Marek 2,1-12: Uzdravení malomocného,paralizovaného

20. říjen 2012 | 20.25 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,1: A  za několik dní, +během několika dní, po  několika dnech vešel zpět, +opět, +znovu, +také dovnitř (+do) Kafarnaum, byl uslyšen (/začal být slyšen), +byl naslouchán (/začal být naslouchán), +byl pochopen (/začal být chápán), že je doma, +v domě, +že je zde soukromě / v soukromí.

[/Mk 2,1: A  vešel zpět, +opět, +znovu, +také dovnitř (+do) Kafarnaum, a za několik dní, +během několika dní, po  několika dnech byl uslyšen (/začal být slyšen), +byl naslouchán (/začal být naslouchán), +byl pochopen (/začal být chápán), že je doma, +v domě, +že je zde soukromě / v soukromí. ]

Mk 2,2a: A shromáždila se (/byla shromážděna), +začala se shromáždět většina (+mnoho lidí), tedy / takže (+aby?) už nebylo jak (+už nešlo) odejít, +postupovat, +přijít, +udělat prostor, +mít prostor,

Mk 2,2b: ani se nešlo  dostat ke (+do) dveří, +vstupu, +otvoru, +brány, a Ježíš jim mluvil, +hovořil, +povídal, (+vydával zvuky), +říkal, +přednášel, +sděloval, +zvěstoval, +hlásal  to Logos {slovo, +výrok, +řeč, +kázání, +přikázání, +proroctví, +zvěst, +záležitost, +účet, +důvod, +příčina, +řád, +princip}

Mk 2,3: A přicházejí, +dostávají se, jdou ti, co nesou, +přinášejí, +přivádějí, +udržují, +vedou, +pudí  k němu  paralizovaného, +ochrnutého, který je zvednutý, +sebraný, +nesený, +odnášený, +uchopený, (+zničený??? +zabíjený??? +popravovaný???), +držen v napětí, +zvedaný čtyřmi lidmi

Mk 2,4a: A nemohou, +nemají moc, +nejsou schopni, +nesmějí, +nemají právo ho přinést, +přivést, +představit, +nabídnout, +obětovat srkze (+kvůli, +protože) zástup, +dav, nashromážděný lid,

Mk 2,4b: odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, a jen co  vykopali, +vyhrabali, +vyloupali do střechy díru, spouštějí (přenosné) lůžko, +nosítka, +lehátko, na kterém paralizovaný, +ochrnutý ležel.

Mk 2,5a: A  jakmile Ježíš uviděl, +spatřil, +se podíval na, +poznal jejich pisteo {víru, +důvěru, +věrnost, +spolehlivost}, říká, (+ptá se?), +odpovídá, +přikázuje paralizovanému:

Mk 2,5b: Dítě, +synu, +obyvateli (města), propouštějí se, +odesílají se, +odpuštějí se ti, +opouštějí tvé hříchy, +tvá provinění.

Mk 2,6:  Avšak byli tam někteří znalci (+učitelé, +písaři) Zákona, seděli tam, +pobývali tam, +trůnili tam a uvažovali, +přemýšleli ve svých srdcích:

Mk 2,7a: Co tento takový (/něco takového) říká? / Kdo je tento, že říká něco takového? / Proč tento říká (+hlásá, +sděluje) něco takového?

Mk 2,7b: Pomlouvá! +Hanobí! +Uráží! +Mluví špatně! +Rouhá se!

Mk 2,7c: Kdo může, +Kdo je schopen, +Kdo má právo, +Kdo smí propouštět, +odesílat, +odpuštět hříchy, +provinění?

Mk 2,7d: Pouze jediný: Bůh!

Mk 2,8a: A hned, když  Ježíš důkladně poznal, +rozeznal, +uznal, +ocenil, +si uvědomil, pochopil, dozvěděl se svým Duchem, +pomocí svého Ducha, že takto (+o něčem takovém) v sobě  (+mezi sebou) dialogují {uvažují, +přemýšlejí, +rozmlouvají, +pochybují, +obávají se},

Mk 2,8b: tehdy jim říká (+jim tvrdí, +jim odpovídá, +se jich ptá, +jim přikazuje, +vypráví, +je pojmenovává, +je nazývá): Proč takto dialogizujete {} ve svých srdcích, +skrze svá srdce, +svymi srdci?

Mk 2,9a:  Proč je (+by mělo být) snadnější říci paralizovanému (+ochrnutému): Propouštějí se (+odesílají se, +odpouštějí se ti, +opouštějí tě) tvé hříchy (+tvá provinění)

Mk 2,9b: +než (+nebo, +či)říci: Vstaň, +znovu se postav a zvedni, +seber, +posbírej, +nes, +odnes, +uchop (+znič, +zruš, +odstraň)  své (přenosné) lůžko, +svá nosítka, + své lehátko a choď, +a jdi, +a procházej se, +a kráčej, a žij (nový život)!

Mk 2,10a: Abyste (+takže) totiž uviděli, +podívali se, +spatřili, +poznali (+pochopili), +začali vidět (+začali chápat),

MK 2,10b že syn člověka, +syn patřící člověku , + syn svědčící o člověku, +člověk má, +vlastní, +drží,  +zachovává, +ovládá moc, +sílu, +důstojnost, +schopnost, +svobodu, +právo, +vládu  

Mk 2,10c propouštět +odesílat, +odpouštět hříchy (+provinění) na zemi, +ve světě, / hříchy o lidech, / během trvání světa

Mk 2,10d:  řekne, +poví, (+přikáže) ochrnutému (+paralizovanému, +trefenému šlakem): 

Mk 2,11a: Tobě pravím,+tobě říkám (+tobě přikazuji):

Mk 2,11b: Vstaň, +znovu se postav a zvedni, +seber, +posbírej, +nes, +odnes, +uchop (+znič, +zruš, +odstraň)  své (přenosné) lůžko a jdi, +odejdi, +vrať se do (+ dovnitř) svého domu, +domova, +obydlí, +do svého společenství, +ke své rodině!

Mk 2,12a: A (právě v tom okamžiku) (z moci Boží) vstal, +probudil se, +postavil se, +byl vzkříšen (k novému životu)

Mk 2,12b: a ihned (+a přímo) zvedl (/začal zvedat =tak i dál), +sebral, +posbíral, +nesl, +odnesl, +uchopil (+zničil, +zrušil, +odstraňil)  své (přenosné) lůžko a přede všemi (+ČEP= před očima všech)  vyšel, +odešel, +utekl,

Mk 2,12c: takže všichni žasli, +divili se, +byli bez sebe, (+pomátli se na rozumu), a velebili, +chválili, +oslavovali Boha a při tom říkali: Něco takového, takovou věc jsme ještě nikdy neviděli, + nespatřili, +nepoznali.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář