MP3: Být spasen znamená nebýt souzen

28. prosinec 2012 | 21.24 |

Link: http://ccc.quokam.sweb.cz/Byt_Spasen_Znamena_Nebyt_Souzen.mp3

Příprava:

"Nesuďte,a abyste (nebyli souzeni).t1t1 n.: nepřišli na soud (vid dok.) / nebyli odsouzeni
2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni,a a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.ba

Co to znamená "Být spasený?"

Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je podsouzen, protože pneuvěřil ve jméno jedinéhot13 Syna cBožího. t13 n.: jedinečného (jediného svého druhu) Jan 3,18.

Nyní tedy není žádného odsouzenía pro ty, kteří jsou v Kristub Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. Říman 8,1.

Proč je důležité "Nebýt souzen?"

Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je podsouzen, protože pneuvěřil ve jméno jedinéhot13 Syna cBožího. t13 n.: jedinečného (jediného svého druhu) Jan 3,18.

Co tedy? Máme (před pohany) výhodu? Vůbec ne! Vždyť sjsme ssdříve sobvinili Židya i Řeky,bsže sjsou všichnic pod mocí hříchu,
10jak je pnapsáno: ‚Není spravedlivého, není ani jednoho,
11není, kdo by rozuměl, není, kdo sby shorlivě shledal cBoha.
12Všichni se odchýlili, společně sse sstali snepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Římanům 3k

19Víme,a že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou podt7 Zákonem,b aby byla umlčena každá ústa a aby se cpřed Bohem stal vinným celý svět,
20protože ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn
a(žádný xčlověk),t8 neboť skrze Zákonbje poznání hříchu.

t8 ř.: veškeré tělo

21Nyní však je pzjevena Boží spravedlnosta bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky,b
22Boží spravedlnost skrze víru
v9 Ježíšet10 Krista pro všechny [a na všechny] ty, kdo věří. Není totiž rozdílu:av9 [stěžejní téma celého listu, zvl. 3. a 4. kp.]; t10 n.: v Ježíše;
23všichni zhřešili a postrádají
cBoží slávu,aa
24
ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostía skrze vykoupení,b které je v Kristu Ježíši.

Milost, na které není Právního nároku: Napoleon a prosící žena

Jsme voláni, abychom tuto milost předávali dále.

2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni,a a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.

12A odpusťa nám naše viny,t12 jako jsme i my odpustilib(těm, kdo se provinili proti nám).t13t12 ř.: dluhy. Pojem "vina" ve smyslu "dluh" i "hřích" je vlastní aramejštině (chóbá‘). t13 ř.: našim dlužníkům - použito v přenes. významu, srv. L 11:4; L 13:4; ř. ‚odpouštíme každému, kdo je nám dlužen‘ aEx 34:9; 1Kr 8:30; Ž 25:11; Ž 103:3bMt 18:21 - Mt 18:35; Mk 11:25; Ef 4:32; Ko 3:13
14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění,
fodpustía váš nebeský Otec i vám; a1J 1:9
15jestliže však lidem
[jejich provinění] neodpustíte, ani váš Otec vámfneodpustí vaše provinění." Matouš 6


Vypráví Bible někde nějaký příběh, který tento princip obsahuje? Kde je tento princip uveden jako hlaví poučení příběhu?

Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2A časně ránoa přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu; posadilb se a szačal je svyučovat. 3Tu [k němu]sučitelé sZákona a farizeovéahpřivedli ženu, ppřistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed
4a
hřekli mu: "Učiteli, tato žena pbyla přistižena při činu cizoložství.
5V Zákoně nám Mojžíš
a přikázal takové kamenovat.b Co říkáš ty?" a
6
sTěmi sslovy ho zkoušeli,t1 aby ho mohli obžalovat.a Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. t1 n.: pokoušeli; [židé nesměli provádět trest smrti, takže Ježíš byl vystaven tomu, aby schválil porušení zákona římského nebo židovského];
7Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil
a se a řekl jim: "Kdob z vás jesbez shříchu, ať na ni prvníc hodí kámen."
8A opět se sklonil a psal po zemi.
9
sKdyž tosuslyšeli, (vytráceli se)t2 jeden po druhém, zahanbeni ve (svém) svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. t2 ř.: vycházeli
10Ježíš se vzpřímil a
t3 řekl jí: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" t3 +var.: žádného neviděl, jenom tu ženu
11Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji.
a Jdi a (od této chvíle)t4 již nehřeš."b Jan 8

"Proto je království Nebes podobnét19 králi,t20 který chtěl sprovést svyúčtovánía se svými otroky. t19Mt 13:24p t20 ř.: člověku, králi;
24
sKdyž szačal účtovat, přivedli mu jednoho, skterý musdlužil deset tisíc talentů.v21v21 talent, jednotka váhy, v různých zemích různá, většinou asi 36 kg. Potom peněžní jednotka v hodnotě jednoho talentu stříbra (=6000 drachem). Dluh měl tedy hodnotu mzdy za práci více než 3 333 dlouhých lidských životů (t. č. cca 30-60 miliard Kč);
25
sProtože však sneměl sčím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh.aa
26
Onen otrok padl na zem, klaněla se mu a říkal: ‚sMěj se mnou strpělivost,b[pane,] a všechno ti vrátím!‘ a
27I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil.
28Ale
skdyž onen otrok svyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků,a který mu byl dlužen sto denárů;v22 popadl ho a szačal hosškrtit, říkaje: ‚Zaplať, co mi dlužíš!‘ v22 denár, obvyklá denní mzda dělníka (Mt 20:2!) - dluh byl tedy mzda za cca čtyři měsíce; srv.
29Jeho spoluotrok padl
k jeho nohám a prosil ho: ‚sMěj se mnou strpělivost, a zaplatím ti.‘aaMt 6:12
30On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
31
sKdyž jeho spoluotrocisuviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili;a šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo.
32Tehdy si ho jeho pán zavolal a
hřekl mu: ‚Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil.
33Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou?‘
aaEf 4:32
34A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům,
t23 dokud mu nezaplatí celý dluh.at23 HL; srv.
35Tak i můj nebeský Otec
afučiní vám,b jestliže ze srdcet24 neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení.

Matouš 18k

Avšak naopak: Kdy a co soudit?

1Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké ne ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. 2A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. 3Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin spáchal: 4ve jménu našeho Pána Ježíše Krista -- až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše -- 5vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. 6Vaše chlouba ne správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 8Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. 9Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; 10nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. 11Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. 12Proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? 13Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu! 1Kor 5K x Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti Zákonu a soudí Zákon. Jestliže však soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona, nýbrž soudcem. 12Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního? Jak 4,11.

Není důležité, co chtěl říci Pavel, ale co Duch Svatý skrze Pavla – nevytrhovat věci z celobiblického kontextu. Oč jde? O odsouzení zjevného hříchu a o odstranění zjevného hříchu z církve. Když se však člověk svého hříchu drží, pak toto odsouzení padne na něho. Avšak – nezavírat dveře před návratem!

15"Jestliže tvůj bratr [proti tobě] zhřeší,a jdi a pokárejb ho (mezi čtyřma očima).t12 Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra.ct12 ř.: jen mezi ním a tebou a
16Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý
rvýrok‘.aa
17Jestliže by je neposlechl, pověz
to shromáždění,t13 a jestliže by neposlechl ani shromáždění,t13 ať je ti jako pohan a celník."v14t13 n.: církvi ... církev; Mt 16:18p v14Mt 5:46p; 2Te 3:6; [tj. nestýkej se s ním] Matouš 18K

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář