Marek 1. kapitola

1. srpen 2012 | 20.40 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,1: Počátek, princip, vláda evangelia, dobré zprávy, radostné zvěsti Ježíše Krista, zvěsti o Ježíši Kristu, zvěsti vlastněné Ježíšem Kristem, zvěsti, kterou přinesl Ježíš Kristus, zvěsti věnovaná Ježíši Kristu, Synu Božímu.

Mk 1,2: Jako je napsáno u proroka Izajáše, prorokem Izajášem, skrze proroka Izajáše: Hle, posílám anděla, posla ke Tvé tváři, před Tvou tvář, aby připravil, vytvořil, Tvou cestu.

Mk 1,3: Hlas toho volání, hlas patřící k tomu volání, hlas o tom voláni(jícím), hlas volajícího na pouští, znící pouští: Připravte cestu Pánovu, rovné(ými), přímé(ými), pravdivé(ými) čiňte, konejte, jeho stezky!

Mk 1,4: Z čista jasna se objevil, zjevil, Johan, který křtil, ponořoval (pův. smyslem: ponořením ničil) na poušti a hlásal křest (ponoření, zničení ponořením) (na základě)  pokání, obrácení, měnění smýšlení, odvrácení se, lítostí nad hříchy do propuštění na svobodu od hříchů, do odpuštění hříchů.  

Mk 1,5: Vy(při)cházela k němu celá Judská krajina a všichni obyvatelé Jeruzaléma a byli křteni, nořeni (nechávali se křtít, nořit) od něho v řece Jordánu (řekou Jordánem), když (,zatímco,) vyznávali své hříchy, na základě vyznávání svých hříchů..

Mk 1,6:  Johan byl oblečený do (Bůh jej oblékl do? Bůh mu nařídil obléci se do?) velbloudí srsti a měl kožený opasek utažený kolem svých beder. Živil se (Bůh jej živil? Bůh mu nařídil se živit?) kobylkami a medem divokých včel.

Mk 1,7 A hlásal, zvěstoval, kázal: Za mnou přichází mocnější, než jsem já. Nejsem dostatečný, dost schopný, hoden k tomu, abych se sklonil, sehnul (, abych se ponížil) a rozvázal Mu řemínek Jeho sandálů.

Mk 1,8 Já jsem vás (zrovna teď?) pokřtil, začal křtít,  vodou, on vás ale bude křtít, pokřtí, (v) Duchu(em) Svatém(ým).

Mk 1,9 A stalo se v oněch dnech, že přišel Ježíš z galilejského Nazareta a byl pokřtěn (ponořen) Johanem do Jordánu.

Mk 1,10 A ihned, když vystupoval z vody, uviděl, jak se rozdělují, rozpadají, znesvářují nebesa a (D)ducha(Svatého), jak  v podobě holubice / podobným letem jako holubice sestupuje dovnitř do Něho, na Něho.

Mk 1,11 A zčista jasna se  ozval, objevil hlas znějící z nebe, znějící nebem: Ty jsi ten můj Syn, ten milovaný, tebe jsem si oblíbil, s tebou jsem spokojen, s tebou souhlasím, tebe schvaluji, pokládám tě za správného, v tobě nacházím soulad se Sebou Samým.

Mk 1,12 A ihned ho D(d)uch vyvedl, vyhodil, do pouště, do pustiny.

Mk 1,13 A byl v poušti, v pustině, byl (pobýval) pouští, pustinou čtyřicet dní, byl pokoušen Satanem a mezi divokými zvířaty a andělé, poslaní poslové, Mu sloužili, obsluhovali jej, pečovali o Něho, pomáhali Mu...

Mk 1,14 Potom,  co byl Johan předán, zatčen, (vydán, zrazen), přišel Ježíš do Galileje, kde kázal evangelium, dobrou radostnou zvěst, Boží, zvěst o Bohu, zvěst vlastněnou Bohem, kázal evangelium jak přikázal Bůh.

Mk 1,15a Říkal: Splnil(a), vyplnil(a), naplnil(a), dokončil(a) se, uplynul(a) (stanovený, určený, pravý) čas, lhůta, příležitost, a království, vláda, panování Boží(ha), patřící Bohu, pod plnou autoritou Boží, má přiblíženo, je blížeji než blíže.

Mk 1,15b Čiňte pokání, měňte svá(é) smýšlení, obracejte se (od hříchů), mějte lítost (nad svými hříchy),  a věřte, buďte věrní, v evangeliu, evangeliem

Mk 1,16 A když procházel (Ježíš) kolem Galilejského moře, uviděl Šimona a Andreje (Ondřeje), Šimonova bratra, jak v moři, mořem, rozhazovali, protože byli rybáři.

Mk 1,17a  A Ježíš jim řekl: Nuže, Pojďte sem, Vzhůru! Za mnou, Za mne!

Mk 1,17b A: (/ A) (u...) Učiním (Budu činit), Způsobím (Budu působit, aby...) , Postarám se, že se vy stanete, (znovu)narodíte jako, budete přetvořeni (do podoby), se začnete stávat (přetvářet do podoby), rybáři lidí.

Mk 1,18 A ihned opustili, zanechali sítě a následovali jej, začali jej následovat.

Mk 1,19 A jakmile popošel o malý kousek dále, uviděl Jakuba, toho syna  Zebedeova, a Johana, jeho bratra, oni na loďce opravovali, připravovali si, sítě.

Mk 1,20 A teď hned, přímo v tom okamžiku, je povolal. A oni opustili, zanechali, svého otce v  loďce s jejich nádeníky, zaměstnanci, a odešli za ním, následovali jej, začali jej následovat.

Mk 1,21 A vcházejí, dostavují se, do Kafarnaum. A hned[, jak] v tu první sobotu vešel, dostavil se, do synagogy [a /, bez meškání] učil.

Mk 1,22 A byli ohromeni, byli bez sebe úžasem / hrůzou, žasli, nad (před) jeho po(vy)učováním, naukou, učením, protože učíval, (byl učící), jako ten, kdo má, vlastní, drží, ovládá moc, sílu, důstojnost, svobodu činit / učit mocné věci, schopnosti, právo, pravomoc, vládu, jako nositel moci, jako mocný vladař, a né jako písaři, znalci (učitelé, vykladači) Zákona.

Mk 1,23 A přímo v tom jejich (bohoslužebném) shromáždění, v té jejich synagóze, v té jejich školeZákona, přímo tam byl člověk v nečistém duchu (v duchu vedoucím k záhubě - tak i dále), člověk nečistého ducha, člověk uvažující skrze nečistého ducha, uvažující nečistým duchem a zakřičel, začal křičet, těmito slovy (říkaje):

 Mk 1,24 Kdo my a ty, kdo jsi ty a kdo jsme my, co my máme společného s tebou, co je ti po nás, jaký je rozdíl mezi tebou a námi, copak patříš sem mezi nás, copak nejsi z jiného světa než my,  kdo jsme my ve srovnání s tebou, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás začít ničit, hubit, přišel jsi nás vyhubit, zničit, přivolat (dokonat) na nás zkázu? Já vím, kdo jsi ty, já tě znám, já jsme tě (roz)poznal, vidím do tebe, mám tě přečteného,  prokoukl jsem tě, ty jsi ten oddělený, zasvěcený, posvátný toho Boha, patřící (k) tomu Bohu, svědčící o tom Bohu, vlastněný tím Bohem!

Mk 1,25: A Ježíš jej  (přímo v té chvíli) takto, tímto způsobem pokáral, napomenul, přísně (mu) přikázal, pohrozil (mu):  Měj zavázána ústa, Měj nasazený náhubek, Buď umlčen, Zmlkni, Buď  zticha, (Drž pusu)! A vyjdi z něho, odejdi od něho, (Nech ho na pokoji)!

Mk 1,26:  A  jakmile s ním nečistý duch zalomcoval /  A v tom okamžiku s ním nečistý duch (začal) přestal lomcovat (ovládat jej?), zařval, zakřičel, začal / přestal (řvát) křičet a vyšel z něho, odešel od něho, (nechal ho na pokoji).

Mk 1,27a: A všichi se polekali, vyděsili se, užasli, takže (a tak) ti, co to chtěli zkoumat, diskutovat nad tím, ptát se na to, hádat se o to, řekli (říkali) si pro sebe:

Mk 1,27b: Kdo to je? Nové, čerstvé, dosud neznámé, (nikym ještě nevyslovené) učení, vyučování, poučení, nauka s mocí, silou, svobodou (činit mocné věci), se znameními důstojnosti, s pravomocí, vládou, učení spojené s mocným vladařem,

Mk 1,27c: že i nečistým duchům rozkazuje, nařizuje a oni jej poslouchají, podřízují se mu, jsou mu poslušni, přijímají jej jako toho, koho musí poslechnout

Mk 1,28: A slyšení o něm, jeho pověst, kázání, zpráva (zvěst) o něm, se ihned od tohoto okamžiku během krátké chvíle  rozšířila (vyšla) do sousedství (do okolí) (/ a do?) Galileje.

Mk 1,29: A hned (A potom), jakmile vyšel ze synagogy, ze shromáždění, ze školy Zákona, vešel dovnitř (do) domu, obydlí (patřící) Šimona(ovi) a Andreje(ovi (/ kde Šimon a Andrej společně bydleli), vešelspolečně s Jakubem a Johanem.

Mk 1,30: Ale Šimonova tchyně byla pálena (hořela) nemocná horečkou (, protože měla horečku). A ihned, bez zbytečných okolků, mu o ní řekli.

Mk 1,31a:  Jakmile k ní přistoupil, přišel, se k ní přiblížil[,/ a] uchopil ji za ruku, zmocnil se její ruky, zadržel její ruku, [a tím / přitom] ji  probouzel, pozvedal, křísil, stavěl ji (na nohy).

Mk 1,31b: A horečka ji opustila a ona je (pak, potom) obsluhovala, jim sloužila, o ně pečovala, o ně se starala, jim pomáhala.

Mk 1,32:  Jakmile nastal večer, v ten okamžik, kdy zapadlo slunce, tehdy před něho nosili, přinášeli, přiváděli, snášeli, vedli, vznášeli prosby o všech těch, směřovali všechny ty, kteří měli (trpěli) nějakou nemoc(í), nebo ty, kteří byli posedlí zlým duchem, cizím božstvem.

Mk 1,33:  A celé město, celá obec se nashromáždila před dveř(e)mi.

Mk 1,34a: A on obsloužil, uzdravil / začal uzdravovat (/obsluhovat) všechny ty, kteří měli (trpěli) nějakou nemoc(í), a uzdravil je z rozmanitých chorob,

Mk 1,34b: a každého démona, zlého ducha, každé cizí božstvo vyhnal, vyhodil, propustil, vyjmul, odstranil / začal vyhánět (,vyhazovat,atd...),

Mk 1,34c:  a nenechal, nedovolil, nepřipustil, aby cizí božstva, démoni, zlý duchové,  mluvili, hovořili, zvěstovali, sdělovali, přednášeli, hlásali, slibovali. Nedovolil (nenechal, nepřipustil,atd...) jim to, protože jej (roz)poznali, (ČEP= protože věděli, kdo on je).

Mk 1,35: A brzy ráno, ještě zcela v noci, +těsně před rozhraním rána a noci, jakmile se probudil, +napřímil, +pozvedl se, +vstal, v ten okamžik vyšel, +odešel, +utekl a šel, +odešel, +ustoupil, dovnitř (do) místa, +krajiny,+funkce, +služby, +možnosti pouště, +pustiny, +osamělosti (+ kde byl o samotě), a tam se modlil.  

Mk 1,36: A Šimon s ostatními se pustil, +vydal, +spěchal, +běžel za ním

Mk 1,37: a našli, +objevili, +poznali jej a říkají (+řekli - tak i dále) mu, +tvrdí mu, (+přikazují mu?), +vyprávějí mu: Všichni tě hledají, +zkoumají, +dohadují se o tobě, +usilují o tebe, +přejí si tě, žádají si tě, očekávají tě.  

Mk 1,38a: A / Na to jim Ježíš říká (+ řekl - tak i dále), +odpovídá, +přikazuje jim: Pojďme jinam, dovnitř (do) následujících, +sousedních městeček,

Mk 1,38b:  takže (+totiž) i (+zejména) tam budu hlásat, +zvěstovat, +kázat, +oznámovat, protože dovnitř (+kvůli) tohoto úkolu jsem vyšel, +odešel, +utekl, +rozšířil se (z nebe? / z Šimonova domu?).

 Mk 1,39: A začal přecházet, +putovat, +chodit po celé (+uvnitř celé) Galileje a hlásat, +zvěstovat, +kázat, +oznamovat  v (+uvnitř) jejich bohoslužeb, +shromážděních, +synagóg, +škol Zákona  a vyhazoval, +vyháněl, +vykazoval, +posílal pryč, +propouštěl, +nechal odcházet, +odstraňoval démony, zlé duchy, cizí božstva. 

Mk 1,40a: A přichází k němu, +dostává se k němu, +přechází k němu malomocný, +nemocný leprou a při tom ho volá, +prosí jej, +žádá ho, +vzývá ho, a pak padá před ním až k zemi, +vzdává mu královskou (+božskou?) poctu,

Mk 1,40b: a říká mu: Jestli chceš (+bys chtěl - tak i dále), +Jestli si přeješ, +Jestli máš v úmyslu, +Jestli ses k tomu rozhodnul, +Jestli je ti to milé, pak můžeš, +pak jsi schopen, +pak smíš, +pak máš plné právo, +pak máš  pravomoc mě očistit.

 Mk 1,41a: A smiloval se nad ním, +A slitoval se nad ním, / A v tu chvíli  skutkem dokonal (/zpečetil) svůj soucit s tímto člověkem:, vztáhnul (+spustil) svou ruku, doknul se ho (+zažehnul si ho?), +začal se jej dotýkat,

 Mk 1,41b: a říkal  mu, +odpovídal mu, nařízoval mu: Chci, +Přeji si to, +Mám to v úmyslu, +Rozhodl jsem se k tomu, +Je mi to milé -  buď čist, +buď očištěn. 

Mk 1,42: A ihned v ten okamžik z něho ta lepra (+malomocenství) odešla, +vyšla, +ustoupila a on byl očištěn.

Mk 1,43: A Ježíš se na něj osopil, +obořil, +přísně ho pokáral, +přísně mu nařídil a ihned (přímo) ho vyhodil, +vykázal jej, +poslal jej pryč 

Mk 1,44a: a říká mu: Hleď, +Dávej si pozor, +Střez se toho, abys někomu něco řekl (+ a nic nikomu neříkej), ale jdi, +odejdi, ukaž se, +prokaž se knězi

Mk 1,44b: a přines, +přiveď, +nabídni, +obětuj oběť za své očištění, co Mojžíš nařídil, +přikázal, +určil, +stanovil, jim dovnitř (+do) (+ke, +pro, +vzhledem k) svědectví. 

Mk 1,45a: On však, jakmile vyšel, začal všude kázat, +zvěstovat, +oznamovat, +hlásat a šířit, +rozhlašovat to slovo, +tu zvěst, +ten příkaz, +to vyprávění, +tu pověst, +tu záležitost, +ten případ,

Mk 1,45b: takže už nemohl (Ježíš / malomocný?), +nebyl schopen, +nesměl viditelně, +zjevně, +veřejně vejít, +vstoupit dovnitř (+do) žádného města,

Mk 1,45c: ale byl, +pobýval venku  na místech, +krajinách,+funkcích, +službách, +možností pouště, +pustiny, +osamělosti (+ kde byl o samotě),

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním tvoří význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář