel ukazuje poměr mezi mocí a křesťany a přikazuje věrným, aby se poddaly světským zákonům a báli se meče jeho. K tomu však pravím: Ano, to je pravdivé přikázání apoštolovo, ale je potřeba respektovat kontext, komu  a z jakého důvodu toto píše. Ve své epištole poučuje  věrné v Římě, věrné původem římského, židovského i pohanského. Věrným, kteří uvěřili Bohu pro apoštolovo kázání. Z epištoly nelze vyvodit, že by psal mocným a vyzívá je, aby víru Boží bránili. Ano, věrné učí tomu, aby vrchnost poslouchala jako Krista. Ale jedná se o křesťany podřízené pohanské vládě římského císaře, která sama bez víry pronásledovala věřící a krev mnohých svatých má na svědomí.  Až později se římský císař přihlásil k víře. A tak je velký rozdíl, když apoštol křesťanům přikazuje,  aby moc nepřátelského císaře nad sebou strpěl, ve srovnání s dnešním falešným učením. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 265x

Filmotéka: Šťastlivec Sulla

2. prosinec 2009 | 11.14 | rubrika: Filmotéka

Byť "pouze" televizní inscenace, přesto sem "Šťastlivec Sulla" plným právem patří.  Vynikající dílo natočil v roce 1991 pravý mistr tohoto dramatického umění, nedávno zemřelý Pavel Háša, na základě divadelní hry Ferdinanda Peroutky "Šťastný Sulla." Obsadil zde celou tehdejší hereckou špičku v čele se skvělým Václavem Postráneckým v roli Sully a Radoslavem Brzobohatým, který mu sekunduje, občas úspěšně více, občas méně, v roli Gáia Mária. Inscenace hlubokým způsobem odsuzuje totalitarismus, diktatury ať levé, tak pravé, vraždění jak pána Klementa Gottwalda či pana Stalina, tak i pana Pinocheta a pana Franca. Osobně nerozumím lidem, kteří hlasitě odsuzují politické vražedné procesy padesátých let a stalinistické čistky, při čemž hlasitě chválí pány Pinocheta a Franca. Jako by majetek, peníze, udržení sociální nespravedlnosti omlouvaly či světily vraždění. Ale účel prostředky nesvětí. Řečeno hlasem Vladímíra Ráže v tomto televizním filmu: "Včera vraždil Márius, dnes vraždí Sulla, tomu vozu, kterého a toho samého, oba používají na převážení kup mrtvol do hromadných hrobů, tomu vozu to je jedno..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 184x

Milujte své nepřátele! Myslel to Kristus vážně?

1. prosinec 2009 | 09.55 | rubrika: Učení na hoře

Myslel to Kristus vůbec vážně?

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte (mějte lásku pro) své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat (budete-li mít lásku jen pro) ty, kdo milují (mají lásku pro) vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Matoušovo evangelium 5.43-48.

Pevně věřím tomu, že ano.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 408x