Paul Washer: O manželství II

3. únor 2013 | 20.20 |

Kázat o manželství vzbuzuje Bázeň.

Římanům, 8 kapitola: 28Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími.

Z tohoto textu vyplívá, že za prvé Bůh činí vše pro naše dobro, avšak za druhé, že ne vždy se shodujeme s Bohem v tom, co pro nás je či není dobré. To dobro, ke kterému Bůh vše směřuje, spočívá v připodobňování nás obrazu Ježíše Krista. Bůh je svrchovaný: Ne něco, ale všechno dělá z toho důvodu, abychom my byli stále podobnější Kristu.

Příklad: Přijde mladý muž do moji kanceláře a řekne mi, že by si chtěl vzít jednu dívku. Já se jej zeptám, proč. On mi odpoví něco v tom smyslu: No, ona se mi líbí, jsem s ní rád, cítím se s ní dobře, dobře si spolu pokecáme, skvěle spolu vycházíme, chceme společně sloužit Bohu, je takovým požehnáním v mém životě, prostě bych si ji chtělm vzít. A já mu na to povím: Mladý muži, jestli tě správně chápu, chceš si vzít tuto dívku, protože naplňuje všechny tvoje sobecké sebestředné potřeby, je to to, co se mi snažíš říci? On odvětí: Ne, to jsem nechtěl říci. Avšak: To je přesně to, co jsi řekl.

Co se stane, mladý muži, když se společně nebudete mít, co říci? Co když přijdou jiné ženy, se kterými si hezky pokecáš? Je krásná? Ano, je krásná, ale co se stane, až nebude tak hezká a ďábel před tebe přivede jinou, krásnější? A to pošle, na to se spolehni. Už vidíš, co chci říci? To doufám.

Takže co je základem pro manželství? Boží Moudrost a Jeho Vůle. Manželství není něco jiného než povolání do služby. V podstatě se jedná o to samé: Bůh mně povolává neodvolatelným voláním, abych položil svůj život za Jeho Dceru. Bůh volá ze Svatého Nebe ke mně osobně, abych položil život za tuto Jehom Dceru, kterou mi On určil, kterou mi On posvětil. Existuje nějaký útěk od Tohoto Povolání? Ne. A co já? No, co ty? Cožpak nejsi schopen se podřídit Boží Moudrosti a Jeho Svrchované Vůli?

Tak se podívejme na manželství: Moje manželka je nádhrerná.

Skvělé, to je Boží Benefit, děkuji Bohu za to. Ale když se stane nehoda, která moji manželku zohaví nebo připoutá na vozík, co bych jako měl udělat, měl bych jako odejít? Ne, musím zůstat, protože moje povolání, ke kterému mě Bůh volá, spočívá v obětování mého života pro ní. S manželkou si krásně pokecáme, jo, to je Boží Benefit, děkuji Boha za to. Ale když si s manželkou nemám co říct, vždy se jenom pohádáme, je to snad důvod odejít? Ne, protože Bůh mě volá, abych obětoval svůj život pro Jeho Dceru. Tečka.

To je důvod, proč nesouhlasím s moderními přiručkami pro manželství, které hlásají, že účelem manželství je blaho manželů. Nikoliv. Smysl manželství spočívá v přetváření manželů ke Kristově podobě. To je cílem, kam směřuje manželství. Ve Svém Svrchovaném rozhodnutí nám Bůh dává manželku, která je silná v těch oblastech, které my potřebujeme, abychom byli přetvářeni v podobu Kristovu a při tom abychom nebyli pokoušení nad naše síly. Ale také ve Své Svrchovanosti nám Bůh připravuje ženu, která je slabá v těch oblastech, o kterých bychom si my přáli, aby slabá nebyla. A proč? Protože všechno v našem životě slouží k tomu, abychom byli připodobňováni Kristu.

Tímhle vším nás Bůh učí bezpodmínečnou lásku. Kdyby nám Bůh dal manželku, která naplňuje všechny naše představy, tak se nenaučíme bezpodmínečně milovat. Bůh chce v nás vytvořit podobu Krista, která miluje bezpodminečnou láskou. Láska není "něco", láska je Něco. Bezpodmínečná láska nás učí, co je to Milost, milosrdenství, laskavost. Bůh nám ve Své Moudrosti dává manželku, která by se k nám dokonale hodila. Manželku, kterou musíme nést, se kterou musíme mít trpělivost. A naopak. Ani my, mužové, nejsme zrovna vzor dokonalosti.

Potkávám mnoho mužů, kteří nerozumí, proč jim Bůh dal manželku, se kterou si nerozumí, která se k nim vůbec nehodí, které jsou tak odlišné, se kterou proživají tolik problémů a těžkých chvil. Proč? Protože Bůh je chce předělávat v podobu Ježíše Krista. Bůh chce, abychom, stejně jako Kristus nás, milovali své manželky, které nesplňují všechny naše požadavky. Chce, abychom ji prokazovali Milost, milosrdenství, laskavost. Nedávat manželce pouze to, co si někdy zaslouží, ale dávat ji mnohem více, byť si to nezasluhuje. Tomu Bůh říká: Dávat Milost za Milostí.

Bůh nás chce připodobnít Kristu. A hlavní nástroj, který k tomu používá, je právě manželství. Jestliže mě chcete poznat hlouběji, nespokojujte se pouze tím, co Vám říkám při kázání. Sledujte mě, jak se chovám doma. Tehdy poznáte můj charakter.

Tvá žena je dcera Boží. Bůh zná její slabosti i silné stránky. Slabosti našich manželek nám pomohou přetvořit se v Kristův obraz více, než její přednosti. Někteří mladí lidé si zoufají nad slabosti svých žen a na to, že se plně nedoplňují, jsou z toho otráveni a deprimováni, ale Boží muž, který zná Boží vůli, naopak chválí Boha za tyto nedokanolosti. Protože ví, že Bůh stvořil nedokonalosti ženy právě pro jeho dobro.

Původní nahrávka: http://media.sermonindex.net/14/SID14501.mp3

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře