List římanům 1,1-5

26. červenec 2012 | 20.42 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,1a: Pavel (Paulus), otrok (služebník) Krista Ježíše, vlastněný (podrobený) Kristem Ježíšem, svědčící o Kristu Ježíši, pro Krista Ježíše, patřící Kristu Ježíši,

Řím 1,1b: povolaný, pozvaný apoštol, posel, vyslanec, oddělený, vyloučený (ze všedního života) (pro), vyvolený, určený, (k) do(u)vnitř (do) evangelia Božího, evangelia vlastněného Bohem, svědčícím o Bohu, přineseného (předaného) Bohem,

Řím 1,2:  které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky, skrze ty, co mluví pod vlivem vnuknutí, inspirace, ve Svatém(ých) Písmu(ech)

Řím 1,3: [napsaném(ných) /. Píšu Vám] o Jeho Synu, ohledně Jeho syna, který se stal, zrodil se, přišel, dostal se (do světa), v potomstvu, v semeni, skrze semeno Davidovo(-ově) podle sarx  {podle těla, tělesně, z tělesného pohledu, podle tělesného (světa), podle právních předpisů pozemského světa, podle názoru tělesných lidí},

Řím 1,4a: (avšak?) který byl  určen, ustanoven, dosazen, za Syna Božího v moci, síle, v zázraku (/ mocí, silou, zázrakem / mocně, silně, zázračně) podle (svědectví?) Ducha Svatého

Řím 1,4b: na základě / kvůli  (tomu) povstání, vzkříšení, povolání (z?) (těch)  mrtvých, patřící(, adresované) mrtvým,

Řím 1,4c: ohledně Ježíše Krista, Našeho Pána.

Řím 1,5a:  Skrze Něho jsme sebrali, zmocnili jsme se, jsme si vzali, přijali, dostali, získali / začali jsme brát, se zmocňovat, přijímat, dostávat, získávat Milost, Omilostnění, Přízeň, Oblibu, Uznání, Důvěru,

Řím 1,5b:  a poslání, službu apoštola, být poslušen Pisteu {- víře, důvěře, věrnosti, spolehlivosti, nauce víry, důkazu},   do (dovnitř) poslušnosti Pisteu, patřící(k) Pisteu, (svědčíci) o Pisteu, přinesenou Pisteem,

Řím 1,5c: posláni (viz verš 5b) (/ Pisteo v obrácení každého...?) v každém (skrze každé) pohanském etniku, národě, lidu pro Jeho Onoma {Jméno, Titul, Pověst, Osobnost}, pro prospěch Jeho Onoma, kvůli Jeho Onomu. 

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře